BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Informacja na białym tle zawierająca w nagłówku herb województwa lubelskiego oraz logotyp Lubelskie- Smakuj Życie!, a w centralnej części napis: "Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa"

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa

W dniu 7 marca 2023 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w uchwale nr CDXXXVI/7698/2023 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa z terminem realizacji od 1 kwietnia 2023 r. do 15 grudnia 2023 r.

Cel konkursu

Konkurs miał na celu wybór ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa, podejmowanych na rzecz zaspakajania potrzeb społecznych i podnoszenia poziomu życia mieszkańców regionu. Konkurs realizuje cele założone w przyjętym „Programie współpracy samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” oraz propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Rodzaj zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa wraz z wysokością środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 • Zadanie 1. Wytyczanie nowych oraz utrzymanie na całej długości istniejących oznakowanych szlaków turystycznych w województwie lubelskim, w tym również budowa nowej lub odnowienie istniejącej infrastruktury turystycznej (m.in. tablice informacyjne, stojaki rowerowe, miejsca odpoczynku, infrastruktura towarzysząca).
  • Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania do kwoty: 80.000 zł.
 • Zadanie 2. Organizowanie na terenie województwa lubelskiego imprez turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej, konnej, motocyklowej i narciarskiej o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim.
  • Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania do kwoty: 60.000 zł.
 • Zadanie 3. Wspieranie korzystania z walorów turystycznych na terenie województwa lubelskiego przez osoby z niepełnosprawnościami.
  • Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania do kwoty: 20.000 zł.
 • Zadanie 4. Promocja produktów turystycznych i usług turystycznych regionu.
  • Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania do kwoty: 30.000 zł.
 • Zadanie 5. Organizowanie wydarzeń o charakterze turystycznokrajoznawczym związanych z przypadającą w 2024 roku rocznicą 550lecia powstania województwa lubelskiego.
  • Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania do kwoty: 30.000 zł.

Podmioty, którym udzielono dotacji w zakresie realizacji Zadania 3. Wspieranie korzystania z walorów turystycznych na terenie województwa lubelskiego przez osoby z niepełnosprawnościami.

Zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do uchwały nr CDXXXVI/7698/2023 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 7 marca 2023 r. wśród podmiotów, którym udzielono dotacji na realizację Zadania 3, znalazły się:

Treść dokumentów

Treść Uchwały CDXXXVI/7698/2023 Zarządu Województwa Lubelskiego: Uchwała (Word 24,0 kB)

Załącznik nr 1 do uchwały nr CDXXXVI/7698/2023 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 7 marca 2023 r.: Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa z terminem realizacji od 1 kwietnia 2023 r. do 15 grudnia 2023 r. (Word 28,0 kB)

Załącznik nr 2 do uchwały nr CDXXXVI/7698/2023 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 7 marca 2023 r.: Wykaz podmiotów, których oferty na realizację zadań publicznych zostały odrzucone ze względów formalnych i merytorycznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa (Word 20,0 kB)

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu powstał na podstawie informacji zawartych na stronie: Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies