BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Na zdjęciu - plakacie tłum ludzi na Placu Litewskim w Lublinie. Akcja promująca wzięcie udziału w rozmowach mieszkańców na temat Strategii Lublin 2030

Strategia Lublin 2030 – Relacja z uczestnictwa

Za projekt Strategia Lublin 2030 wraz z Urzędem Miasta Lublin odpowiedzialna była 4CF Sp. z o.o. Proces tworzenia obfitował w szereg działań mających na celu zbadanie potrzeb mieszkańców Lublina, które pomogłyby napisać strategię Lublina w wizji miasta roku 2030 przyjaznego i zapewniającego równe szanse dla wszystkich.

Dostałem się do grupy roboczej “Miasto społecznie wrażliwe” ze szlachetnym zamiarem reprezentowania szeroko pojętych interesów osób z niepełnosprawnością.

Należy jednak zrozumieć, że strategia zawiera duży poziom ogólności, wyznaczając ramy i kierunki działań, a nie same konkretne działania skierowane do konkretnych grup. “Czy będzie się podnosić poziom wiedzy uczniów w szkołach na temat społeczności osób Głuchych i ich szczególnej tożsamości językowo-kulturowej? Odpowiedz na to pytanie brzmi: Tak, ale… niekoniecznie takie zapisy mogą się znaleźć w ostatecznej strategii. Za to stworzy się ramy, żeby program edukacji antydyskryminacyjnej był współtworzony wspólnie ze środowiskiem osób Głuchych, w przystępny dla nich sposób tj. przy zastosowaniu materiałów w formacie dostosowanym jak: nagrania w Polskim Języku Migowym (PJM) oraz przy zapewnieniu wsparcia tłumaczy PJM.

Najważniejsze z punktu widzenia osób z niepełnosprawnością są kategorie problemowe ujęte w strategii:

– dostępność i projektowanie inkluzywne – celem strategicznym tutaj jest: “Projektowanie usług i przedsięwzięć dostępnych dla różnych grup mieszkańców opartych o konsultacje społeczne”

– włączanie i partycypacja – cel strategiczny brzmi: “Rozwijanie procesów partycypacyjnych z aktywnym udziałem grup mniejszościowych” (w TYM TAKŻE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ! – dop. własny).

Dlaczego tylko tyle? Z prostej przyczyny, KONKRETNE propozycje rozwiązań i rekomendacje powinni sformułować przedstawiciele ze środowisk osób z niepełnosprawnością, zgodnie z ideą “Nic o Nas, bez nas”. Na poziomie strategii rozwiązania są systemowe (czyli ogólne) i nasze wąskie grono grupy roboczej nie byłoby w stanie opracować rzetelnie szczegółowych wytycznych obejmujących zróżnicowane potrzeby różnych grup osób z niepełnosprawnością. 

Ponadto w podsumowaniu wyników prac roboczych grup tematycznych znalazły się takie słowa jak:

“Należy wykorzystać potencjał osób z niepełnosprawnością, w innym przypadku miasto poniesie wysokie koszty” s. 44

Wspólnie z Panią dr Anną Bieganowską-Skórą staraliśmy się dopilnować, aby w tych i wszystkich innych celach strategicznych wybrzmiewały idee: 

1. Zapewnienia równości szans – jest to idea, która mówi o sprawiedliwym dostępie do możliwości jakie oferuje życie w społeczeństwie obywatelskim. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych nakłada na instytucje publiczne państw, które ją podpisały, stworzenie warunków do realizacji praw, które należne są każdemu człowiekowi.

2. Uniwersalnego projektowania – filozofia aby zapewnić równy dostęp do otoczenia oraz produktów, należy tworzyć je zgodnie z ideą uniwersalnego projektowania. Przy czym ta zasada ujmuje nie tylko dostosowanie pod  kątem osób z niepełnosprawnością, ale wszystkich osób w sposób komfortowy i bez barier.

3. “Nic o nas, bez Nas”- idea społeczności osób z niepełnosprawnościami, która podkreśla konieczność współdecydowania o działaniach na rzecz poprawy warunków życia w duchu równości szans. To same osoby z niepełnosprawnością powinny współtworzyć i współkształtować otoczenie w którym żyją.

Praca przy strategii była dość satysfakcjonująca i dawała miłe poczucie sprawczości. Cieszę się że mogłem dopilnować, żeby kwestie związane z potrzebami osób z niepełnosprawnością wybrzmiały w dyskusji i mieściły się w wizji lepszego Lublina w roku 2030. Pozostaje też niedosyt – bo reżim czasowy uniemożliwiał nam większe pole do dyskusji. Zabrakło również kwestionariusza do wyrażenia pogłębionej opinii na tematy poruszane na warsztatach. 

Grupy robocze wykonały swoje zadanie. Teraz czekamy na ostateczne sformułowanie Strategii Lublin 2030. Piłeczka leży teraz po stronie organizatorów i Urzędu Miasta Lublin.

Rezultaty w formie rekomendacji znajdują się w linku poniżej,

https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/lublin/2030/tgr._rekomendacje_dotyczace_kierunkow_rozwoju_lublina.pdf

Na chwilę obecną pdf nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością na co wiele osób zwróciło już uwagę. Urząd Miasta jednak zapowiedział zamieszczenie wersji dostępnej wkrótce.

Zachęcam do partycypacji w tego typu projektach i wszelkiego rodzaju konsultacjach społecznych. Każdy głos może pomóc w tworzeniu się lepszego Lublina. Zawsze dobrze jest przypominać decydentom, że mamy swoje prawa i potrzeby. A i współrządzenie miastem nie kończy się na tym projekcie. Jest to proces ciągły i tylko od nas zależy czy potrzeby grup, które chcemy reprezentować będą słyszalne. 

Łukasz Lewicki

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies