BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plakat promujący wydarzenie

Projekt „Dostępny samorząd 2.0” – poprawa dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami

Celem projektu „Dostępny samorząd 2.0” jest podniesienie jakości dostępności usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz obiektów lub przestrzeni będących pod ich zarządem dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Projektem tym kontynuowana będzie poprawa dostępności w JST, zapoczątkowana w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Działania projektowe obejmują:

 • opracowanie standardów dostępności w samorządzie i ich wdrożenie w JST,
 • podniesienie kompetencji kadr JST poprzez specjalistyczne szkolenia i doradztwo,
 • aktualizację Planów działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osób ze szczególnymi potrzebami w JST
 • oraz działania inwestycyjne w formule grantowej.

W ramach projektu partnerują: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Projekt „Dostępny samorząd 2.0” odpowiada na nowe wyzwania związane z ustawą o zapewnianiu dostępności oraz wspiera realizację celów strategicznych zapisanych w Programie Dostępność Plus. Dzięki kompleksowym działaniom projektowym, samorządy zyskują wsparcie w zakresie poprawy dostępności oraz know-how do planowania długofalowych działań w tej dziedzinie. Ostatecznym celem projektu jest stworzenie bardziej dostępnych i przyjaznych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego.

Zakres projektu:

W Projekcie planowane jest wsparcie 240 jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST) w zakresie zwiększenia dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wsparcie będzie udzielane w postaci:

 • szkoleń i doradztwa dla ok. 1 500 pracowników JST oraz
 • udzielenia grantów w łącznej wysokości 72 mln zł.

Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez udzielenie uczestnikom wsparcia:

 1. o charakterze szkoleniowo-doradczym;
 2. w zakresie wdrożenia Standardów Dostępności w Samorządzie;
 3. o charakterze finansowym (grantu) na realizację wybranego przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym wyłonionego w trybie partycypacyjnym.

Przedmiotem grantu będzie dofinansowanie dostosowania, w wymiarze architektonicznym, informacyjno-komunikacyjnym oraz cyfrowym, do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wybranego:

 1. budynku bądź jego części lub
 2. przestrzeni / fragmentu przestrzeni pozostającej w gestii JST lub
 3. sposobu organizacji usługi publicznej świadczonej przez JST.

Średnia wartość dofinansowania przedsięwzięcia (wysokość grantu) w momencie składania przez grantobiorcę planu rzeczowo-finansowego wynosi 300 000,00 zł.

Harmonogram naboru JST do uczestnictwa w projekcie

Nabór zainteresowanych JST do uczestnictwa w Projekcie odbywać się będzie w 3 turach planowanych do przeprowadzenia na terenie wyodrębnionych geograficznie podobszarów Polski w okresie:

 1. maj – czerwiec 2024 roku na terenie województw:
  • zachodniopomorskiego;
  • lubuskiego;
  • wielkopolskiego;
  • dolnośląskiego;
  • opolskiego;
  • śląskiego.
 2. maj – czerwiec 2025 roku na terenie województw:
  • lubelskiego;
  • podkarpackiego;
  • małopolskiego;
  • świętokrzyskiego;
  • łódzkiego.
 3. maj – czerwiec 2026 roku na terenie województw:
  • pomorskiego;
  • kujawsko-pomorskiego;
  • warmińsko-mazurskiego;
  • podlaskiego;
  • mazowieckiego.

Dalsze informacje dotyczące dalszych szczegółów Projektu, w tym terminów, zasad, kryteriów naboru Zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie będą sukcesywnie udostępniane w serwisie www.gov.pl/web/mswia/projekt-dostepny-samorzad-20.

Biuro Projektu

Departament Funduszy Europejskich MSWiA
Telefon (sekretariat departamentu): 47 728 42 48
Informacje i wyjaśnienia dotyczące Projektu można uzyskać pod poniższymi nr telefonów, w odniesieniu do:

naboru zgłoszeń i grantów:

szkoleń i doradztwa:

Standardu Dostępności w Samorządzie:

Projekt „Dostępny samorząd 2.0” realizowany jest w ramach działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności” Priorytetu III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Źródło: firr.org.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies