BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ośrodek Wsparcia i Testów w Świdniku

W dniu 28 października 2021 roku została podpisana w Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Lublinie umowa pomiędzy PFRON a powiatem Świdnik na utworzenie przy Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym Ośrodka Wsparcia i Testów.

Będzie to pierwsza w województwie lubelskim tego typu placówka. Jest ona elementem programu Rady Nadzorczej PFRON ,,Centra Informacyjno-Doradcze dla Osób z Niepełnosprawnością”.

Umowę na utworzenie OWIT w Świdniku  podpisali : przedstawiciele PFRON Odział Lublin  – panie Małgorzata Paprota i Małgorzata Żywicka oraz

Powiatu Świdnik – panowie Łukasz Reszka Starosta i Bartłomiej Pejo Wicestarosta.

Okres realizacji umowy wynosi 39 miesięcy z możliwością dalszego kontynuowania. Otrzymana dotacja na realizację zadania to 1,4 mln złotych.

Zgodnie z założeniami programu Ośrodek Wsparcia i Testów powinien być przygotowany do udzielania wsparcia obejmującego w szczególności:

− świadczenie porad osobom z niepełnosprawnością w optymalnym wyborze właściwych do aktualnych potrzeb sprzętów/urządzeń/oprogramowania (technologii asystujących), umożliwiających likwidację lub ograniczenie barier funkcjonalnych lub poznawczych,

− prowadzenie instruktażu lub zakup indywidualnych lub grupowych, stacjonarnych lub zewnętrznych szkoleń/warsztatów z obsługi sprzętu/urządzeń/oprogramowania zaproponowanego do zaopatrzenia dla osób z niepełnosprawnością lub dla członków ich rodzin lub ich opiekunów,

− wypożyczanie sprzętów/urządzeń/oprogramowania w celu ich testowania w warunkach domowych przez osoby z niepełnosprawnością,

− świadczenie porad członkom rodzin osób z niepełnosprawnością i ich opiekunom ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących: bezpiecznego użytkowania udostępnianego sprzętu/urządzenia albo poruszania się przy jego pomocy, zwiększenia aktywności życiowej,
samodzielności i zaradności osobistej przy użyciu technologii asystujących, podnoszenia umiejętności sprawowania opieki nad osobami z niepełnosprawnością.

Z usług OWIT korzystać będą:

− w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia uruchomienia, osoby z dysfunkcją narządu wzroku w różnym nasileniu, osoby z dysfunkcją słuchu i problemami w komunikowaniu się za pomocą mowy oraz osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych,

− po upływie 13 miesięcy funkcjonowania ośrodek powinien być gotowy organizacyjnie i merytorycznie do prowadzenia wsparcia na rzecz każdej osoby z niepełnosprawnością wymagającej zastosowania sprzętu/urządzeń/technologii asystujących.

Rozpoczęcie działań ośrodka zgodnie z wytycznymi programu ma nastąpić nie później niż po upływie 5 miesięcy od daty podpisania umowy. Warunkiem niezbędnym do uruchomienia placówki jest pozytywny wynik audytu dostępności przedstawiony PFRON w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy na prowadzenie OWIT.

Na zdjęciu przekazanie materiałów  informacyjnych o celu Akcji ,,Przewijamy Polskę”. Otrzymali je pani Małgorzata Paprota Dyrektor Oddziału PFRON w Lublinie i Pan Łukasz Reszka -Starosta Powiatu Świdnik

Materiały informacyjne o celu Akcji ,,Przewijamy Polskę” otrzymali: pani Małgorzata Paprota Dyrektor Oddziału PFRON w Lublinie i Pan Łukasz Reszka -Starosta Powiatu Świdnik

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki jest członkiem Koalicji 5 organizacji pozarządowych tworzących Inicjatywę ,,Przewijamy Polskę”. Jej celem jest doprowadzenie do powstania w Polsce sieci, „Komfortek” – dostępnych toalet, w których osoby z niepełnosprawnościami korzystające z pieluch i pieluchomajtek będą mogły w godnych warunkach dokonywać czynności pielęgnacyjno-higienicznych. Dlatego w dniu podpisania umowy wręczyliśmy osobom podpisującym umowę na utworzenie OWIT materiały informacyjne dotyczące tego problemu z nadzieją, że w Ośrodku Wsparcia i Testów w Świdniku, „Komfortka” znajdzie swoje miejsce i zafunkcjonuje.

Alicja Jankiewicz
Zdjęcia: Magdalena Smyl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies