BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Biały napis na oliwkowym tle: Program współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. Obok zdjęcie przedstawiające akt z logiem Województwa Lubelskiego i leżący na nim długopis.

Konsultacje Programu Współpracy Samorządu Woj. Lubelskiego z ngo i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.

Rozpoczęcie konsultacji projektu „Program współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) art. 5a ust. 1 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały Nr XLVII/824/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2010 r. Nr 124 poz. 2157 późn. zm.) – Zarząd Województwa Lubelskiego postanawia przeprowadzić konsultację projektu „Programu współpracy samorządu województwa lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”, zwanego dalej Programem, który stanowi załącznik 1 do informacji:

Konsultacje przeprowadzone zostaną w przypadku:

  1. Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego w terminie 30 dni od dnia doręczenia Programu;
  2. organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego od dnia od dnia 1 października 2015 r. do dnia 20 października 2015 r.

Uwagi i wnioski należy do Programu składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2:

  • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, przy ul. Spokojnej 4, p., 128;
  • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, 20-074 Lublin, ul. Spokojna 4, z tym że termin, o którym mowa;
  • w ust.2 pkt 2, uważa się za zachowany jeżeli dokument zawierający uwagi i wnioski zostanie doręczony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie najpóźniej w dniu 20 października 2015 r.;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: mateusz.winiarski@lubelskie.pl.

 Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies