BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Możliwości i szanse. Programy i projekty.

Są środki na aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych. Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne (Konkurs zamknięty nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-002/16). Wnioski można składać w terminie od 30.12.2016 do 31.01.2017. Termin rozstrzygnięcia konkursu sierpień 2017 r. Instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Działania 11.2 RPO WL podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki;
  • podmioty świadczące usługi społeczne użyteczności publicznej w tym ośrodki wsparcia (w tym specjalistyczne ośrodki wsparcia), instytucje wspierania rodziny i systemu  pieczy zastępczej, placówki wsparcia dziennego, jednostki specjalistycznego poradnictwa;
  • Centra Aktywności Lokalnej;
  • organizacje pozarządowe;
  • podmioty ekonomii społecznej.

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne RPO WL. W ramach konkursu możliwa jest realizacja zintegrowanych usług społecznych (socjalnych) o charakterze profilaktycznym, aktywizującym i interwencyjnym:

  • Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania.
  • Wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania ośrodków wsparcia, w tym m. in.: środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne; dziennych i rodzinnych domów pomocy dla osób starszych.
  • Usługi z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego, w tym chronionego, treningowego i wspieranego.
  • Tworzenie warunków do opieki domowej, m. in. funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.

Wymagany minimalny wkład własny wynosi 5%.

Minimalna wartość dofinansowania 100 000,00 PLN. Maksymalna wartość dofinansowania jest nieokreślona. Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 20 000 000,00 PLN, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 2 000 000,00 PLN.

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania w sprawach dotyczących Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, udzielane są pod nr tel. kom: 800 888 337 lub tel.: 81 441 68 43 oraz drogą elektroniczną pod adresem efs@lubelskie.pl.

Jest to pierwszy konkurs na tego typu projekty. Zgodnie z przedstawionym harmonogramem naborów wniosków na rok 2017, ten typ projektów również objęty będzie procedurą konkursową o alokacji w kwocie 30 000 000.00 PLN.

Tomasz Jędrzejewski

Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością i Ich Przyjaciół „Zbyszko” w Chełmie

na podstawie: www.rpo.lubelskie.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies