BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo z napisem: Europejska Fundacja Opieki

Europejska Fundacja Opieki w służbie seniorom

W kalendarium zaplanowanych na 7 – 17. VI. 2013 r. Lubelskich Dni Seniora wpisują się liczne inicjatywy podjęte przez mającą swoją siedzibę w naszym mieście Europejską Fundację Opieki. Najwyższy czas zatem zaprosić lubelskich Seniorów do udziału w imprezach, przygotowanych w tym roku wspólnie przez EFO, Stowarzyszenie Inicjatyw Prospołecznych i „Uro Conti” Stowarzyszenie Osób z NTM.

Dnia 10. VI. 2013 r. w poniedziałek odbędą się w siedzibie Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Leszczyńskiego 23 (sala 207/208) wykłady:

  • w godz. 16.00-17.00 prof. dr hab. med. Edwarda Zderkiewicza specjalisty neurologa na temat: „Ból – przyjaciel, czy wróg człowieka? Jak znaleźć jego przyczynę?”;
  • w godz. 17.00-18.00 dr nauk med. Szymona Bakalczuka specjalisty położnictwa i chorób kobiecych seksuologa na temat: „Seksuologia wieku starszego”.

Organizatorami prelekcji są EFO i SIP.

Dnia 11. VI. 2013 r. we wtorek zainteresowane gimnastyką mięśni Kegla Panie zaproszone są do udziału w ćwiczeniach, które odbędą się w Klubie Miasto Kobiet przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 w godz. 9.30-10.30.

Organizatorem tej formy rehabilitacji i rekreacji są również EFO i SIP.

Charakter rekreacyjny i wypoczynkowy mieć będzie także zaplanowany przez „Uro Conti”, EFO i SIP na godz. 10.30 w czwartek 13. VI. 2013 r. Nornic Walking – spacer oparty na technice marszu z kijkami. Te ostatnie użyczone zostaną zainteresowanym w miejscu spotkania, tj. przed Halą Globus.

Dopełnieniem promocji kultury fizycznej przedstawicieli wieku trzeciego będą przeprowadzone w piątek 14. VI. 2013 r. w sali widowiskowej Domu Kultury LSM przy ul. Wallenroda Spotkania z poezją. Ich integralnym elementem będzie zarówno zaprezentowany o godz. 11.00 występ wokalny zespołu „Senioritki”, jak następująca po nim prezentacja własnych utworów przez poetów Hannę Kasperską, Zygmunta Marka Miszczaka i Zygmunta Telejko. Tego samego dnia uskuteczniony zostanie konkurs poezji. Zgłoszenia na konkurs składać należy do dnia 12. VI. 2013 r. w siedzibie EFO przy ul. Leszczyńskiego 23 (p. 101) lub w Domu Kultury LSM (sekretariat). Chętni do uczestnictwa dostarczyć winni po jednym egzemplarzu wiersza opatrzonego godłem – pseudonimem. Takie same godło winno występować na dołączonej kopercie zwrotnej, zawierającej takie dane autora, jak: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania, ew. nr telefonu, a także oświadczenie, że osoba nadsyłająca wiersz jest jego autorem.

Organizatorami tej uroczystości będą EFO, „Uro Conti” i SIP.

Zaproszenie do uczestnictwa we wszystkich wymienionych wyżej spotkaniach dopełnić należy istotną uwagą, iż udział w nich jest całkowicie bezpłatny.

Lubelskie Dni Seniora stały się zarazem dla EFO okazją do zintensyfikowania prowadzonej przez nią na rzecz podopiecznych działalności. Skuteczność i skala podejmowanych przez Fundację wysiłków zależą w dużej mierze od zaangażowania w wymienione poniżej przedsięwzięcia ich beneficjentów i beneficjariuszy. Stąd apel zarówno o korzystanie z przeprowadzonych przez organizację działań, jak i o udział w ich przygotowaniu ze strony wolontariuszy.

Osoby starsze potrzebujące wsparcia – np. pomocy w wyjściu na spacer, czy w załatwieniu sprawy urzędowej liczyć zatem mogą na pomoc EFO. Na uwagę zasługuje równocześnie skierowany przez Fundację do wolontariuszy apel: – Jeżeli czujesz chęć świadczenia pomocy drugiej osobie – zapraszamy do udziału w naszych wspólnych przedsięwzięciach! Warunkiem uskutecznienia wolontariatu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez Seniora i wolontariusza. Ten ostatni skorzysta przy tym ze szkoleń z zakresu psychologii i zdrowotnych. Pierwsze spotkanie Seniora i wolontariusza odbędzie się w obecności koordynatora.

Fundacja bierze także na siebie ciężar zapewnienia zainteresowanym podopiecznym zaopatrzenia w odzież i obuwie w dobrym stanie (z drugiej ręki). Tej formie świadczenia pomocy towarzyszy apel do beneficjariuszy: – Jeśli pragniesz podzielić się z bliźnim niepotrzebnymi Ci przedmiotami o takim przeznaczeniu – zapraszamy!

Wielu spośród Seniorów (i nie tylko) zainteresuje zapewne zapowiedź EFO o rychłym rozpoczęciu otwartych cyklicznych spotkań filmowych w siedzibie EFO. Comiesięcznej prezentacji filmu towarzyszyć będzie poświęcony zagadnieniom filmowym panel dyskusyjny.

Inicjatywą o dużej doniosłości będą także zainicjowane we wrześniu spotkania grup wsparcia dla opiekunów nieformalnych. Uczestnikami comiesięcznych spotkań będą opiekujący się osobą starszą i potrzebujący wsparcia opiekunowie.

Gratulując Europejskiej Fundacji Opieki rozmachu w prowadzonych działaniach, samym zaś zainteresowanym – wsparcia i pomocy, której doznają, informuję zarazem, że szczegółowe informacje na temat wszystkich wymienionych działań EFO uzyskać można w jej siedzibie przy ul. Leszczyńskiego 23 (p. 101-102) 20-068 Lublin i pod nr tel.: 81 448 22 55 oraz 81 448 22 99.

Zygmunt Marek Miszczak

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies