BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konsultacje społeczne programu rządowego ,,Rodzina 500 plus”

Do 22.01.2016 roku trwają konsultacje społeczne programu rządowego ,,Rodzina 500 plus”.

19.01.2016r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach konsultacji społecznych odbyło się spotkanie dotyczące rządowego programu „Rodzina 500 plus”. Założenia programu i jego cel uczestnikom debaty -przedstawicielom gmin i organizacji pozarządowych- przedstawili: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Wicewojewoda Robert Gmitruczuk oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Albin Mazurek.

Podkreślano, że:

  • program ma być elementem polityki społecznej państwa w obszarze wsparcia systemowego dla polskich rodzin;

  • dochody uzyskiwane z tytułu świadczenia wychowawczego nie będą włączane do katalogu dochodów warunkujących nabycie prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń materialnych dla uczniów.

Zgodnie z projektem, z pomocy mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego tylko na pierwsze dziecko (lub jedynaka) będzie wymagane spełnienie kryterium dochodowego – dochód poniżej 800 zł na osobę, a dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe będzie wyższe – 1200 zł na osobę. Dla świadczeń wychowawczych na drugie i każde kolejne dziecko nie ma kryterium dochodowego. Każda rodzina wielodzietna z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko.

Uczestnicy debaty zadawali szereg pytań dotyczących założeń programu i jego realizacji. Według zapewnień organizatorów sugestie, pytania, uwagi będą wzięte pod uwagę przy uchwalaniu ostatecznego kształtu programu.

Na zakończenie spotkania Minister Krzysztof Michałkiewicz krótko powiedział o działania realizowanych obecnie w ramach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zwrócił uwagę, że przyjęto nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (zwiększającą wysokość dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej). Zasygnalizował, że będzie chciał bezpośrednio uczestniczyć w spotkaniach w naszym województwie dotyczących spraw środowiska osób niepełnosprawnych oraz podziękował uczestnikom debaty za obecność i uwagi do projektu programu.

Pytania i odpowiedzi w sprawie projektu ustawy z konsultacji krajowych.

Każdy obywatel do 22.01.2016r. może wziąć udział w konsultacjach społecznych.

Uwagi można zgłaszać i przesyłać do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zarówno pocztą, jak i na adres e-mail: rodzina500plus@kprm.gov.pl

Zachęcamy Państwa do aktywności.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies