BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Baza wiedzy

PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ (PES)

Baza informacji dla poszczególnych powiatów (lista)

Baza informacji dla poszczególnych powiatów (mapa)

Ekonomia Społeczna to sfera aktywności obywatelskiej i społecznej, która poprzez działalność gospodarczą i działalność pożytku publicznego służy:

  • integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną;
  • tworzeniu miejsc pracy;
  • świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego);
  • rozwojowi lokalnemu.

To działalność o celach głównie społecznych, w ramach której zyski nie podlegają podziałowi, a są przeznaczane na te cele lub na rzecz wspólnoty – w przeciwieństwie do zwykłych przedsiębiorstw, gdzie celem jest maksymalizacja zysku i zwiększenie dochodu właścicieli.

Oznacza to, że ekonomia społeczna i solidarna pozostaje na pograniczu sektora przedsiębiorczości oraz sektora organizacji pozarządowych niedziałających w celu maksymalizacji zysku.

Ekonomia solidarna, to część ekonomii społecznej, której podstawowym celem jest aktywizacja zawodowa i integracja społeczna, w tym reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Podmiotami ekonomii społecznej są:

  • organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • spółdzielnie pracy;
  • spółdzielnie socjalne, oraz spółdzielnie inwalidów i niewidomych;
  • zakłady pracy chronionej;
  • jednostki reintegracyjne tj. takie, których głównym działaniem jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, czyli: Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej.

Liczba podmiotów ekonomii społecznej wynosi ok. 94 tys., w tym 91 tys. organizacji pozarządowych, 2,6 tys. to spółdzielni i zakładów pracy chronionej, 1,2 tys. jednostek reintegracyjnych (w większości prowadzonych przez organizacje pozarządowe). 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies