BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
logo piwnice pod fortuną. Nad tekstem pół owalne linie układające się w bramę. Białe tło

Niepełnosprawny na wózku nie zwiedzi „Piwnicy Pod Fortuną”

Reporterzy Biuletynu www.niepelnosprawni.lublin.pl postanowili sprawdzić, czy Muzeum Multimedialne „Piwnica pod Fortuną” jest dostępna dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Piwnica znajduje się w zabytkowej kamienicy Lubomelskich przy Rynku 8.Nie wyobrażaliśmy sobie, aby wyremontowana za ponad 3 mln zł (ponad 2 mln zł przekazała na ten cel Unia Europejska – działanie to powinno być zgodnie z politykami horyzontalnymi UE. Mówi o tym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 art. 16*) nie była dostępna dla znacznej części niepełnosprawnych ruchowo mieszkańców Lublina i turystów z niepełnosprawnością ruchową zwiedzających nasze miasto.

Są schody. Nad schodami jest mężczyzna siedzący na wózku elektrycznym. Uśmiecha się do zdjęcia.

Niestety na miejscu przekonaliśmy się, że remontując „Piwnicę Pod Fortuną” nie pomyślano o osobach poruszających się na wózkach. Oba wejścia (jedno od Rynku 8, drugie od podwórka) prowadzą po kilkunastu stopniach stromych schodów. Brak jest schodołazów umożliwiających dostanie się do środka osobom niepełnosprawnym ruchowo.

Jak starano się nam wytłumaczyć, powodem tych ewidentnych braków jest brak miejsca na wąskich schodach i w środku Piwnicy na zamontowanie w/w urządzeń.

Wydaje się to nam niezbyt wiarygodne.

*ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1083/2006

z dnia 11 lipca 2006 r.

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

(…) Artykuł 16

Równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacja.

Państwa członkowskie i Komisja zapewniają wsparcie zasady równości mężczyzn i kobiet oraz uwzględnienia problematyki płci na poszczególnych etapach wdrażania funduszy.

Państwa członkowskie i Komisja podejmują odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię, lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną na poszczególnych etapach wdrażania funduszy, a w szczególności – w dostępie do nich. W szczególności dostępność dla osób niepełnosprawnych jest jednym z kryteriów, których należy przestrzegać podczas określania operacji współfinansowanych z funduszy oraz które należy uwzględniać na poszczególnych etapach wdrażania.

Reporterzy Biuletynu

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies