BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Nieodpłatna pomoc prawna od 1 stycznia 2023 r. na terenie Powiatu Lubelskiego z logotypem i wizerunkiem srebrnego posążka Temidy

Starostwo Powiatowe w Lublinie: Nieodpłatna pomoc prawna od 1 stycznia 2023 r. na terenie Powiatu Lubelskiego

Starostwo Powiatowe w Lublinie poinformowało, że od 1 stycznia 2023 r. na terenie Powiatu Lubelskiego ponownie świadczona będzie nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, obejmujące również nieodpłatną mediację.

Termin porady ustalany jest telefonicznie pod nr  (81) 52 86 714 lub mailowo: pomocprawna@powiat.lublin.pl Porady udzielane są wg kolejności zgłoszeń w każdej Gminie w Powiecie Lubelskim.

Na terenie Powiatu Lubelskiego utworzono 6 głównych punktów ze zmiennymi adresami stanowiącymi mobilne miejsca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Są to:

 1. Punkt Nr 1 w m. Wysokie (Urząd Gminy Wysokie, ul. Nowa 1) – punkty mobilne w miejscowościach: Krzczonów (Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzczonowie, ul. Żeromskiego 8), Zakrzew (Urząd Gminy Zakrzew, Zakrzew 26);

 2. Punkt Nr 2 w m. Głusk (Urząd Gminy Głusk, ul. Rynek 1) – punkty mobilne w miejscowościach: Bychawa (Urząd Miejski w Bychawie, ul. Piłsudskiego 22), Strzyżewice (Urząd Gminy  Strzyżewice, Strzyżewice 109);

 3. Punkt Nr 3 w m. Konopnica (Urząd Gminy w Konopnicy, Kozubszczyzna 127 B) – punkty mobilne w miejscowościach: Jabłonna (Świetlica środowiskowa przy OSP, Jabłonna Majątek 110 D), Wojciechów (Urząd Gminy Wojciechów, Wojciechów 5),

 4. Punkt Nr 4 w m. Jastków (Panieńszczyzna, ul. Legionistów 4) – punkt mobilny w miejscowości Garbów (Gminna Biblioteka Publiczna w Garbowie, ul. Krakowskie Przedmieście 54);

 5. Punkt Nr 5 w m. Niemce (Urząd Gminy  Niemce, ul. Lubelska 121) – punkt mobilny w miejscowości Wólka (Urząd Gminy Wólka,  Jakubowice Murowane 8);

 6. Punkt Nr 6 w m. Bełżyce (Centrum Usług Społecznych, ul. Fabryczna 2B) – punkty mobilne w miejscowościach: Niedrzwica Duża (Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Kolejowa 6), Borzechów (Urząd Gminy Borzechów, Borzechów 1).

Prowadzenie Punktów Nr 1, 2, 3 powierzono organizacjom pozarządowym, natomiast prowadzenie Punktów Nr 4, 5, 6 adwokatom oraz radcom prawnym. Wszystkie punkty usytuowane są w lokalach gminnych, tym samym informacje o szczegółowym ich umieszczeniu można uzyskać w poszczególnych gminach. Osoby chcące skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, którym ta pomoc przysługuje, mogą ją uzyskać w każdym przedstawionym punkcie niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajdują się wszystkie niezbędne informacje związane z nieodpłatną pomocą prawną: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Informacje na temat organizacji pozarządowych prowadzących w 2023 roku jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu lubelskiego można znaleźć na stronie Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego “OIC Polamd w Lublinie”, pod linkiem: http://pomocprawna.oic.lublin.pl/  oraz Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym “AGAPE”, pod linkiem: http://agape.lublin.pl/

Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło osobom chcącym skorzystać z porad nieodpłatnej pomocy prawnej (w systemie NPP) lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (w systemie NPO) możliwość osobistego umówienia terminu porady. Poradę można umówić m.in. poprzez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/

Kto udziela porad?

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest przez doradców obywatelskich.

Harmonogram Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 2023 r. (Word, 22.00 KB)

Kto może uzyskać pomoc?

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.
 
Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna kierowana jest do osób, które borykają się z problemem prawnym. Profesjonalny prawnik w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej wskaże zainteresowanym obywatelom, jakie są ich prawa i obowiązki oraz pokaże sposób rozwiązania ich problemu prawnego.

Profesjonalny prawnik może także udzielić pomocy beneficjentom przy sporządzeniu odpowiednich pism takich jak pozew, pismo o zwolnienie od kosztów lub o ustanowienie adwokata z urzędu.

Porada prawna udzielana jest w przypadku, gdy problem, z którym boryka się obywatel, ma typowo prawny charakter. Porady prawnej udziela profesjonalny prawnik z odpowiednim doświadczeniem, np. adwokat, radca prawny, aplikant radcowski lub adwokacki.

Szczegółowe informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatna porada obywatelska kierowana jest do osób borykających się z problemami, które nie mają natury wyłącznie prawnej. Doradca obywatelski analizuje problem wraz z beneficjentem oraz przedstawia mu, jakie ma prawa i obowiązki. Poradnictwo obywatelskie ma szerszy zakres przedmiotowy niż poradnictwo prawne, gdyż odnosi się także do tych kwestii życia codziennego, które nie są uregulowane w legislacji. Charakteryzuje się ono także większym zaangażowaniem przede wszystkim przy sporządzeniu wraz z beneficjentem planu działania w danej sytuacji.

Doradca obywatelski wspiera beneficjenta w samodzielnym rozwiązaniu problemu, a w razie potrzeby, sporządza z nim plan działania wyjścia z problematycznej sytuacji życiowej i pomaga w wykonaniu go krok po kroku. Niektórzy doradcy obywatelscy specjalizują się w określonych dziedzinach adresując porady do konkretnych grup społecznych, np. w zakresie niepełnosprawności, spraw konsumentów, dyskryminacji lub uzależnień.

Porada obywatelska może, ale nie musi dotyczyć problemu typowo prawnego. W oparciu o analizę sytuacji doradca obywatelski udziela informacji i wskazuje różnorodne ścieżki postępowania, omawia ich wady i zalety, wskazuje gdzie i jakiej pomocy dalej szukać. Wybór ostatecznego rozwiązania należy do beneficjenta. Do decyzji beneficjenta pozostaje również wybór formy porady obywatelskiej.

Szczegółowe informacje o nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim

Nieodpłatna mediacja

Nieodpłatna mediacja kierowana jest do osób, które znajdują się w konflikcie. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator, który pomaga stronom dojść do porozumienia, bez potrzeby stawania przed sądem.

Nieodpłatna mediacja jest rodzajem polubownego rozwiązywania sporów. Prowadzona jest w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania między stronami konfliktu poprzez dialog z udziałem mediatora.

Mediator może także pomóc obywatelowi w sporządzeniu projektu umowy o mediację, wniosku o jej przeprowadzenie przed sądem, wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej lub wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody, którą zawarto wcześniej podczas mediacji.

Szczegółowe informacje o nieodpłatnej mediacji

Co muszę ze sobą zabrać na poradę?

 • dokument tożsamości: taki jak dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość; a także
 • dokumenty dotyczące problemu, z którym się zgłaszasz, jeśli nimi dysponujesz. Nie są one obowiązkowe, możesz po prostu opowiedzieć prawnikowi, doradcy lub mediatorowi o swoim problemie.
 • W przypadku skorzystania z porady stacjonarnej, beneficjent składa pisemne oświadczenie, w którym deklaruje, że nie ma możliwości ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Natomiast beneficjent będący przedsiębiorcą składa:

 • pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść takich kosztów;
 • oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku;
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegają się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu dwóch poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?

 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Czy mogę skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, jeżeli jestem osobą z niepełnosprawnościami?

System nieodpłatnej pomocy jest kierowany między innymi do osób ze szczególnymi potrzebami. Każda z takich osób może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. W przypadku konieczności zapewnienia udogodnień potrzebnych do udzielenia porady (np. usługi tłumacza języka migowego) należy taką potrzebę zgłosić podczas umawiania wizyty lub niezwłocznie po jej umówieniu.

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się mogą korzystać z porady poza lokalem punktu lub przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, takich jak telefon lub komunikatory internetowe, niezależnie od sytuacji epidemicznej.

Aby otrzymać nieodpłatną pomoc prawną lub obywatelską albo skorzystać z usługi nieodpłatnej mediacji, należy najpierw zapisać się na wizytę. Można tego dokonać:

 • telefonicznie – poprzez specjalny powiatowy numer do zapisów;
 • elektronicznie – pisząc na podany przez powiat adres e-mail lub zapisując się przy pomocy formularza dostępnego na stronie https://zapisy-np.ms.gov.pl;
 • osobiście – stawiając się w starostwie powiatowym.

Czy w punkcie dostępne są udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami?

W trakcie porady obywatelskiej, prawnej, jak i mediacji, może być obecny tłumacz języka migowego. Starostwo powiatowe ma obowiązek zapewnienia pomocy takiego profesjonalisty. Skorzystanie z usługi tłumaczenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Aby skorzystać z pomocy tłumacza migowego, należy zwrócić się do starostwa powiatowego lub urzędu miasta o taką usługę. Można tego dokonać w trakcie zapisywania się na poradę lub po dokonaniu zapisu. Należy jednak pamiętać, żeby zgłosić potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza migowego nie później niż 3 dni robocze przed umówioną wizytą.

W przypadku skorzystania z pomocy w punkcie, beneficjent może przyjść na poradę lub mediację w towarzystwie osoby bliskiej, opiekuna lub tłumacza. Za zgoda beneficjenta, osoba ta może uczestniczyć w toku całej porady.

Z myślą o osobach z trudnościami w komunikowaniu lub przemieszczaniu się została udostępniona możliwość skorzystania z porady poza lokalem punktu. Po zapisaniu się na poradę przez obywatela, prawnik lub doradca obywatelski uzgadnia z beneficjentem miejsce, w którym odbędzie się porada – może nim być na przykład dom lub szpital, czyli miejsce, którego beneficjent nie może opuścić z uwagi na swój stan zdrowia.

Porada może zostać poprowadzona w miejscu wyposażonym w urządzenia ułatwiające porozumiewanie się lub miejscu, w którym można skorzystać z pomocy tłumacza migowego (np. w budynku stowarzyszenia pomagającemu osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się). Umawiając wizytę poza lokalem punktu, można poprosić starostwo powiatowe lub urząd miasta o zapewnienie obecności tłumacza języka migowego – usługa ta jest całkowicie bezpłatna.

Katalog dobrych praktyk w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej osobom ze szczególnymi potrzebami (PDF, 0.49MB)

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Miasta Lublin

Urząd Miasta Lublin przypomina mieszkańcom Lublina o możliwości skorzystania z usług nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji. Wsparcie udzielane jest w 13 punktach funkcjonujących na terenie miasta, o czym przeczytasz tutaj.

Notatka, powstała na podstawie informacji zawartych na stronie Starostwa Powiatowego w Lublinie, Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej, Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies