BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zgłaszanie kandydatów na członków Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych do zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z § 3. ust. 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 1783) zgłoszenie kandydata do Rady zawiera:

  • opis rodzaju i zakresu działalności organizacji pozarządowej, związku i porozumienia organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych uzasadniający udział przedstawicieli tych podmiotów w składzie Rady;
  • wniosek prezentujący kandydata, określający jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady oraz pełnioną funkcję;
    służbowy adres poczty elektronicznej kandydata, a w przypadku jego braku – inny adres poczty elektronicznej, o ile go posiada;
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

Do zgłoszenia załącza się:

  1. oświadczenie, co najmniej 15 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych lub co najmniej 3 związków i porozumień organizacji zrzeszających co najmniej 5 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych popierające kandydata na członka Rady;
  2. dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres prowadzonej działalności uzasadniający udział przedstawicieli organizacji pozarządowej, związku lub porozumienia organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych w składzie Rady.
Zgłoszenia wraz z załącznikami adresowane do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, należy przesłać do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w terminie 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej (decyduje data wpływu) – drogą elektroniczną za pomocą ESP, dostępną na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem: /4g447ytes7/skrytka lub na adres e-mail: sekretariat.bon@mrips.gov.pl bądź na adres siedziby Ministerstwa w Warszawie, ul. Nowogrodzka 1/3/5 z dopiskiem na kopercie „KRKON”.

Więcej informacji  i pliki do pobrania dostępne na stroniewww.niepelnosprawni.gov.pl

Tłumaczenie w Polskim Języku Migowym

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies