BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Ciemnoniebieska grafika z białym tytułem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Ogłoszenie o naborze w ramach działania “Usługi społeczne”

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór w ramach działania 8.5 Usługi społeczne.

Działania mają na celu zwiększenie równego i szybkiego dostępu do wysokiej jakości, trwałych i przystępnie cenowo usług społecznych.

W ramach wsparcia finansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS+, objęty jest wyłącznie określony typ projektu określony w SZOP w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne:

Typ 1. Projekty w zakresie:

 1. rozwoju usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej, w formach dziennych i całodobowych;
 2. wsparcia tworzenia warunków i usług w zakresie opieki osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania;
 3. wsparcia opiekunów faktycznych (nieformalnych) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym opieka wytchnieniowa, poradnictwo, kształcenie potrzebne do opieki;
 4. szkolenia kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej. Projekty współfinansowane są ze środków UE w ramach EFS+.

Typ 2. Rozwój usług asystenckich wspierających aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową osób z niepełnosprawnościami,

O dofinansowanie mogą ubiegać się uprawnione podmioty takie jak:

 1. jednostka samorządu terytorialnego lub jednostka organizacyjna działająca w imieniu tej jednostki; albo
 2. związek lub porozumienie lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego; albo
 3. podmiot świadczący usługi społeczne; albo
 4. podmiot wymieniony w art. 3 ust 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie Dz.U z 2023 r. poz. 571) statutowo działający w obszarze pomocy i integracji społecznej; albo
 5. instytucja pomocy i integracji społecznej; albo
 6. podmiot ekonomii społecznej.

Jak przygotować wniosek?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w SOWA EFS. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej SOWA EFS.

Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS) dla wnioskodawców/beneficjentów oraz Regulamin korzystania z SOWA EFS dostępne są na ww. stronie internetowej.

Wniosek należy wypełnić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w zakresie Priorytetów VIII-X stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu.

Wniosek o dofinansowanie projektu jest składany wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem SOWA EFS.

Zgodnie z kryterium ogólnym formalnym nr 5: Wsparcie polityki spójności będzie udzielane wyłącznie projektom i Wnioskodawcom/Partnerom, którzy przestrzegają przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060.

Kryterium ma zastosowanie do jednostek samorządu terytorialnego (lub podmiotów przez nie kontrolowanych lub od nich zależnych) i ich jednostek organizacyjnych. Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie oświadczenia (w postaci pliku pdf podpisanego ważnym podpisem kwalifikowanym), stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu oraz zapisów we wniosku o dofinansowanie. Oświadczenie składane jest za pośrednictwem SOWA EFS.

Jak składać wniosek?

Wniosek o dofinansowanie projektu jest składany wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem SOWA EFS.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie:

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
Punkt Kontaktowy,
ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin,
pokój nr 1
tel. 81 441 68 43, infolinia 800 888 337
e-mail: efs@lubelskie.pl

Informacje udzielane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 poprzez następujące kanały komunikacji:

 • Konsultacje elektroniczne (drogą e-mailową na adres: efs@lubelskie.pl);
 • Konsultacje telefoniczne (pod numerami: tel. 81 441 68 43 oraz 81 478 14 96 oraz infolinii 800 888 337);
 • Wsparcie w zakresie obsługi aplikacji SOWA EFS pod nr 81 441 68 58;
 • Konsultacje w siedzibie ION (Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin, pok. 1).

Należy mieć na uwadze, że przedmiotem zapytań w zakresie procedury wyboru projektów o charakterze ogólnym oraz dotyczących Regulaminu nie mogą być konkretne zapisy, czy rozwiązania zastosowane w danym projekcie celem ich wstępnej oceny.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies