BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

„Otwarty Krąg”

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ”Otwarty Krąg” w Kurowie zostało zarejestrowane 18.06.2004r.

Powstało z inicjatywy grupy osób, których problem niepełnosprawności dotknął bezpośrednio lub pośrednio z racji niepełnosprawności członków najbliższej rodziny. Obecnie zrzesza 60 członków zwyczajnych i 4 wspierających.  Są to osoby w różnym wieku i różnym rodzajem niepełnosprawności. Funkcję prezesa nieprzerwanie pełni inicjatorka założenia stowarzyszenia,  Danuta Kuna. Zgodnie ze statutem terenem działania stowarzyszenia jest wiejska gmina Kurów. Zakres działania szczegółowo określony jest w statucie. Na uwagę zasługują różne formy integracji zrzeszonych osób oraz dążenia do poprawy warunków życiowych osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych w celu zwiększenia ich uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym i kulturalnym. Dzięki przychylności władz gminy stowarzyszenie otrzymało lokal w którym został uruchomiony punkt informacyjno-konsultacyjny.

Oprócz comiesięcznych spotkań organizowane są wycieczki, ogniska, wyjazdy do teatru , imprezy andrzejkowe, karnawałowe i spotkania modlitewne. Szczególnie uroczysty przebieg mają spotkania opłatkowe, wielkanocne oraz obchody zainicjowanego przez członków stowarzyszenia Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych z udziałem zaproszonych gości. Członkowie stowarzyszenia rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia poprzez wykonywanie prac plastycznych, różnego rodzaju stroików, dekoracji prezentowanych na wystawach a także przygotowywanie programów artystycznych z okazji Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych i Bożego Narodzenia. W ostatnich latach z naszą prezentacją części  artystycznych wychodzimy poza granice gminy a nawet powiatu. Działalność stowarzyszenia wspierają Władze Gminy w Kurowie. Istnieje ścisła współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury, placówkami oświatowymi służbą zdrowia, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Straż Pożarna.

E. G.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies