BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Roczny Plan Działania na Rzecz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok

Ogłoszenie o rocznym planie działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych na 2022 rok.

.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 11  ustawy z dnia 23 października 2018 r. o  Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.) ogłasza Roczny Plan Działania na Rzecz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok.

Roczny Plan Działania na Rzecz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok ma na celu realizację zadań, o których mowa w art. 6 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o  Funduszu Solidarnościowym, zwanej dalej „ustawą o Funduszu Solidarnościowym”, tj. zadań:

  1. związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych
  2. z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnychoraz programów, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 5 ustawy o Funduszu Solidarnościowym.

W 2022 roku planuje się realizację niżej wskazanych programów resortowych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy o Funduszu Solidarnościowym, mających na celu wsparcie społeczne lub zawodowe osób niepełnosprawnych: 

  1. Program pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, adresowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa;
  2. Program pn. „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2022, adresowany do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.). Opieka wytchnieniowa realizuje analogiczne zadania jak w pkt 1;
  3. Program pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, adresowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego. Celem Programu jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym prowadzenia jak najbardziej niezależnego życia poprzez wprowadzenie usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
  4. Program pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022, adresowany do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Cele Programu są analogiczne jak w pkt 3;
  5. Program pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, adresowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego. Program dotyczy finansowania zadań związanych z utworzeniem Centrum i finansowaniem działalności Centrum. Celem Programu jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz zapewnienie pobytu, opieki i specjalistycznych usług dostosowanych do ich potrzeb;
  6. Program pn. „Rodzinne ośrodki wparcia”, którego celem będzie utworzenie ośrodków wsparcia rodzin osób niepełnosprawnych, gdzie udzielana będzie wszechstronna i profesjonalna pomoc w różnych obszarach życia, zarówno samej osobie niepełnosprawnej, jak i pozostałym członkom rodziny – dorosłym i dzieciom. Założeniem jest by Program realizowany był przez podmioty/jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.

W 2022 roku planuje się także realizację programu rządowego przygotowanego przez Ministra Infrastruktury na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o Funduszu Solidarnościowym, mającego na celu wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych.

Program Ministra Infrastruktury dotyczy Polskich Kolei Państwowych, w tym usuwania barier w obiektach dworcowych, które nie podlegają modernizacji w ramach Programu Inwestycji Dworcowych oraz zadania, którego celem będzie zapewnienie pracowników z profesjonalnym podejściem do osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej sprawności ruchowej.

 

Zgodnie z art. 12 ustawy o Funduszu Solidarnościowym, realizacja programów, o których mowa powyżej, następuje w trybie naboru wniosków lub otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ustawy o  Funduszu Solidarnościowym tryb naboru wniosku oraz tryb otwartego konkursu ofert dokonywany jest przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, właściwego ministra lub Narodowy Fundusz Zdrowia. Natomiast tryb naboru wniosków, w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, dokonywany jest przez wojewodów, którzy sporządzają i przekazują listy rekomendowanych wniosków ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego lub właściwemu ministrowi.

Szczegółowe warunki realizacji ww. programów zostaną wskazane w treści poszczególnych dokumentów.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Marlena Maląg

Źródło :  strona www Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies