BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo ROPS Lublin

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ON

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022 z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest sporządzenie i złożenie oferty w wersji elektronicznej za pomocą platformy internetowej Witkac.pl oraz wersji papierowej. Termin składania ofert upływa 20 kwietnia 2022 r. o godz. 15:30

Rodzaje zadań i wysokość środków przeznaczonych na jego realizację:

 1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek (dotyczy rehabilitacji społecznej realizowanej m.in. poprzez rehabilitację ruchową, masaże, treningi wydolnościowo-krążeniowe, integrację sensoryczna, terapię psychologiczną, logopedyczną, behawioralną, zajęcia z muzykoterapii, hipoterapii, dogoterapii oraz zajęć na basenie) – kwota 205 378 zł
 2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby – kwota 376 223 zł
 3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów,  kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji – kwota 376 091 zł
 4. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych – kwota 20 000 zł
 5. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
  1. mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
  2. rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
  3. usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach – łącznie dla lit. a–c – kwota 452 073 zł
 6. Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:
  1. doradztwo zawodowe,
  2. przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
  3. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – łącznie dla lit. a–c  kwota 68 175 zł
 7. Zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia
  1. utrzymanie psów asystujących – kwota 5 000 zł
 8. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy przewodników – kwota 5 000 zł
 9. Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach – kwota 100 000 zł
 10. Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego – kwota 390 641 zł
 11. Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji, (w tym działania związane z promocją Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych) – kwota 30 000 zł
 12. Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
  1. dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
  2. kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille’a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania – łącznie dla lit. a–b  kwota 40 000 zł
 13. Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych w szczególności usług asystencji osobistej – kwota 15 000 zł

Więcej szczegółów w linku: rops.bip.lubelskie.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies