BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
logo lechaA, niebieskie napisy na białym tle

W służbie Dobra Wspólnego

Wielu z nas – niepełnosprawnych poszukujących wsparcia w przezwyciężaniu marginalizacji społecznej korzystało już z doradczej, szkoleniowej i informacyjnej oferty Lechaa Consulting sp. z o.o.

Wielu podniosło swoje kompetencje zawodowe, wkroczyło na rynek pracy, znalazło cenną sposobność do nawiązania relacji społecznych. Dzisiaj słów kilka o firmie, której działalność od lat dotyka potrzeb i interesów osób niepełnosprawnych i jej propozycjach na rok bieżący.

Geneza.

Firma Lechaa Consulting znana jest społeczności lubelskiej od 1990 r. W pierwszych latach swojego istnienia była bowiem patronem lokalnej rozgłośni radiowej Radia „Puls”. W tym miejscu chcę jednak mówić o Lechaa Consulting jako o podmiocie prowadzącym działalność edukacyjną oraz w zakresie rynku pracy, m.in. realizującym współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projekty kierowane do osób niepełnosprawnych. W 2005 r. spółka zmieniła bowiem profil działania i od tego czasu mówić można o jej prężnym rozwoju.

Misja.

Ukierunkowana na dobro wspólne aktywność Lechaa Consulting ogniskuje się wokół trzech płaszczyzn oddziaływania społecznego. Są nimi:

 • rozwój rynku pracy. Dokonuje się on zwłaszcza poprzez uzgodnienie potencjału zawodowego osób pracujących lub poszukujących zatrudnienia z realnymi potrzebami pracodawców. Prowadzone przez omawiany podmiot szkolenia, kursy i seminaria służą zatem interesom obu tych grup. Pozwalają na nabycie niezbędnych kwalifikacji lub przekwalifikowanie. Kolejnym krokiem jest już bezpośrednie poszukiwanie zatrudnienia. Osoby poszukujące pracy korzystają z usług doradztwa zawodowego i personalnego, na dalszym zaś etapie – z usług pośrednictwa pracy w ramach rynku krajowego i międzynarodowego. Doraźną formą wsparcia podmiotów rynku pracy jest udział w organizacji miejsc pracy tymczasowej;
 • rozwój społeczeństwa wiedzy. Ze swojej natury domaga się on przede wszystkim edukacji i informacji. Obecność Lechaa Consulting na obu tych polach dokonuje się przy wykorzystaniu form szkolnictwa wyższego, w tym wyższego zawodowego, a także podyplomowego, z których korzystają młodzież i dorośli. Działalność wydawnicza i informacyjna obejmuje opracowywanie i publikację artykułów, informatorów, podręczników i książek, dokonuje się z udziałem elektronicznych środków masowego przekazu;
 • wspieranie elit społecznych oraz władzy rządowej i samorządowej w odpowiedzialnym przygotowaniu się do profesjonalnego pełnienia misji publicznej i jej doskonalenia. Wnosząc swój wkład w uformowanie polskich elit firma wykorzystuje wypracowane w toku swojej działalności środki oddziaływania: formy szkolnictwa podyplomowego i wyższego, szkolenia, kursy, seminaria, doradztwo grupowe i indywidualne, działalność wydawniczą.

Struktura organizacyjna i główne kierunki działalności. Zarysowana wyżej misja Lechaa Consulting znajduje swoje wypełnienie dzięki codziennej, intensywnej działalności następujących jej agend.

Realizacji zadań edukacyjnych służą Centrum Kształcenia Nauczycieli oraz wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Kształcenia Ustawicznego Placówka Kształcenia Ustawicznego Cel. Obie instytucje prowadzą zarówno działalność komercyjną, jak i wykonawczą w stosunku do założeń projektów unijnych.

Jako podmiot zajmujący się rynkiem pracy spółka prowadzi pięć wyspecjalizowanych agencji:

 • agencję doradztwa personalnego;
 • agencję pośrednictwa pracy na terenie RP;
 • agencję pośrednictwa pracy w zakresie kierowania obywateli polskich do pracodawców zagranicznych;
 • agencję pracy tymczasowej;
 • agencję doradztwa zawodowego.

Struktura terytorialna Lechaa Consulting pozwala jej na prowadzenie działalności w skali całego kraju. Swoje cele statutowe realizuje ona bowiem poprzez placówki w Kielcach, Łodzi, Tarnowie, Lublinie, Opolu i Białymstoku.

Wypracowawszy bogate instrumentarium firma prowadzi intensywną działalność komercyjną w zakresie szkoleń, edukacji i rynku pracy. Zarówno pracodawców, jak osoby pragnące indywidualnie poszerzyć zakres swojej wiedzy (nie tylko zawodowej!) i umiejętności, bądź podnieść ich poziom zainteresować może informacja o możliwości zamówienia szkolenia z każdego właściwie zakresu. Obejmująca ponad 1000 nazwisk baza trenerów pozwala na profesjonalne naświetlenie każdego niemal zagadnienia. O randze tych szkoleń świadczy fakt, iż prowadzą je wysokiej klasy specjaliści-praktycy, od lat zajmujący się swoją dziedziną i posiadający uprawnienia trenerskie. Niewielka liczebność grup (ok. 10 uczestników, w zależności od ceny szkolenia) gwarantuje wysoki komfort pracy zarówno trenera, jak i samych uczestników. Wszystkie programy kursów i szkoleń przewidują możliwość zadawania pytań, co pozwala zadośćuczynić najbardziej indywidualnym i subiektywnym oczekiwaniom.

Tradycyjną domeną Lechaa Consulting jest także realizacja projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dotychczas zlecono firmie realizację ponad 40 projektów. Dotyczą one różnych dziedzin i kierowane są do zróżnicowanego kręgu odbiorców. Jako przykład przywołać można realizowany obecnie elitarny projekt INNOWACYJNI, z którego korzystają studenci i kadra dydaktyczna. Założeniem projektu jest transfer wiedzy – przenoszenie doświadczenia z domeny wiedzy naukowej do życia gospodarczego.

Na osobne podkreślenie zasługują sukcesy wydawnicze Lechaa Consulting. Należą do nich np. Vademecum współczesnego rynku pracy, czyli jak aktywnie szukać pracy wydane w 2006 roku, Psychologia w kontaktach zawodowych. Poradnik praktyczny wydany w dwa lata później, czy wydany ostatnio (2010 rok) podręcznik dla trenerów pt. Blaski i cienie bycia trenerem. O tym, iż odpowiadają one na niezaspokojone dotychczas potrzeby szerokich grup społecznych, jak również wysoko wyspecjalizowanych elit – mówią same tytuły.

Osoba niepełnosprawna jako adresat szkoleń.

Wszystkie działania Lechaa Consulting adresowane są również do osób niepełnosprawnych. Wśród działań tych można jednak wyodrębnić takie, które mają na uwadze zwłaszcza specyficzne potrzeby tego kręgu odbiorców. Takimi były realizowane ze środków EFS projekty TERAZ KOBIETY 2008; EFEKTYWNI; POWRÓT; INWESTYCJA; KU TURYSTYCE. Zmierzały one do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, budując mosty pomiędzy najbardziej marginalizowanymi grupami społecznymi a całym społeczeństwem. Niektóre z nich przeprowadzone zostały przy współpracy lub partnerstwie z Lubelskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego. Ze wszystkich skorzystało dotychczas 296 osób. Obok różnorodnych form aktywizacji i nabycia umiejętności radzenia sobie na rynku pracy przeszły one przygotowanie zawodowe z zakresu: – rachunkowości komputerowej, – księgowości małych i średnich przedsiębiorstw, – pracownika administracyjno-biurowego, – kadr i płac, – pracownika recepcji, – obsługi klienta w turystyce, – bukieciarstwa, – masażu leczniczego/kosmetycznego, – stylizacji paznokci, – dietetyka.

Istotną dla osób niepełnosprawnych może okazać się informacja o realizowanym obecnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekcie CZAS NA PRACĘ. Jego celem jest promocja integracji społecznej, w szczególności zaś przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Realizacja przeprowadzanego w partnerstwie z LSOZP projektu zamyka się datami 1.IX.2010-30.XI.2011 r., można więc w chwili obecnej dokonywać zgłoszeń. Jakie specyficzne korzyści odniosą beneficjenci projektu?

Do celów szczegółowych projektu CZAS NA PRACĘ należą:

 • podniesienie poziomu doświadczenia zawodowego. Z tej formy wsparcia skorzysta 24 uczestników projektu;
 • nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy (minimum 216 beneficjentów);
 • podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości (minimum 216 osób);
 • poszerzenie wiedzy z zakresu poruszania się po rynku pracy (minimum 216 osób);
 • wyposażenie osób niepełnosprawnych w umiejętności społeczne niezbędne na rynku pracy (minimum 216 osób);
 • rozwój dialogu społecznego.

Uczestnicy kursu skorzystają z Indywidualnego Poradnictwa Psychologicznego, zmierzającego do zwiększenia ich motywacji, wiary w siebie i radzenia sobie w sytuacjach społecznych (3 spotkania po 2 godziny) oraz wezmą udział w warsztatach motywacyjnych (4 spotkania po 8 godzin). Z kolei warsztaty rozwoju umiejętności społecznych przełamujących bariery indywidualne (4 spotkania po 4 godziny) stanowić będą płaszczyznę wzajemnego wsparcia uczestników projektu oraz profesjonalnego wsparcia specjalisty w motywowaniu się i likwidacji barier utrudniających znalezienie pracy.

W ramach rozwijania umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy uczestnicy korzystać będą z następujących bloków tematycznych:

 • funkcjonowanie na otwartym rynku pracy, negocjacje, etykieta biurowa (60 godzin);
 • trening społeczny, motywacja/automotywacja (60 godzin);
 • praca w zespole, walka ze stresem, prezentacja/kreatywność (60 godzin);
 • wizerunek osobisty (fakultatywnie).

Formą wsparcia indywidualnego będą zajęcia z trenerem mające na celu przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i podjęcia zatrudnienia obejmujące osoby najbardziej zmotywowane do zmiany swojej sytuacji zawodowej.

Do usług beneficjentów projektu stanie Internetowe Biuro Pośrednictwa Pracy, umożliwiające umieszczenie w bazie internetowej odpowiednio przygotowanego CV uczestnika projektu po konsultacji z doradcą zawodowym. Cennym może także się okazać przygotowanie przez doradcę zawodowego ofert pracy dla uczestników projektu. Biuro zajmie się także przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania dofinansowania od PFRON na stworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Chętni skorzystają wreszcie z pomocy Stacjonarnego Biura Pracy, czynnego dwa razy w tygodniu po 4 godziny, w wyszukiwaniu ofert pracy i przygotowaniu uczestnika do rozmowy kwalifikacyjnej na znalezione stanowisko. Relatywnie wąskie grono 24 uczestników projektu spotka się z gwarancją płatnych (1317 zł brutto miesięcznie) 3-miesięcznych staży zawodowych.

Budowaniu partnerstwa między pracodawcami a uczestnikami projektu w celu zmiany sytuacji zawodowej osób niepełnosprawnych służyć będzie Konferencja zamykająca projekt. Spotkania w Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie i Zamościu staną się platformą dialogu wokół sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, możliwości ich zatrudnienia i korzyści z tego płynących. Pracodawcy spotkają się w ich toku z praktyczną informacją o możliwości finansowania zatrudnienia z PFRON. Spotkaniom tym towarzyszyć będzie cykl filmów o osobach niepełnosprawnych.

Istotnym jest fakt skierowania projektu w 50 % do osób w wieku 18-25 lat oraz w 40 % do osób w wieku powyżej 45 lat. Spośród 240 uczestników projektu minimum 125 osób stanowić będą kobiety. Wszystkie zaprezentowane wyżej formy wsparcia oferowane będą osobom niepełnosprawnym nieodpłatnie. Uczestnicy liczyć mogą także na zwrot kosztów dojazdu, ciepłe posiłki oraz kawę, herbatę, ciastka i napoje w dniach zajęć. Cenną pomocą w prowadzonych zajęciach będą bezpłatnie przekazane beneficjentom materiały szkoleniowe, w tym książki. Dane kontaktowe projektu zamieszczę na końcu artykułu.

Plany na przyszłość.

Podsumowując dotychczasowy dynamiczny rozwój Lechaa Consulting sp. z o.o. powiedzieć można, iż jest ona już teraz jednym z najbardziej intensywnie działających podmiotów na rynku szkoleniowym w Polsce. Elementem tej dynamiki są stale pojawiające się pomysły służące ubogaceniu i modyfikacji oferty programowej Lechaa Consulting. W wypracowanych przez firmę planach mieści się zamiar wydawania własnych materiałów dydaktycznych w ramach Biblioteki Rynku Pracy. Klienci Lechaa Consulting spodziewać się mogą intensyfikacji działań edukacyjnych. Jaki przyjmie ona charakter i formy – pozostaje na razie tajemnicą. O kolejnych przedsięwzięciach tej działającej na rzecz dobra wspólnego instytucji czytelnicy Biuletynu będą jednakże powiadomieni.

Sukcesy i trudności.

Te drugie wypływają ze specyfiki rynku, na którym działa spółka. Jest to rynek bardzo trudny, narażony na duże ryzyko związane z niejasnością, wzajemną sprzecznością i trudnością w interpretacji przepisów. Skuteczne prowadzenie działalności projektowej wymaga także ogromnej wiedzy i doświadczenia. Stanowią one wręcz warunek rozliczenia się przez firmę Lechaa Consulting z realizacji wymogów przypisanych wykonywaniu projektów EFS. Wymogi te dotyczą wskaźnika zatrudnienia absolwentów projektów, ilości odbytych staży, zmiany miejsc zatrudnienia z branż nadwyżkowych do deficytowych po ukończeniu przez uczestników projektu. Firma rozliczana jest zatem nie tylko z profesjonalizmu podejmowanych przez siebie działań, ale i z ich – uwarunkowanych względami ubocznymi – konsekwencji.

Sukcesem prezentowanej przeze mnie instytucji jest nie tylko jej dynamiczny rozwój i nieustanny profesjonalny awans (by wspomnieć tylko o wykształceniu całej rzeszy trenerów, którzy dzisiaj zasilają m.in. bazę jej własnych wykładowców). Krzysztofa Krupę – Prezesa Lechaa Consulting sp. z o.o., z którym rozmawiałem przed napisaniem tego artykułu, cieszą także indywidualne sukcesy beneficjentów działań firmy. Docierających z zewnątrz sygnałów tego rodzaju jest zaś wiele. Wymienić można choćby założenie przez absolwentkę kursu florystycznego własnej kwiaciarni w Hotelu „Sobieski” w Warszawie, czy – komunikowane w telefonach z podziękowaniami – sukcesy w wyborach samorządowych absolwentów kursów aktywizujących. Nie przedłużając owej listy dokonań spółki – wypada życzyć jej na koniec, aby swym działaniem nadal przyczyniała się do ubogacenia dostępnej nam wszystkim oferty edukacyjno-szkoleniowej i doradczej. Aby pozostała wierna swojej misji.

Biuro Projektu CZAS NA PRACĘ i siedziba spółki mieszczą się pod adresem:

Lechaa Consulting sp. z o.o.

ul. Fiołkowa 7

20-834 Lublin

tel.: 81 759 30 11

fax: 81 759 30 10

www.lechaa.pl

www.czasnaprace.lechaa.pl

Zygmunt Marek Miszczak

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies