BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Po lewej stronie liczba 30, obok napis Międzynarodowa konferencja 30 lat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, z tyłu ciemne tło

Zaproszenie na konferencję naukową “30 lat PFRON – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” – z tłum. na PJM

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w partnerstwie z Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (BON) oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II (KUL) zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,30 lat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, która odbędzie się w dniach 13–14 października 2021 roku.

Na konferencję zapraszamy przedstawicieli środowiska akademickiego i medycznego, osoby z niepełnosprawnościami, środowiska organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, władz centralnych, lokalnych i regionalnych, a także reprezentantów praktyki gospodarczej i środowiska biznesu, którzy zajmują się problematyką osób niepełnosprawnych we współczesnym świecie.

Językami konferencji są język polski, język angielski i polski język migowy Piktogram obrazujący tłumacza języka migowego

Konferencja organizowana będzie w sposób hybrydowy tj. za pośrednictwem Internetu oraz stacjonarnie w auli KUL (budynek Centrum Transferu Wiedzy – sala CTW 408).

Prosimy o potwierdzenie obecności oraz jej formy (stacjonarna na KUL lub online – Teams) do dnia 05.10.2021 na adres: adrewniak@pfron.org.pl

Zapraszamy już dziś do rejestracji na konferencję: FORMULARZ

Program konferencji

13 października 2021 (środa)

9:30 – Briefing prasowy z udziałem Rektora KUL i Prezesa PFRON
10:30 – 10:40 – Uroczyste otwarcie konferencji przez Rektora KUL
10:40 – 10:45 – Przywitanie gości przez Prezesa Zarządu PFRON Krzysztofa Michałkiewicza
10:45 – 11:00 – Przemówienia zaproszonych gości
11:00 – 11:30 – Wykład inauguracyjny: Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030

Blok wykładów dotyczących rehabilitacji i aktywizacji społeczno-zawodowej

Wprowadzenie: prof. Wojciech Otrębski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

11:30 – 11:50 prof. Gertruda Uścińska – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Wyzwania na przyszłość w zakresie prawa do zabezpieczenia społecznego osób z
niepełnosprawnościami

11:50 – 12:10 prof. Anna Wilmowska-Pietruszyńska – Wydział Medyczny, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Kompleksowa rehabilitacja szansą na udział w życiu społecznym i zawodowym

12:10 – 12:30 prof. Ewa Giermanowska – Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
Dylematy aktywizacji zawodowej w zmieniającym się świecie pracy – polityka redystrybucji, uznania i praw obywateli

12:30 – 12:50 prof. Wojciech Otrębski – Kierownik Pracowni Interdyscyplinarnych Kontekstów Psychologii Rehabilitacji w Instytucie Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Rehabilitacja psycho-społeczna warunkiem efektywności rehabilitacji kompleksowej osób niepełnosprawnych

12:50 przerwa kawowa

Blok wykładów ukazujący perspektywę aktywizacji osób niepełnosprawnych w różnych państwach

Wprowadzenie: dr Friedrich Mehrhoff

13:10 – 13:30 prof. dr Joachim Breuer – President of the International Social Security Association (ISSA)
/ Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego
Brave New World of Work – But Does the Digital Transformation of Work Promote Inclusion?
/ Nowy świat pracy, ale czy transformacja cyfrowa powoduje włączenie społeczne?

13:30 – 13:50 François Perl – Director of Public Affairs, Studies, Advocacy and International Affairs, Solidaris
/ Dyrektor ds. Publicznych, Studiów, Rzecznictwa i Spraw Międzynarodowych w Solidaris
Disability policies in a post-covid era
/ Polityka wobec osób niepełnosprawnych w erze postcovidowej

13:50 – 14:10 dr Friedrich Mehrhoff
Inclusive enterprises – good practices worldwide
/Przedsiębiorstwa integracyjne – dobre praktyki na świecie

14:10 – 14:30 Jan A. Monsbakken – Immediate Past President of RI Global, Vice President of RI Norway, Board member of RI Foundation
/ Przeszły prezes RI Global, wiceprezes RI Norway, członek zarządu Fundacji RI
Participation in working life – from an international perspective
/ Uczestnictwo w życiu zawodowym z perspektywy międzynarodowej

14:30   Podsumowanie 1. dnia konferencji

14:40   Zakończenie 1. dnia konferencji

14 października 2021 (czwartek)

10:00 – Otwarcie drugiego dnia konferencji przez Prezesa Zarządu PFRON
Dostępność – możliwości włączenia społecznego osób ze szczególnymi potrzebami

10:10 – 10:30 prof. Simon Darcy – UTS Business School, University of Technology Sydney – Management Discipline Group, Deputy Head Research & Standards, Co-Lead UTS Disability Research Network Auckland University of Technology Honorary Adjunct Prof.
/ Szkoła Biznesu UTS, Uniwersytet Technologiczny w Sydney  Grupa ds. Dyscypliny Zarządzania, Zastępca Kierownika ds. Badań i Standardów, Współkierownik UTS Sieć badań nad niepełnosprawnością, honorowy adiunkt i profesor Uniwersytetu Technologicznego w Auckland
Local, regional, national and international mobilities: personal mobility, transport, travel and tourism and international perspective after COVID-19
/Lokalne, regionalne, narodowe i międzynarodowe mobilności: jednostkowa mobilność, transport, podróżowanie i turystyka z perspektywy międzynarodowej po COVID-19

10:30 – 10:50 prof. Arun Mehta – President of the Bidirectional Access Promotion Society
/ Prezes Stowarzyszenia Promocji Dostępu Dwukierunkowego
Developers of free software for persons with multiple disabilities
/Twórcy bezpłatnego oprogramowania dla osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

10:50 – 11:10 dr Joseph Kwan – MH Founder & Managing Director of UDA Consultants Ltd.- Consultants in Universal Design & Accessibility
/ Założyciel MH i Dyrektor Zarządzający UDA Consultants Ltd. Konsultanci w zakresie projektowania uniwersalnego i dostępności
Universal Accessibility towards a Safe, Equitable and Inclusive Environment for All
/Powszechna dostępność w kierunku bezpiecznego, sprawiedliwego i integracyjnego środowiska dla wszystkich

11:10 – 11:20 prof. dr John H. Takamura Jr. – Associate Professor of Industrial Design in The Design School at the Herberger Institute for Design and the Arts at Arizona State University, Program Coordinator for the Master of Science in Design (MSD) degree in The design School
/ Profesor nadzwyczajny wzornictwa przemysłowego w Szkole Projektowania w Herberger Instytut Projektowania i Sztuki na Uniwersytecie Stanowym Arizony, Koordynator programu studiów magisterskich w zakresie projektowania (MSD) w Szkole Projektowania
Empathy-Driven Design: Design Thinking for Accessibility
/ Projektowanie oparte na empatii: myślenie projektowe dla dostępności

11:20 – 11:40 Michael Hess – Founder & Executive Director of the Blind Institute of Technology (BIT)
/ Założyciel i dyrektor wykonawczy Instytutu Technologii w Blind (BIT)
Empowering Entrepanuership and Employment Through Accessibiltiy
/ Wzmacnianie przedsiębiorczości i zatrudnienia poprzez dostępność

11:40 – 12:00 przerwa kawowa

12:00 – 12:20 Przedstawiciel Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
2018-2021 – 3 lata programu Dostępność Plus – sukcesy i wyzwania na przyszłość

12:20 – 13:20 Małgorzata Radziszewska – Departament ds. Dostępności (PFRON)
PFRON dla dostępności – 30 lat doświadczeń i nowe wyzwania

Blok wykładów dotyczących dostępności w różnych aspektach dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności

Wprowadzenie: prof. Ewa Domagała-Zyśk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

13:20 – 13:40 prof. Ewa Domagała-Zyśk – Kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Usłyszeć osoby słabosłyszące. Z doświadczeń wspierania edukacji uniwersyteckiej studentów z dysfunkcją słuchu

13:40 – 14:00 prof. Janusz Kirenko – Kierownik Katedry Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej w Instytucie Pedagogiki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Społeczny model niepełnosprawności

14:00 – 14:20 prof. Ewa Pisula – Kierownik Katedry Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji, Uniwersytet Warszawski
Osoby w spektrum autyzmu w świecie społecznym – dostępność i aktywizacja

14:20   Podsumowanie 2. dnia konferencji – wyzwania w zakresie dostępności instytucji publicznych

14:30   Zakończenie 2. dnia konferencji

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.konferencja.pfron.org.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies