BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zaproszenie podmiotów publicznych do udziału w projekcie pn. Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” – lider projektu wraz z partnerami: Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ARQiteka Biuro projektowe Marta Kulik zaprasza podmioty publiczne do udziału w projekcie „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) – kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych”.

Do kogo adresowany jest projekt?

Do projektu mogą przystąpić podmioty publiczne, wskazane w art. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym: organy władzy publicznej szczebla centralnego oraz samorządowego wymienione w art. 9 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz jednostki organizacyjne podległe tym organom.

Jakiego rodzaju wsparcie mogą otrzymać podmioty publiczne?

W ramach działań projektowych podmiot publiczny może uzyskać wsparcie:

  1. merytoryczne,
  2. doradcze,
  3. informacyjne oraz
  4. audytowe, a w szczególności:
    • pomoc w realizacji audytów dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych przed procesami inwestycyjnymi na podstawie opracowanej metodologii audytu,
    • analizę projektów lub doradztwo w przygotowaniu projektów budynków i ich otoczenia w przestrzeni publicznej pod kątem zapewnienia dostępności architektonicznej.

Dokładny rodzaj i zakres wsparcia uzgadniany będzie każdorazowo z podmiotem publicznym, który zgłosi potrzebę wsparcia w ramach projektu. Na podstawie wzajemnych uzgodnień wypracowany będzie dokument o nazwie: „Indywidualny programu wsparcia w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej”.

Warunki formalne uczestnictwa w projekcie:

Warunkiem przystąpienia do projektu jest przesłanie kompletu dokumentów rekrutacyjnych do Biura OWDA, al. Jana Pawła II 13, piętro I, 00-828 Warszawa oraz spełnienie wymogów określonych w Zasadach udzielania wsparcia w ramach projektu.

Podmiot publiczny zainteresowany udziałem w projekcie zgłasza się poprzez  przesłanie pocztą tradycyjną lub mailową:- kompletny formularz rekrutacyjny wraz z Ankietą samooceny. W przypadku złożenia dokumentów w formie elektronicznej, dokumenty muszą być podpisane elektronicznie (np. podpis kwalifikowany) przez osoby do tego upoważnione w danym podmiocie.

Czy są określone terminy składania dokumentów?

Nabór do uczestnictwa w projekcie jest do 17 grudnia 2021 r.

Ocenie podlegać będą tylko kompletne dokumenty złożone w wyżej wymienionym terminie.

Kolejne terminy naborów na rok 2022 zostaną ogłoszone w grudniu 2021 roku. Rekrutacja podmiotów publicznych prowadzona będzie sukcesywnie do czasu przyjęcia do projektu min. 450 podmiotów spełniających kryteria przyjęcia do projektu.

Dokumenty prosimy składać na adres:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Biuro OWDA al. Jana Pawła II 13, piętro I, 00-828 Warszawa

lub pocztą elektroniczną:
e-mail: owda@pfron.org.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy (owda@pfron.org.pl) lub telefoniczny 22 505 57 31.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dokumenty do pobrania:

Pobierz plik Zasady udzielania wsparcia w ramach projektu OWDA.docx (108 KB)

Pobierz plik Ankieta Samooceny w projekcie OWDA.docx (78 KB)

Pobierz plik Formularz rekrutacyjny do projektu OWDA.docx (86 KB)

jednostronny artykuł Dziennika Gazety Prawnej.
DZIENNIK GAZETA PRAWNA, 08.12.2021, MICHALINA TOPOLEWSKA, str.: C8

[Treść z powyższego zdjęcia artykułu dziennika gazety prawnej:

Zamiast tylko karać za brak dostępności, PFRON oferuje samorządom fachową pomoc
Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) to nowy projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) we współpracy z innymi partnerami. Ma pomóc m.in. jednostkom samorządu terytorialnego w dostosowaniu się do wymogów, jakie stawia przed nimi ustawa z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U.
z 2020 r. poz. 1062). Wsparcie nie ma wymiaru finansowego. Chodzi o darmowe doradztwo i audyt obiektów publicznych oraz wskazanie JST, co i w jaki sposób trzeba zmienić, by
dany obiekt i jego otoczenie były dostępne dla seniorów, osób niepełnosprawnych czy rodziców z małymi
dziećmi w wózkach. Podmioty zainteresowane udziałem w projekcie mogą się zgłaszać do 17 grudnia br. PFRON zapowiada jednak, że nabory wniosków będą prowadzone cyklicznie przez cały 2022 r., ich terminy ma podać jeszcze w tym miesiącu.

450 podmiotów publicznych ma zostać wybranych i otrzymać wsparcie w projekcie Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej

100 spośród zakwalifikowanych instytucji mają stanowić jednostki szczebla centralnego, np. urzędy wojewódzkie,
szpitale kliniczne, szkoły wyższe

350 zakwalifikowanych instytucji mają stanowić jednostki o zasięgu regionalnym i lokalnym, np. urzędy gmin, starostwa powiatowe

Kto może się ubiegać?
Do projektu mogą przystąpić podmioty publiczne, które są wymienione w art. 3 ustawy o zapewnianiu dostępności, do których należą głównie jednostki sektora finansów publicznych, takie jak:
• organy administracji rządowej,
• jednostki samorządu terytorialnego i podległe im jednostki organizacyjne,
• sądy i trybunały,
• Narodowy Fundusz Zdrowia,
• ZUS i KRUS,
• państwowe fundusze celowe,
• samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
• uczelnie publiczne,
• państwowe lub samorządowe osoby prawne.

Zgłoszenie do projektu:
Jednostki samorządu oraz inne instytucje, które chcą skorzystać z pomocy OWDA, muszą złożyć swój akces do PFRON. Mogą to zrobić w formie papierowej, wysyłając zgłoszenie pocztą, w formie elektronicznej – na adres owda@pfron.org.pl lub osobiście w siedzibie funduszu. W tym celu należy wypełnić dwa dokumenty:
• formularz rekrutacyjny – należy w nim podać dane podmiotu publicznego, wskazać, jaki to jest typ instytucji oraz osoby uprawnione do jego reprezentowania;
• ankieta samooceny – obejmuje m.in. informacje o rodzaju świadczonych usług przez podmiot publiczny, personelu, budynku, którego ma dotyczyć doradztwo, oczekiwaniach i potrzebach co do rodzaju i zakresu wsparcia w zapewnieniu dostępności architektonicznej, zawiera też własną ocenę aktualnego poziomu zapewniania dostępności.

Na jakie wsparcie można liczyć?
Podstawowym celem OWDA jest udzielanie podmiotom publicznym kompleksowego wsparcia merytorycznego, doradczego, informacyjnego oraz audytowego. Będą się tym zajmować specjaliści w dziedzinie architektury, dostępności, projektowania uniwersalnego oraz inni, w zależności od zapotrzebowania i rodzaju planowanej inwestycji. Przewidziane formy pomocy to m.in.:
• doradztwo przy opracowaniu koncepcji inwestycji: budowy, robót budowlanych i innych prac,
• weryfikacja projektu budowlanego, wykonawczego lub architektonicznego pod kątem dostępności,
• doradztwo w przygotowaniu projektu budynku i przestrzeni publicznej,
• doradztwo w przygotowaniu dokumentacji przetargowej oraz jej weryfikacja pod kątem spełniania wymagań w obszarze dostępności,
• audyt dostępności architektonicznej budynku wraz z rekomendacjami oraz doradztwo związane z ich wdrażaniem.
WAŻNE: To, jakie konkretnie usługi będą świadczone przez ekspertów OWDA podmiotowi publicznemu, będzie określał „Indywidualny program wsparcia w zakresie zapewniania dostępności architektonicznej”, który zostanie opracowany po tym, gdy złożony wniosek zostanie zakwalifikowany do projektu.
Uwaga
Pomoc OWDA można otrzymać zarówno w przypadku istniejących już budynków, jak i obiektów będących w fazie inwestycji (niezależnie od tego, czy jest to etap przedprojektowy, projektowania, realizacji czy odbioru inwestycji).

Najważniejsze zasady kwalifikowania do udziału
• Decyzję o zakwalifikowaniu wniosku podmiotu publicznego do projektu podejmuje zespół rekrutacyjny po wcześniejszej weryfikacji formalnej dokumentacji.
• Posiedzenia zespołu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące i na każdym z nich zatwierdzana jest lista podmiotów publicznych, które otrzymają pomoc OWDA. Może ona liczyć nie więcej niż 50 podmiotów. Gdy zgłoszeń jest więcej, trafiają na listę rezerwową i podlegają ponownej ocenie na następnym posiedzeniu zespołu.
• Do udziału w projekcie w pierwszej kolejności będą kwalifikowane podmioty publiczne świadczące usługi z zakresu administracji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji, włączania w rynek pracy oraz transportu.
• Dodatkowe punkty będą przyznawane podmiotom, które prowadzą usługi na terenach wiejskich, ich budynki są wpisane do rejestru zabytków lub są objęte ochroną konserwatorską.
Uwaga
Podmiot publiczny będzie mógł złożyć odwołanie od oceny dokonanej przez zespół rekrutacyjny do panelu ekspertów, który sprawuje nadzór merytoryczny nad udzielanym wsparciem. Jego rozstrzygnięcie będzie ostateczne.

17 grudnia 2021 r.
Tego dnia mija termin składania zgłoszeń do projektu OWDA, ale kolejne będą ogłaszane cyklicznie do końca 2022 r.]

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies