BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo Lubelskiego Stowarzyszenia "Jesteśmy"

LUBELSKIE STOWARZYSZENIE JESTEŚMY na progu działalności

Zapowiadana przed kilkoma miesiącami przez media rejestracja Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY stała się faktem. Wysiłkiem pacjentów i wspierającego ich zaplecza powstało w Lublinie stowarzyszenie skupiające osoby po przebytym kryzysie psychicznym.

Odpowiadając na pytanie o zasadność powoływania swoistego „samorządu pacjenckiego” osób borykających się z problemami psychicznymi, powiedzieć należy o dojmującym pragnieniu upodmiotowienia przejawianym przez te osoby i chęci wyrażenia sprzeciwu wobec dotykającej je marginalizacji.

Program Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY nie jest jednak budowany jedynie w opozycji do takich negatywnych zjawisk, jak stygmatyzacja osób chorujących, czy funkcjonujące w niektórych kręgach społecznych krzywdzące stereotypy. Twórcy stowarzyszenia wychodzą z założenia, że dojrzały, konkretny kształt ich podmiotowości może narodzić się jedynie ze wspólnego wysiłku zainteresowanych. Stąd w programie LSJ uwzględniono dążenie do realizacji takich celów, jak:

  • wzajemna pomoc członków stowarzyszenia w aspekcie psychologicznym, bytowym, organizacji czasu wolnego, życia kulturalnego, sportu i rekreacji;

  • ochrona praw i godności osób cierpiących na schorzenia psychiczne;

  • działalność przeciw stygmatyzacji i społecznemu wykluczeniu osób chorych psychicznie;

  • prowadzenie edukacji społecznej w zakresie zdrowia psychicznego;

  • współpraca z różnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie wynikającym z zadań stowarzyszenia.

W okresie tuż po rejestracji LSJ trudno mówić o jego bogatym dorobku, niemniej działacze organizacji mają za sobą szereg spotkań integracyjnych oraz przygotowaną wysiłkiem członków Zarządu wycieczkę do dawnego Klasztoru Powizytkowskiego (dziś Centrum Kultury w Lublinie). Nawiązują kontakty z osobami i instytucjami, współpraca z którymi pozwoli im skuteczniej dążyć do wyznaczonych celów. Wzięli (w charakterze prelegentów) udział w warsztatach z zakresu psychoedukacji i psychopatologii, organizowanych na UMCS w ramach projektu „Przyjazny Uniwersytet”. Stoi przed nimi konieczność zmierzenia się z wieloma ambitnymi wyzwaniami – dość powiedzieć, iż cele swoje pragną realizować m.in. poprzez:

  • upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego oraz działalności stowarzyszenia we własnych publikacjach;

  • inicjowanie i udział w mediach zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy i zrozumienia problematyki związanej z zaburzeniami psychicznymi;

  • ułatwianie komunikacji poprzez publikacje, czasopisma, organizowanie konferencji naukowych i innych spotkań;

  • uczestnictwo i organizację szkoleń, spotkań, wykładów, seminariów, dyskusji oraz konferencji krajowych i zagranicznych.

W realizacji przyszłych przedsięwzięć stowarzyszenie może niewątpliwie liczyć na wsparcie ze strony Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego z jego prezesem dr Arturem Kochańskim. Ostatnia z wymienionych instytucji służy już organizacji wsparciem logistycznym i lokalowym (wystarczy wskazać pomoc w przygotowaniu spotkań czy to ze strony dr Artura Kochańskiego, czy P. Izabeli Hanczyn z Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego przy ul. Gospodarczej 32 oraz na umiejscowienie siedziby LSJ w lokalu LSOZP pod tymże samym adresem). Nie jest też tajemnicą, iż samo swoje powstanie zawdzięcza ono po części dyskretnej inspiracji ze strony funkcjonującego w środowisku specjalistów LSOZP.

Mierzony realizacją programu sukces w działaniach LSJ uwarunkowany jest równoległym zaistnieniem wielu czynników. Wśród nich na pierwszym miejscu wymienić należy ofiarność i determinację samych jego członków. Niezbędne będzie wsparcie ze strony różnych podmiotów, zwłaszcza tych doświadczonych w prowadzeniu działań (i udzielaniu świadczeń) zmierzających do poprawy sytuacji osób chorujących psychicznie. Pewnym pierwowzorem stowarzyszenia i punktem odniesienia w kreśleniu wizji podejmowanych działań jest natomiast funkcjonujące w Krakowie Stowarzyszenie „Otwórzcie drzwi”. Pomimo dobrze znanego faktu zlekceważenia przez Wojewodę Małopolskiego słusznych aspiracji wspieranych przez owo stowarzyszenie osób chorujących psychicznie (sprawa Zielonego Dołu), działacze lubelskiej organizacji nie tracą optymizmu. Liczą na doświadczenie, radę i pomoc ze strony wszystkich, którzy – akceptując program LSJ – dają tym samym wyraz zrozumienia i respektu dla idei solidarności społecznej.

Osoby chorujące psychicznie, jak również te, które pragną wyciągnąć wobec nich pomocną dłoń, zainteresuje zapewne kwestia kontaktu ze stowarzyszeniem. Jak powiedziano, ma ono siedzibę w lokalu LSOZP przy ul. Gospodarczej 32 20-213 Lublin. W okresie przejściowym (czekamy jeszcze m.in. na uprawomocnienie się wpisu do KRS) nie ustanowiono jednak dyżurów członków Zarządu we wspomnianym lokalu. Kontakt z LSJ można natomiast nawiązać dzwoniąc pod nr tel.:

Prezes LSJ Iwona Michalczuk 694 736 214

Wiceprezes Zygmunt Marek Miszczak 794 379 041

 

 Zygmunt Marek Miszczak

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies