BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Baner z napisem: "Wyniki otwartego konkursu Nr DZR/1/PFRON/2023 ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2023 roku ze środków PFRON"

ROPS: Wyniki otwartego konkursu Nr DZR/1/PFRON/2023 ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2023 roku ze środków PFRON

W dniu 26 maja 2023 r. Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił Uchwałę Nr CDLXV/8184/2023 z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia prac komisji konkursowej powołanej w celu zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert Nr DZR/1/PFRON/2023 ogłoszonego w dniu 4 kwietnia 2023 roku na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2023 roku ze środków PFRON.

Treść Uchwały z dnia 24 maja 2023 r., podpisanej przez Wicemarszałka – Michała Mulawę oraz Członka Zarządu – Zdzisława Szweda, brzmi:

“Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094, z późn.zm.), art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz.100, z późn.zm.), art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), uchwały nr XL/616/2022 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 17 października 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 5077) oraz uchwały nr XLVI/689/2023 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Lubelskiego, które mogą być finansowane
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023 – Zarząd Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się wyniki prac komisji konkursowej powołanej w celu zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert Nr DZR/1/PFRON/2023 ogłoszonego w dniu4 kwietnia 2023 roku na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2023 roku ze środków PFRON, przedstawione w protokołach obejmujące prace komisji w dniach: 26-27 kwietnia 2023 r.;2,4,5,8,9,10 i 22 maja 2023 r.

§ 2. Przyjmuje się do realizacji listę ofert, które przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną oraz kwoty dotacji, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Łączna kwota środków przeznaczonych na realizację zadań objętych niniejszą uchwałą wynosi 3 390 998,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubelskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Lista ofert rekomendowanych do dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert Nr DZR/1/PFRON/2023 na powierzenie/ wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2023 roku ze środków PFRON ogłoszonego w dniu4 kwietnia 2023 r.

Zadanie 1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Lp.

Nr oferty

Nazwa organizacji/adres

Ocena merytoryczna

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana kwota dotacji

1.             

133

Stowarzyszenie „Jesteśmy wśród Was”
ul. Głuska 5, 20-439 Lublin

Ocena pozytywna

pkt 25

19 500,00

19 500,00

2.             

137

Fundacja Benedyktyński Zakątek

ul. dr Mieczysława Kowalskiego 3, 24-100 Puławy

Ocena pozytywna

pkt 25

60 000,00

60 000,00

3.             

8

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „Mamy Siebie” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hrubieszowie ul. Zamojska 16A, 22- 500 Hrubieszów

Ocena pozytywna

pkt 24

39 550,00

39 550,00

4.             

47

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „O Uśmiech Dziecka” Trubakowska 59
22- 100 Chełm

Ocena pozytywna

pkt 24

19 920,00

19 920,00

5.             

5

Fundacja “Zakątek Terapeutyczny”
 ul. Krucza 17/9, 22-500 Hrubieszów

Ocena pozytywna

 pkt 23

48 000,00

48 000,00

6.             

42

Hrubieszowska Spółdzielnia Socjalna im. Zośki

ul. Piłsudskiego 11 22- 500 Hrubieszów

Ocena pozytywna

 pkt 23

41 300,00

41 300,00

7.             

110

Stowarzyszenie Być Bliżej

ul. Biskupa Wł. Gorala 2 21-003 Ciecierzyn

Ocena pozytywna

 pkt 23

60 000,00

60 000,00

8.             

20

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Starszych, ul. 11 listopada 5, 24-320 Poniatowa

Ocena pozytywna

 pkt 22

10 706,00

10 706,00

9.             

147

Fundacja Canituus

ul. Dziewanny 13/36
20-470 Lublin

Ocena pozytywna

 pkt 22

13 360,00

13 360,00

Łącznie wnioskowana kwota 312 336,00 zł, przyznana kwota 312 336,00 zł.

Zadanie 2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych -aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby

Lp.

Nr oferty

Nazwa organizacji/adres

Ocena merytoryczna

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana kwota dotacji

1.             

46

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „O Uśmiech Dziecka”, Trubakowska 59 22-100 Chełm

Ocena pozytywna 

26 pkt

59 660,00

59 660,00

2.             

104

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie
ul. Dr.Męcz.Majdanka 20 20-319 Lublin

Ocena pozytywna 

25 pkt

59 050,00

59 050,00

3.             

181

Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski
ul. Klemensa Junoszy 49 20-058 Lublin

Ocena pozytywna 

25 pkt

60 000,00

60 000,00

4.             

13

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
oraz Ich Rodzinom „Mamy Siebie” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hrubieszowie,
 ul. Zamojska 16A, 22-500 Hrubieszów

Ocena pozytywna 

24 pkt

36 900,00

36 900,00

5.             

132

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Gościeradów

Gościeradów Ukazowy 61 23-275 Gościeradów

Ocena pozytywna 

24pkt

54 750,00

54 750,00

6.             

166

Integracyjny Klub Aktywnej Rehabilitacji i Sportu Niewidomych “IKAR”
ul. Kalinowszczyzna 46B 20-129 Lublin

Ocena pozytywna 

24 pkt

9 610,00

9 610,00

7.             

55

Stowarzyszenie z Bliska i z Daleka,
ul. Oboźna 11, 22-400 Zamość

Ocena pozytywna 

23 pkt

29 028,00

29 028,00

8.             

162

Spółdzielnia Socjalna NOWY POMYSŁ

ul. Adama Asnyka 8

23-204 Kraśnik

PROGRESUM Spółdzielnia Socjalna

Kard. Stefana Wyszyńskiego 18A/18 23- 204 Kraśnik

Ocena pozytywna 

23 pkt

59 860,00

59 860,00

9.             

65

Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji “Start”

Al. Józefa Piłsudskiego 2220-011 Lublin

Ocena pozytywna 

23 pkt

59 950,00

59 950,00

Łącznie wnioskowana kwota 428 808,00 zł, przyznana kwota 428 808,00 zł.

Zadanie 3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

Lp

Nr oferty

Nazwa organizacji/adres

Ocena merytoryczna

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana kwota dotacji

1.             

49

Stowarzyszenie Abrakadabra

ul. M. Dąbrowskiej 11 22 400 Zamość

Ocena pozytywna

27 pkt

59 710,00

59 710,00

2.             

144

“Słoneczko” Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
ul. Leszczyńskiego 23 20- 068 Lublin

Ocena pozytywna

26 pkt

32 885,00

32 885,00

3.             

83

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu
ul. Orlicz-Dreszera 14 22-400 Zamość

Ocena pozytywna

25pkt

53 468,00

53 468,00

4.             

88

Fundacja Postscriptum

ul. Aleksandra Świętochowskiego 13 20 467 Lublin

Ocena pozytywna

25 pkt

59 770,00

59 770,00

5.             

183

Integracyjny Klub Aktywnej Rehabilitacji i Sportu Niewidomych “IKAR”
ul. Kalinowszczyzna 46B 20-129 Lublin

Ocena pozytywna 

25 pkt

26 390,00

26 390,00

6.             

36

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia
 ul. Abramowicka 220 442 Lublin

Ocena pozytywna 

24 pkt

14 255,00

14 255,00

7.             

105

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Podaj Dłoń”

Górnicza 21A, 23-460 Józefów

Ocena pozytywna 

24 pkt

22 600,00

22 600,00

8.             

9

Fundacja Teatroterapia Lubelska

ul. Młodej Polski 32/144 20-863 Lublin

Ocena pozytywna 

24 pkt

60 000,00

60 000,00

9.             

94

Fundacja Maturita

ul. Topolowa 4/8, 20-346 Lublin

Ocena pozytywna 

24 pkt

40 935,00

40 935,00

Łącznie wnioskowana kwota 370 013,00 zł, przyznana kwota 370 013,00 zł.

Zadanie 4. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych

Lp

Nr oferty

Nazwa organizacji/adres

Ocena merytoryczna

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana kwota dotacji

1.   

119

Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie

ul. Towarowa 19 20 205 Lublin

Ocena pozytywna

26 pkt

24 725,00

24 725,00

2.   

53

Fundacja Kapitału Społecznego
ul. Oboźna 11 22 400 Zamość

Ocena pozytywna

24 pkt

12 740,00

12 740,00

3.   

127

Stowarzyszenie dla Rodzin Lubelszczyzny FORTE
Wólka Siemieńska 5821 220 Siemień

Ocena pozytywna

24 pkt

57 400,00

57 400,00

4.   

90

Hrubieszowska Spółdzielnia Socjalna im. Zośki

ul. Piłsudskiego 1 22 500 Hrubieszów

Ocena pozytywna

22 pkt

11 500,00

11 500,00

5.   

35

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia
 ul. Abramowicka 220 442 Lublin

Ocena pozytywna

22 pkt

10 820,00

10 820,00

Łącznie wnioskowana kwota 117 185,00 zł, przyznana kwota 117 185,00zł.

Zadanie 5. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Lp.

Nr oferty

Nazwa organizacji/adres

Ocena merytoryczna

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana kwota dotacji

1.             

45

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „O Uśmiech Dziecka”, Trubakowska 59 22- 100 Chełm

Ocena pozytywna

26 pkt

58 570,00

58 570,00

2.             

135

„Słoneczko” Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
 ul. Leszczyńskiego 2320 068 Lublin

Ocena pozytywna

25 pkt

59 830,00

59 830,00

3.             

178

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna “Camino”
ul. Jana Sawy 5/8 b 20- 632 Lublin

Ocena pozytywna

25 pkt

59 670,00

59 670,00

4.             

4

Fundacja “Zakątek Terapeutyczny”

ul. Krucza 17/9

22-500 Hrubieszów

Ocena pozytywna

24 pkt

57 000,00

57 000,00

5.             

19

Fundacja Wstawaj Alicja

ul. Klonowa 3320- 258 Turka

Ocena pozytywna

24 pkt

56 400,00

56 400,00

6.             

50

Stowarzyszenie Abrakadabra

ul. M. Dąbrowskiej 11 22 400 Zamość

Ocena pozytywna

24 pkt

17 980,00

17 980,00

7.             

91

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku
ul. Kościuszki 821- 040 Świdnik

Ocena pozytywna

24 pkt

60 000,00

60 000,00

8.             

168

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL”
ul. Kościuszki 5A21- 100 Lubartów

Ocena pozytywna

24 pkt

52 290,00

52 290,00

9.             

7

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „Mamy Siebie” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hrubieszowie, ul.Zamojska 16A, 22- 500 Hrubieszów

Ocena pozytywna

23 pkt

58 500,00

58 500,00

10.          

22

Fundacja ZEW

ul. Okrzei 33/67, 22-300 Krasnystaw

Ocena pozytywna

23 pkt

54 360,00

54 360,00

11.          

37

Hrubieszowska Spółdzielnia Socjalna im. Zośki

ul. Piłsudskiego 11, 22-500 Hrubieszów

Ocena pozytywna

23 pkt

55 200,00

55 200,00

12.          

70

Polski Związek Głuchych Oddział Lubelski
ul. Jana Sawy 6/401, 20-632 Lublin

Ocena pozytywna

23 pkt

39 000,00

39 000,00

13.          

123

Stowarzyszenie dla Rodzin Lubelszczyzny FORTE

Wólka Siemieńska 58 21 220 Siemień

Ocena pozytywna

23 pkt

60 000,00

60 000,00

14.          

44

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie

ul. Rogowskiego 5, 20-840 Lublin

Ocena pozytywna

22 pkt

21 600,00

21 600,00

Łącznie wnioskowana kwota 710 400,00 zł, przyznana kwota 710 400,00zł.

Zadanie 6. Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez: a) doradztwo zawodowe, b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – łącznie dla lit. a–c

Lp.

Nr oferty

Nazwa organizacji/adres

Ocena merytoryczna

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana kwota dotacji

1.             

77

“Nadzieja” Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od alkoholu w Lublinie, ul Abramowicka 2F, 20-442 Lublin

Ocena pozytywna

26 pkt

38 800,00

38 800,00

2.             

175

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL”
ul. Kościuszki 5A, 21-100 Lubartów

Ocena pozytywna

25 pkt

60 000,00

60 000,00

3.             

89

Fundacja Postscriptum

ul. Aleksandra Świętochowskiego 1320- 467 Lublin

Ocena pozytywna

21 pkt

60 000,00

60 000,00

Łącznie wnioskowana kwota 158 800,00 zł, przyznana kwota 158 800,00 zł.

Zadanie 7. Zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia a) utrzymanie psów asystujących

Brak ofert do dofinansowania.

Zadanie 8. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy – przewodników

Brak ofert do dofinansowania.

Zadanie 9. Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Lp.

Nr oferty

Nazwa organizacji/adres

Ocena merytoryczna

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana kwota dotacji

1.             

67

Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji “Start”

Al. Józefa Piłsudskiego 2220-011 Lublin

Ocena pozytywna

27 pkt

59 978,00

59 978,00

2.             

146

Stowarzyszenie „Jesteśmy wśród Was”
Głuska 5, 20-439 Lublin

Ocena pozytywna

27 pkt

13 688,00

13 688,00

3.             

24

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia ul.Abramowicka 2, 20-442 Lublin

Ocena pozytywna

26 pkt

12 780,00

12 780,00

4.             

39

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie

ul. Rogowskiego 5, 20-840 Lublin

Ocena pozytywna

26 pkt

10 000,00

10 000,00

5.             

92

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Podaj Dłoń”

ul.Górnicza 21A, 23-460 Józefów

Ocena pozytywna

26 pkt

30 000,00

30 000,00

6.             

1

Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości
Integracji i Edukacji” OPP
ul. Staropijarska 3, 21-400 Łuków

Ocena pozytywna

25 pkt

37 700,00

37 700,00

7.             

85

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu ul. Orlicz Dreszera 14
22-400 Zamość

Ocena pozytywna

pkt 25

45 600,00

45 600,00

8.             

100

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie
ul. Dr.Męcz.Majdanka 2020-319 Lublin

Ocena pozytywna

pkt 25

44 300,00

44 300,00

9.             

117

Lubelska Liga Gier Miejskich
ul. Montażowa 16, 20-214 Lublin

Ocena pozytywna

pkt 25

25 000,00

25 000,00

10.          

18

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
 “Krok za krokiem” w Zamościu
ul. Peowiaków 6A, 22-400 Zamość

Ocena pozytywna

pkt 24

49 800,00

49 800,00

11.          

27

Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych
 “RES SACRA MISER”
Folwark 20, 23-275 Gościeradów

Ocena pozytywna

24 pkt

46 750,00

46 750,00

12.          

32

Stowarzyszenie “Bez granic”
ul. Grunwaldzka 6, 23-204 Kraśnik

Ocena pozytywna

24 pkt

59 270,00

59 270,00

13.          

72

Polski Związek Głuchych Oddział Lubelski

ul. Jana Sawy 6/401, 20-632 Lublin

Ocena pozytywna

24 pkt

26 200,00

26 200,00

14.          

111

Stowarzyszenie Być Bliżej

ul. Biskupa Wł. Gorala 2, 21-003 Ciecierzyn

Ocena pozytywna

24 pkt

59 920,00

59 920,00

15.          

149

PROGRESUM Spółdzielnia Socjalna

Kard. Stefana Wyszyńskiego 18A/18 23 204 Kraśnik

Ocena pozytywna

24 pkt

21 110,00

21 110,00

16.          

131

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Gościeradów

Gościeradów Ukazowy 6123-275 Gościeradów

Ocena pozytywna

24 pkt

35 700,00

35 700,00

17.          

157

Fundacja Szansa dla Niewidomych
 ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa

Ocena pozytywna

24 pkt

46 525,00

46 525,00

Łącznie wnioskowana kwota 624 321,00 zł, przyznana kwota 624 321,00 zł.

Zadanie 10. Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

Lp.

Nr oferty

Nazwa organizacji/adres

Ocena merytoryczna

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana kwota dotacji

1.             

25

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin

Ocena pozytywna

26 pkt

14 900,00

14 900,00

2.             

60

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
 “Krok za krokiem” w Zamościu
ul. Peowiaków 6A, 22-400 Zamość

Ocena pozytywna

25 pkt

55 422,00

55 422,00

3.             

68

Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji “Start”

Al. Józefa Piłsudskiego 22, 20- 011 Lublin

Ocena pozytywna

25 pkt

59 990,00

59 990,00

4.             

101

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki
ul. Leszczyńskiego 2320- 068 Lublin

Ocena pozytywna

25 pkt

60 000,00

60 000,00

5.             

143

Stowarzyszenie „Jesteśmy wśród Was”

ul. Głuska 5, 20- 439 Lublin

Ocena pozytywna

25 pkt

26 975,00

26 975,00

6.             

66

Stowarzyszenie Spełnić marzenia

ul. Żeromskiego 35/11, 27-630 Zawichost

Ocena pozytywna

24 pkt

53 836,00

53 836,00

7.             

87

Fundacja Postscriptum

ul. Aleksandra Świętochowskiego 13, 20-467 Lublin

Ocena pozytywna

23 pkt

58 920,00

58 920,00

8.             

79

Stowarzyszenie POSTIS
 ul.Tomasza Zana 3a, 20-601 Lublin

Ocena pozytywna

22 pkt

59 880,00

59 880,00

9.             

84

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu

ul. Orlicz-Dreszera 14,
22-400 Zamość

Ocena pozytywna

22 pkt

59 932,00

59 932,00

Łącznie wnioskowana kwota 449 855,00 zł, przyznana kwota 449 855,00 zł.

Zadanie 11.Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji, (w tym działania związane z promocją Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

Lp.

Nr oferty

Nazwa organizacji/adres

Ocena merytoryczna

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana kwota dotacji

1.             

48

Stowarzyszenie Abrakadabra

ul. M. Dąbrowskiej 11, 22-400 Zamość

Ocena pozytywna

25 pkt

24 230,00

24 230,00

2.             

102

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki
ul. Leszczyńskiego 23 20-068 Lublin

Ocena pozytywna

25 pkt

33 600,00

33 600,00

Łącznie wnioskowana kwota 57 830,00 zł, przyznana kwota 57 830,00 zł.

Zadanie 12. Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych: a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, b) kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille’a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania - łącznie dla lit. a -b

Lp.

Nr oferty

Nazwa organizacji/adres

Ocena merytoryczna

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana kwota dotacji

1.             

12

Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu
ul. Lubomelska 1/3 20 072 Lublin

Ocena pozytywna

26 pkt

22 000,00

22 000,00

2.             

145

Stowarzyszenie „Jesteśmy wśród Was”

ul. Głuska 5 20- 439 Lublin

Ocena pozytywna

26 pkt

24 450,00

24 450,00

Łącznie wnioskowana kwota 46 450,00 zł, przyznana kwota 46 450,00 zł.

Zadanie 13. Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej

Lp.

Nr oferty

Nazwa organizacji/adres

Ocena merytoryczna

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana kwota dotacji

1.             

15

Fundacja Kapitału Społecznego ul. Oboźna 11 22- 400 Zamość

Ocena pozytywna

22 pkt

56 000,00

56 000,00

2.             

196

Fundacja Benedyktyński Zakątek

ul. dr Mieczysława Kowalskiego 3, 24-100 Puławy

Ocena pozytywna

 22 pkt

59 000,00

59 000,00

Łącznie wnioskowana kwota 115 000,00zł, przyznana kwota 115 000,00 zł.

Łącznie kwota przyznana w ramach wszystkich zadań: 3 390 998,00 .

Treść dokumentów

Komunikat o wynikach konkursu pochodzi ze strony rops.bip.lubelskie.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies