BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Na zdjęciu w kadrze znajduje się połowa środkowej części ciała. Zdjęcie w dużym zbliżeniu przedstawia seniora trzymającego w dłoni piłeczkę. Obok jest asystentka, która przytrzymuje jego dłoń.

Aktualne rekomendacje i instrukcje dla domów pomocy społecznej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym zaktualizowało rekomendacje i instrukcje dla domów pomocy społecznej.

Nowe wytyczne dotyczą wszystkich osób przebywających w placówkach: osób starszych, dzieci, niepełnosprawnych i chorych wymagających całodobowej opieki, a także personelu.

Opuszczanie DPS i odwiedziny

Zgodnie z zaktualizowanymi rekomendacjami, na terenie placówki przebywać mogą jedynie osoby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania domu, które nie wykazują objawów zakażenia. Należy w miarę możliwości ograniczyć aktywność mieszkańców poza terenem placówki.

Jednocześnie należy w miarę możliwości zapewnić mieszkańcom kontakt z rodzinami i siecią wsparcia poza placówką np. w wydzielonym do tego pomieszczeniu z zamontowaną przegrodą pleksi lub przeszkloną oraz z wykorzystaniem urządzeń komunikacyjnych. Wolontariuszom, pracownikom i innym osobom z zewnątrz należy – za ich zgodą – zmierzyć temperaturę ciała przy wejściu do budynku.

Funkcjonowanie DPS

Życie zbiorowe mieszkańców DPS należy zorganizować w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko zakażenia (m.in. ewentualne spotkania powinny być organizowane w stałych i małych grupach). Podopiecznym należy zapewnić pomoc psychologiczną oraz właściwą opiekę, w tym przede wszystkim w wykonaniu zabiegów higienicznych.

W DPS należy zapewnić ciągłość usług, uwzględniając przy tym zalecenia dot. higieny i bezpieczeństwa, czyli m.in.: zapewnienie środków dezynfekcji na bazie alkoholu oraz dostępności mydła i bieżącej wody w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku. Pracownicy, oprócz używania na co dzień osłony ust i nosa, powinni m.in. promować wśród mieszkańców zasady higieny, a także właściwej etykiety postepowania prewencyjnego oraz na bieżąco monitorować stan zdrowia osób, u których nie zdiagnozowano zakażenia.

Oprócz tego należy zapewnić ciągłość zaopatrzenia placówek w żywność, środki czystości i ochrony osobistej. Przy organizacji żywienia należy wprowadzić zasady bezpieczeństwa dla pracowników (m.in. określić odległość stanowisk pracy) oraz zwracać szczególną uwagę na utrzymanie higieny, mycia i dezynfekcji miejsca pracy, opakowań czy sztućców zgodnie z otrzymanymi wytycznymi. Z posiłków można korzystać w miejscach do tego przeznaczonych; po każdej grupie odbywa się czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł.

Kadry DPS

Zgodnie z zaleceniami, w przypadku wystąpienia trudności w zapewnieniu ciągłości opieki można np. skierować kadry z placówek, których działalność została zawieszona lub ograniczona, do domów pomocy społecznej, w których występują braki kadrowe lub włączyć do pomocy wolontariuszy. Zaleca się również wprowadzenie tzw. rotacyjnego czasu pracy.

Zasady postępowania

W przypadku podejrzenia u osoby przebywającej w placówce wystąpienie zakażenia wirusem zaleca się powiadomienie lekarza pierwszego kontaktu celem uzyskania teleporady, skontaktowanie się z najbliższym szpitalem zakaźnym. Można też zadzwonić na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia. Osobę z objawami należy odizolować od innych osób przebywających w placówce, a następnie oczekiwać przyjazdu transportu medycznego z zachowaniem reżimu sanitarnego. W przypadku wystąpienia objawów u pracownika placówki, należy odsunąć go od pracy i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

W przypadku potwierdzonego zakażenia u mieszkańca lub personelu należy wydzielić osobne pomieszczenie, w których takie osoby będą przebywać na czas leczenia, wydzielić strefę, do której pozostali mieszkańcy i personel nie będą mieli wstępu oraz monitorować stan zdrowia izolowanych osób.

Obszar, po którym poruszał się zakażony pracownik lub mieszkaniec należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Przyjmowanie mieszkańców do DPS

Mieszkańców DPS powracających np. ze szpitala, należy w miarę możliwości poddać testom laboratoryjnym w celu wykrycia obecności wirusa. Dodatkowo rekomendowane jest zastosowanie wobec takich osób co najmniej 10-dniowego odosobnienia od innych podopiecznych. Zaleca się również ograniczenia liczby personelu, który będzie miał kontakt z nowoprzyjętym mieszkańcem, z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego.

Źródło: www.gov.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies