BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zdjęcie przedstawia fotel na żółtym tle. Nad fotelem litera U. Pod fotelem jest napisane FiRR,

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prowadzi kampanię społeczną pod nazwą ULGOWY BUS.

Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na problem nierespektowania ulg ustawowych należnych osobom niepełnosprawnym przez przewoźników prywatnych.

„Obowiązek udzielania ulg dotyczy wszystkich przewoźników autobusowych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.).

Dla osób korzystających z ulg, obniżenie kosztów transportu jest niezbędne, aby mogły codziennie dojeżdżać do pracy, szkoły lub na rehabilitację. Dla osób niewidomych i słabowidzących autobusy, oraz busy są często jedynym dostępnym środkiem transportu. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego regularnie otrzymuje sygnały o nierespektowaniu ulg przez przewoźników na terenie całego kraju. Dlatego postanowiliśmy podjąć działania mające na celu nagłośnienie problemu i próbę jego rozwiązania.”

Informacja pochodzi ze strony Kampania Społeczna Ulgowy Bus – Masz Prawo

W województwie lubelskim ten problem również jest zgłaszany przez osoby niepełnosprawne. Był on poruszony na posiedzeniu Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego w dnia 8 marca 2012 r.

Oto fragment z protokołu:

„…zgodnie z drugim punktem posiedzenia przystąpiono do przedstawienia informacji odnośnie stanu realizacji ulg dla osób niepełnosprawnych w publicznym transporcie osobowym na terenie województwa lubelskiego. Powyższa informacja została przedstawiona przez Pana Michała Tyburka – Zastępcę Dyrektora Departamentu Polityki Transportowej i Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego oraz Panią Annę Pawlos – Przedstawiciela ww. Departamentu. Przedstawiono rolę jaką pełni Urząd Marszałkowski w procesie realizacji ulg dla osób niepełnosprawnych w publicznym transporcie zbiorowym, jakie są ich prawa oraz jakie są obowiązki przewoźników. Przekazano informację, iż ulgi dotyczące osób niepełnosprawnych zostały określone w ustawie z dnia 20.06.1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz wskazano, jakie dokumenty są konieczne, aby poświadczyć uprawnienia do korzystania z ulg przez osoby niepełnosprawne. Zaznaczono, iż wszyscy przewoźnicy mają obowiązek stosowania ulg ustawowych. Wskazano, iż Urząd Marszałkowski podpisał umowy z 90 przewoźnikami z całego województwa w celu refundacji kosztów w związku ze stosowaniem ulg ustawowych.

Pan Zbigniew Nastaj zwrócił uwagę, iż przewoźnicy nie respektują ulg ustawowych dla osób niepełnosprawnych. Zaznaczył, iż należy w większym stopniu przeprowadzać kontrole mające na celu potwierdzenie respektowania przez przewoźnika uprawnień osób niepełnosprawnych do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Poinformował również, iż należy podjąć działania mające na celu uświadomienie przewoźników o konieczności respektowania ulg w stosunku do osób niepełnosprawnych.

Pani Zofia Popiołek zaznaczyła konieczność przeprowadzenia kampanii informacyjnej mającej na celu poinformowanie osób niepełnosprawnych o ich uprawnieniach do korzystania z ulg w przejazdach środkami transportu publicznego.

Pan Janusz Jurek zaproponował, aby zobowiązać przewoźników do wywieszania informacji, iż przewoźnik respektuje ulgi dla osób niepełnosprawnych określone w ustawie o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Pan Andrzej Szałach zwrócił się do przedstawicieli Departamentu Polityki Transportowej i Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego o przekazanie przygotowanych materiałów na posiedzenie Rady odnośnie rodzaju ulg, z jakich mogą skorzystać osoby niepełnosprawne w celu umieszczenia ich na stronie internetowej Lubelskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu.”

Cały protokół  z 8 marca 2012 r. wraz z załącznikami jest dostępny na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Problem  nierespektowania ulg ustawowych należnych  osobom niepełnosprawnym  przez przewoźników prywatnych jest istotny dla naszego środowiska w związku z powyższym przystępujemy do Kampanii Społecznej prowadzonej przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w województwie małopolskim „ Ulgowy Bus – Masz Prawo”. Na naszym portalu będziemy zamieszczać informacje dotyczące województwa lubelskiego.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies