BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konkurs „Kierunek AKTYWNOŚĆ” – udzielenia dofinansowania dla organizacji pozarządowych w 2020 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że na wniosek Zarządu nastąpiła zmiana w planie finansowym PFRON na 2020 rok polegająca na zwiększeniu o kwotę 38 mln zł środków przeznaczonych na realizację zadań zlecanych w 2020 roku.

Aktualnie jest to kwota 335 mln zł.

Należy podkreślić, że od 2009 roku nastąpił ponad 2-krotny wzrost środków finansowych przeznaczonych na realizację przez organizacje pozarządowe zadań zlecanych przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W 2020 roku w ramach trzech konkursów organizacje pozarządowe realizują ok. 700 projektów, w tym wieloletnich, na rzecz środowiska i otoczenia osób niepełnosprawnych.

Mając powyższe na uwadze Zarząd PFRON podjął piątą decyzję w sprawie udzielenia dofinansowań organizacjom pozarządowym na realizację w 2020 roku wniosków złożonych w ramach konkursu pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2019), ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Decyzja dotyczy wniosków zgłoszonych w kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”.

Zarząd PFRON przyznał dofinansowania zgodnie z kwotami proponowanymi przez komisję konkursową na realizację kolejnych 82 wniosków w łącznej wysokości 38.512.198,43 zł, w tym w § 2450 (wydatki bieżące) – 38.495.298,43 zł, w § 6270 (wydatki inwestycyjne) – 16 900,00 zł. W ramach realizacji 82 projektów dofinansowanych ze środków PFRON, planowane jest objęcie wsparciem 14.327 osób niepełnosprawnych, w tym 2.690 dzieci i młodzieży oraz 11.637 osób dorosłych.

Łączna kwota udzielonych dofinansowań w konkursie wynosi 141.765.217,86 zł i dotyczy realizacji 386 wniosków ocenionych pozytywnie, w ramach których planowane jest objęcie wsparciem 69.337 osób niepełnosprawnych, w tym 11.916 dzieci i młodzieży oraz 57.421 osób dorosłych. W przypadku projektów wieloletnich liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem dotyczy wszystkich okresów finansowania.

Projekty, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną, lecz nie uzyskały dofinansowania, zostały umieszczone na liście rezerwowej.

Kierunek pomocy

Liczba wniosków dofinansowanych

NARASTAJĄCO

Minimalna liczba punktów

Dofinansowanie

NARASTAJĄCO (w zł)

112577 551 869,28
2
 
194

 x

 

107 699 545,93
2, lista 1)675422 543 425,74
2, lista 2)335417 499 878,85
2, lista 3)5532 251 380,00
2, lista 4)7523 673 959,47
2, lista 5)395728 345 100,53
2, lista 6)435333 385 801,34
31253016 673 586,06
41847,52 430 078,85
531413 789 015,29
66473 621 122,45
Razem386 x
141 765 217,86

Kierunek pomocy 2 – zgodnie z ogłoszeniem konkursu w ramach alokacji środków przewidzianej w kierunku pomocy 2 ustalonych zostało 6 odrębnych list rankingowych.

Decyzja Zarządu PFRON dotyczyła następujących list:

Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa nr 1) – projekty dotyczące zadania pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”.

Lista wniosków dofinansowanych (Word, 52 KB)

Lista rezerwowa. (Word, 21 KB)

Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa nr 2) – projekty dotyczące zadania pn. „świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej”.

Lista wniosków dofinansowanych (Word, 37 KB)

Lista rezerwowa (Word, 23 KB).

Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa nr 5) – projekty dotyczące typu projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny”.

Lista wniosków dofinansowanych (Word, 39 KB),

Lista rezerwowa (Word, 22 KB)

Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa nr 6) – projekty dotyczące pozostałych zadań/działań, niewymienionych na listach 1-5.

Lista wniosków dofinansowanych (Word, 42 KB),

Lista rezerwowa (Word, 22 KB).

W Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON informujące o decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Zapisy dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy oraz warunków zawierania, realizacji i rozliczania umów o zlecenie realizacji zadań, znajdują się w regulaminach składania, rozpatrywania i realizacji projektów dla poszczególnych kierunków pomocy

Jednocześnie przypominamy, że przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

  • zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  • zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z PFRON w ramach umowy (…).

Źródło: pfron.org.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies