BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo ROPS Lublin

Konsultacje RPRES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w dniu 12 maja 2021 r. prowadził spotkanie konsultacyjne on-line projektu Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Lubelskim na lata 2021-2027.

Prowadzący spotkanie: P. Iwona Kędzierska i p. Przemysław Kozak. Uczestnicy spotkania to liderzy/przedstawiciele organizacji NGO z województwa lubelskiego, reprezentujący PES (podmioty ekonomii społecznej) m.in.:

 • Spółdzielnie socjalne,
 • CIS- Centrum Integracji Społecznej,
 • KIS- Klub Integracji Społecznej,
 • WTZ- Warsztaty Terapii Zajęciowej,
 • ZAZ- Zakłady Aktywności Zawodowej,
 • KGW – Koła Gospodyń Wiejskich,
 • Zakłady pracy chronionej.

Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Lubelskim na lata 2021-2027 to dokument stanowiący podstawę do planowania szczegółowych interwencji na poziomie regionu w zakresie rozwoju ekonomii społecznej, w tym tworzenia, wzmacniania i poprawy sytuacji podmiotów ekonomii społecznej. Pomimo niesprzyjającej sytuacji epidemicznej, dołożono wszelkich starań, aby w maksymalnym stopniu zachować partycypacyjny charakter prac nad dokumentem, włączając w nie możliwie szeroko przedstawicieli sektora i reprezentantów podmiotów ekonomii społecznej.

Konsultacje miały i mają na celu zebranie opinii w zakresie określonych w dokumencie wyzwań sektora ekonomii społecznej rozumianych jako kluczowe problemy do rozwiązania i potrzeby do zaspokojenia, zdefiniowanego celu głównego i celów szczegółowych, rezultatów wraz z ich wskaźnikami oraz kluczowych kierunków interwencji i działań.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie jest to jednostka organizacyjna samorządu województwa, realizuje zadania województwa w obszarze pomocy społecznej. W obszarze ekonomii społecznej ROPS koordynuje jej rozwój w regionie, zgodnie z art. 21 pkt 4a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).

Do zadań koordynacyjnych ROPS, zgodnie z zapisami tej samej ustawy (art. 21a), należą:

 1. rozwój infrastruktury usług aktywizacji, integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 2. inspirowanie i promowanie nowych metod działań w zakresie aktywizacji, integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 3. wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji, integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 4. monitorowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości społecznej służącej zwiększeniu aktywności społecznej i zawodowej osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 5. zwiększanie kompetencji służb zajmujących się aktywizacją, integracją oraz reintegracją społeczną i zawodową osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wiele uwagi uczestnicy konsultacji poświęcili jednostkom samorządu terytorialnego.

Jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty i województwa, odgrywają kluczową rolę w rozwoju ekonomii społecznej. Od decyzji zarówno organów stanowiących (rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa), jak i wykonawczych (wójt, zarząd powiatu, zarząd województwa) zależy to, w jakim stopniu i w jakim kształcie rozwija się ekonomia społeczna na danym terytorium. Wpływ JST na rozwój ekonomii społecznej jest bardzo różnorodny i może przyjmować różne formy. Przykładem takiego wpływu mogą być:

 • działania o charakterze strategicznym obejmujące tworzenie strategii, programów i planów, które wyznaczają kierunki rozwoju ekonomii społecznej, wskazując konkretne kierunki interwencji, np. Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Lubelskim (na poziomie województwa), Gminne/Powiatowe Plany Rozwoju Ekonomii Społecznej (na poziomie gminy lub powiatu);
 • działania inicjujące i założycielskie odnośnie do PES, w ramach których mogą pojawiać się inicjatywy tworzenia podmiotów reintegracyjnych (WTZ, ZAZ, KIS, CIS), ale także przedsiębiorstw społecznych, np. spółdzielni socjalnych tworzonych przez osoby prawne;
 • działania o charakterze wspierającym PES, do których zaliczyć można m.in.: gminne programy współpracy z organizacjami pozarządowymi, powierzanie realizacji zadań JST podmiotom ekonomii społecznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych czy wykorzystanie trybu in house, a także realizację usług społecznych na rzecz mieszkańców z wykorzystaniem potencjału PES jako dostawców tych usług.

Powyższe przykłady działań, jakie leżą w zasięgu JST w ramach rozwoju ekonomii społecznej, nie wyczerpują wszystkich możliwości. Z uwagi na rolę, jaką odgrywają JST w stosunku do mieszkańców określonego terytorium, ekonomia społeczna powinna być przez nie wykorzystywana jako narzędzie wspierające budowanie spójności społecznej, w tym instrument sprzyjający tworzeniu miejsc pracy oraz aktywnej integracji osób wykluczonych.

W województwie lubelskim jest bardzo duży potencjał reintegracyjny PES w tym PS mamy:

 • 59 Warsztatów Terapii Zajęciowej (wg stanu na 2019 r.)
 • 8 Zakładów Aktywności Zawodowej
 • 31 Klubów Integracji Społecznej
 • 10 Centrów Integracji Społecznej
 • 84 Przedsiębiorstw Społecznych

Zgłaszany problem sektora organizacji pozarządowych to niestabilna sytuacja finansowa lub brak trwałego finansowania działalności.

Podczas spotkania można było ponadto zaczerpnąć wiedzy od prowadzących, uzyskać podpowiedzi w zakresie codziennych problemów organizacji. Dziękuję, dziękujemy.

Konsultacje trwają, każdy może wnosić swoje uwagi.

Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Lubelskim na lata 2021-2027 (RPRES)

Maria Lisek-Zięba
Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies