BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.niepelnosprawnilublin.pl

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Internetowego Biuletynu Informacyjnego Osób Niepełnosprawnych.

  • Data publikacji strony internetowej: 2022-03-23.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-25.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Pewne treści opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. Brak audiodeskrypcji oraz napisów dla materiałów video/multimedialnych opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
  3. Pewne zdjęcia/grafiki zawierają nieadekwatne tytuły alternatywne.
  4. Pojawią się błędy w semantyce html/css.


Redaktorzy serwisu dokładają wszelkich starań, aby treści umieszczane na stronie były dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-05-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Alicja Jankiewicz, lfoon.lublin@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 533 10 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Biuro LFOON-SW ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin Biuro zlokalizowane jest w centrum Lublina przy ulicy Leszczyńskiego 23 w budynku dawnego Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej / budynek stadionu KS Lublinianka obecnie zajmowany przez Urząd Miasta Lublin (wejście od ul. Przy Stawie). Biuro LFOON-SW jest w pokoju nr 14, na parterze z wejściem bezpośrednim od ulicy. Przed wejściem znajdują się schody i pochylnia dla osób niepełnosprawnych, drzwi otwierane są ręcznie na zewnątrz . Toaleta znajduje się na parterze i jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Na drzwiach biura znajduje się oznaczenie w alfabecie Braille’a. W budynku nie stosuje się pętli indukcyjnej. Do biura można wejść z psem asystującym. W biurze można skorzystać z bezpośredniej pomocy tłumacza języka migowego.W pobliżu bezpośredniego wejścia do biura znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami – by został podniesiony szlaban należy zadzwonić pod nr. 81 533 10 22 lub 81 466 30 50. W odległości 200m przed bramą wejścia do budynku stadionu KS Lublinianka są kolejne 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies