BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logotyp: Lublin. Miasto inspiracji.

Lublin bez barier

Pomoc przy robieniu zakupów, załatwianiu spraw urzędowych, zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych oraz realizacji zainteresowań i pasji. Praca asystenta osoby niepełnosprawnej polega na towarzyszeniu i wspieraniu w codziennych czynnościach, które dotychczas nie mogły być wykonywane samodzielnie.

O przyznanie usług asystenta osoby niepełnosprawnej w tym roku starać się można od 1 kwietnia. Miasto planuje wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów.

Osoby niepełnosprawne mogą starać się o przyznanie usług asystenta osoby niepełnosprawnej od 1 kwietnia br. już po raz trzeci. Dotychczasowy pilotaż usług asystenckich, realizowany w Lublinie w latach 2013-2014, pokazał że taka pomoc odpowiada zarówno oczekiwaniom niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta jak i wynikom diagnozy potrzeb dokonanej przez lubelskie organizacje pozarządowe. Asystent osoby niepełnosprawnej może pomagać w przemieszczaniu się do miejsc pracy, nauki, rehabilitacji, terapii i leczenia, odbywania kursów czy szkoleń, czy też kultu religijnego. Zadaniem asystenta jest również wspieranie osoby niepełnosprawnej w uzyskiwaniu pomocy w ramach dostępnych w Lublinie świadczeń dla osób niepełnosprawnych.

W tym roku nowością jest możliwość zabezpieczenia usług asystenta dla niepełnosprawnych dzieci i ich rodziców. W tym przypadku działania asystenta osoby niepełnosprawnej będą się koncentrowały na pomocy dzieciom w przemieszczaniu się do miejsc świadczenia terapii i rehabilitacji, czy też zajęć pozalekcyjnych i hobbystycznych. Asystent będzie również mógł towarzyszyć podczas trwania tych zajęć – powiedziała Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta ds. Społecznych.

Miasto co rok zwiększa pulę środków na realizacje tego zadania. W pierwszym roku realizacji tego projektu, 2013, zakontraktowano 3 440 godzin usług asystentów. W tym roku przewidziano 6 595 godzin, a usługą zostanie objętych około 100 osób. Pula środków na ten cel została zwiększona blisko o 50 % i wynosi obecnie około 116 tysięcy złotych. Realizacja usług asystenta osoby niepełnosprawnej zlecana jest za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie organizacjom pozarządowym. W tym roku w drodze konkursu wyłoniono dwie organizacje, jest to Fundacja Fuga Mundi oraz Polski Związek Niewidomych. Do tych organizacji mogą zgłaszać się osoby zainteresowane taką formą pomocy.

Został przygotowany projekt Uchwały Rady Miasta Lublin dotyczący wprowadzenia ulgi na bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do 16 roku życia na podstawie legitymacji szkolnej lub orzeczenia oraz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży od 16 do 26 roku życia (wszystkie stopnie niepełnosprawności) przy przejazdach z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych, ośrodków terapii i rehabilitacji, ośrodków wsparcia oraz warsztatów terapii zajęciowej. Bezpłatny przejazd będzie możliwy na podstawie legitymacji szkolnej wraz z zaświadczeniem wystawionym przez stosowną placówkę, zarejestrowanym w Zarządzie Transportu Miejskiego. Ulga obejmie także opiekunów niepełnosprawnych dzieci i młodzieży (z wyłączeniem dzieci i młodzieży posiadających lekki stopień niepełnosprawności, częściową niezdolność do pracy, III grupę inwalidzką) przy przejazdach z miejsca zamieszkania (i z powrotem bez osoby niepełnosprawnej) do wymienionych wcześniej instytucji.

Działania w ramach aktywizacji osób niepełnosprawnych:

 • Czwarta edycja Programu Aktywny Samorząd, finansowanego również ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, rozpoczeła się w marcu. Program ten ma na celu zmniejszenie bądź też wyeliminowanie barier ograniczających, funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz dostępie do edukacji. Pierwsza transza środków finansowych na ten cel, przekazana przez PFRON, to ponad 650 tysięcy złotych. O kolejną miasto starać się będzie w październiku 2015 r. Jej wysokość będzie zależała od skali zdiagnozowanych potrzeb, ale również od możliwości finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.W ramach Programu Aktywny Samorząd możliwe jest dofinansowanie m.in. w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, szkoleniach w zakresie obsługi specjalistycznego sprzętu elektronicznego i oprogramowania, utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, do zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, zapewnieniu opieki dla dziecka wnioskodawcy przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, celem wsparcia opiekuna w utrzymaniu aktywności zawodowej oraz do kosztów edukacji na poziomie wyższym – w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej.

 

 • Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Zbożowej 22A zostanie oficjalnie otwarty w czwartek, 23 kwietnia. Jest to specjalny ośrodek dla osób z autyzmem oraz osób upośledzonych umysłowo ze sprzężoną niepełnosprawnością ruchową. Dla każdej z tych grup w ośrodku znajdzie się po 20 miejsc. W ramach warsztatów, w placówce, prowadzone będą treningi umiejętności społecznych, poradnictwo psychologiczne, terapia ruchowa oraz socjalna. Realizowane zajęcia indywidualne i grupowe pod kierunkiem specjalistów: psychologa, logopedy, fizjoterapeuty. W trakcie tworzenia są pracownie: plastyczna i rękodzieła artystycznego, kulinarna oraz florystyczno-ogrodnicza.

 

 • Rozpoczął się nabór zgłoszeń do X. edycji Konkursu o Medal Prezydenta Miasta Lublin, który jest dedykowany środowisku osób niepełnosprawnych. Kandydatów można zgłaszać w trzech kategoriach: za wybitne osiągnięcia zawodowe, twórcze, sportowe osób niepełnosprawnych; realizację przez osoby fizyczne przedsięwzięć na rzecz aktywizacji i integracji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina; zaangażowanie instytucji/organizacji w działalność na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób niepełnosprawnych. Zgłoszenia wysyłać można do 22 kwietnia 2015 roku drogą pocztową na adres: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Stanisława Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin lub dostarczyć osobiście do siedziby Biura (sekretariat, pok. 110, w godz. 7:30-15:30). Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 8 maja br. w Centrum Kultury.

 

 • Karty parkingowe wydane przed 1 lipca 2014 roku tracą ważność z dniem 30 czerwca 2015. Osoby zainteresowane posiadaniem nowej karty, powinny skontaktować się z Miejskim Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Magnoliowej 2 (tel.: 81 466 34 60) w celu złożenia stosownych dokumentów. Posiadacz takiej karty parkingowej może nie stosować się do niektórych znaków drogowych oraz korzystać z wyznaczonych miejsc parkingowych oznaczonych kopertą i piktogramem.

 

 • „Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin w latach 2013-2015” przewiduje promowanie innowacyjnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych oferowanych przez organizacje pozarządowe. W bieżącym roku Lublin przeznaczył na realizację programu około 800 tysięcy złotych. Dzięki wsparciu z budżetu miasta w 2015 r. w ramach programu przewidziano dofinansowanie m.in. następujących inicjatyw:
  • cyklu lekcji uświadamiających o problemach osób z niepełnosprawnością intelektualną w klasach 4-6 szkół podstawowych;
  • zajęć logopedycznych i wokalno – muzycznych dla dzieci niepełnosprawnych;
  • programu edukacyjnego w ramach kolonii dla dzieci niepełnosprawnych, którego celem jest wsparcie ich samodzielności i umiejętności niezbędnych do codziennego funkcjonowania;
  • sportowych zajęć żeglarskich dla dzieci niewidomych i niedowidzących;
  • jak również kursów i szkoleń wzbogacających warsztat pracy lubelskich specjalistów pracujących z osobami niepełnosprawnymi.Organizacje pozarządowe będą także prowadzić rehabilitację ruchową, biofeedback, dogoterapię, arteterapię połączoną z socjoterapią oraz szereg działań rehabilitacyjnych dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

 

 • W ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych do wykonywania zawodu asystenta przygotowywane są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (korzystające z pomocy społecznej, bezrobotne, nieaktywne zawodowo). Program Aktywności Lokalnej „Profesjonalny asystent osoby niepełnosprawnej” realizowany jest od 29 grudnia 2014 r. w ramach projektu systemowego „Człowiek inwestycją w społeczeństwo”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego). Programem objętych zostało 15 osób, które wzbogacą swoją wiedzę o trening kompetencji i umiejętności społecznych, warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowotnej, zajęcia z prawnych aspektów niepełnosprawności, warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej, organizacji pracy z osobą niepełnosprawną oraz kurs języka migowego na poziomie podstawowym. Koszt realizacji programu wynosi 26 tysięcy złotych.Zapewnienie usług asystenta osoby niepełnosprawnej, czy też dofinansowanie działań organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane jest przez miasto na rzecz likwidacji barier we wszystkich sferach życia osób niepełnosprawnych. Jednym z głównych celów strategicznych Miasta Lublin (Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lublin na lata 2014-2020) jest umożliwienie realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych zarówno w wymiarze zdrowotnym, społecznym, rekreacyjnym jak i kulturalnym, czyli stworzenie im warunków dla godnego funkcjonowania w społeczeństwie. Realizacja tych zadań w 2015 roku zostanie zrealizowana dzięki środkom w wysokości 7,8 mln złotych, przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies