BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Informacja na białym tle zawierająca w nagłówku herb województwa lubelskiego oraz logotyp Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, a w centralnej części napis: "Wyniki otwartego konkursu ofert nr DZP/1/SWL/2023 na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku."

Wyniki otwartego konkursu ofert nr DZP/1/SWL/2023 na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku

W dniu 16marca 2023 r. Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił Uchwałę Nr CDXXXVIII/7725/2023 z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia prac komisji konkursowej powołanej w celu zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert Nr DZP/1/SWL/2023 ogłoszonego w dniu 13 stycznia 2023 roku na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku.

Treść Uchwały z dnia 14 marca 2023 r., podpisanej przez Marszałka Województwa – Jarosława Stawiarskiego oraz Wicemarszałka – Michała Mulawę, brzmi:

“Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.), uchwały nr XLIII/631/2022 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2023 r. poz. 312) oraz uchwały nr XL/616/2022 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 17 października 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 5077) Zarząd Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr CDXXXIV/7648/2023 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia prac komisji konkursowej powołanej w celu zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert Nr DZP/1/SWL/2023 ogłoszonego w dniu 13 stycznia 2023 roku na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku wprowadza się następującą zmianę: dotychczasowy załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku niniejszej uchwały.

Wykaz ofert rekomendowanych do dofinansowania na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku – otwarty konkurs ofert DZP/1/SWL/2023 ogłoszony 13.01.2023 r.

Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu przeznaczono kwotę 370 000zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych), w ramach zlecanych zadań:

  1. Wspieranie działań na rzecz rodzin z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych (realizacja Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Lubelskim na lata 2021 – 2025) – 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);
  2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji (realizacja Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2021 – 2025) – 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych);
  3. Wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych oraz z zaburzeniami psychicznymi (realizacja Regionalnego Programu Pomocy Społecznej i Włączenia Społecznego na lata 2021 – 2025) – 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

1. Wspieranie działań na rzecz rodzin z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych (realizacja Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Lubelskim na lata 2021 – 2025)

Lp.Nr ofertyNazwa Organizacji/adresPrzyznana liczba punktówCałkowity koszt zadaniaWnioskowana kwotaProponowana kwota dotacji
1.2Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Zarembiacy przy Domu Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Lublinie
20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23
1132 900,00 zł15 000,00 zł13 955,00 zł
2.4Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina
ul. Bernardyńska 11A, 20-109 Lublin
119 100,00 zł9 100,00 zł8 470,00 zł
3.5Spółdzielnia Socjalna SDESIGN
ul. Urzędowska 36, 23-200 Kraśnik
1116 130,00 zł13 570,00 zł12 625,00 zł
4.7Fundacja Amigo-Polska
ul. Jaworowskiego 1,2 20-612 Lublin
1120 500,00 zł14 700,00 zł13 676,00 zł
5.8Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy
ul. Puchacza 6, 20-323 Lublin
1134 100,00 zł15 000,00 zł13 955,00 zł
6.9Fundacja Maturita
ul. Topolowa 4/8, 20-352 Lublin
1119 320,00 zł14 920,00 zł13 880,00 zł
7.11Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa w Wąwolnicy Mareczki 7, 24-160 Wąwolnica1111 095,00 zł9 235,00 zł8 594,00 zł
8.12Stowarzyszenie “Spełniamy Marzenia”
ul. Sikorskiego 19, 23-204 Kraśnik
1113 220,00 zł13 220,00 zł12 300,00 zł
9.25Towarzystwo NOWA KUŹNIA
ul. Samsonowicza 25, 20-485 Lublin
1126 800,00 zł13 000,00 zł12 095,00 zł
10.17Fundacja Młyn Przemian
Wola Rudzka 31 A, 24-300 Opole Lubelskie
1115 000,00 zł15 000,00 zł13 955,00 zł
11.18Fundacja ” ASDreamer”
ul. Karola Namysłowskiego 41
20-709 Lublin
1115 000,00 zł15 000,00 zł13 955,00 zł
12.19Stowarzyszenie RYSA
ul. S. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin
1114 680,00 zł13 480,00 zł12 540,00 zł
   Razem227 845,00 zł161 225,00 zł150 000,00 zł

2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji (realizacja Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2021 – 2025)

Lp.Nr ofertyNazwa Organizacji/adresPrzyznana liczba punktówCałkowity koszt zadaniaWnioskowana kwotaProponowana kwota dotacji
1.25Fundacja Postscriptum
ul. Świetochowskiego 13, 20-476 Lublin
1015 000,00 zł15 000,00 zł11 250,00 zł
2.26Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny
ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm
1112 710,00 zł11 160,00 zł9 486,00 zł
3.27Stowarzyszenie “POSTIS”
ul. T. Zana 3A, 20-601 Lublin
1015 000,00 zł15 000,00 zł11 250,00 zł
4.29Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu
ul. Lubomelska 1/3, 20-072 Lublin
1013 700,00 zł10 400,00 zł7 800,00 zł
5.30Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym “Jedność serc”
ul. Oboźna 36, 23-200 Kraśnik
1017 250,00 zł15 000,00 zł11 250,00 zł
6.32Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Starszych i Niepełnosprawnych “Pomocna Dłoń”
Popkowice 1, 23-250 Urzędów
1115 000,00 zł11 600,00 zł9 860,00 zł
7.43Stowarzyszenie RYSA
ul. S. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin
1116 300,00 zł15 000,00 zł12 750,00 zł
8.45Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych – Bezpieczna Przystań
ul. Gen. Bora Komorowskiego 20, 23-400 Biłgoraj
1011 440,00 zł11 440,00 zł8 580,00 zł
9.47Fundacja Maturita
ul. Topolowa 4/8, 20-352 Lublin
1121 630,00 zł14 660,00 zł12 461,00 zł
10.48Fundacja Karuzela Aktywności
ul. Szwajcarska 9/8, 20-861 Lublin
1116 670,00 zł14 920,00 zł12 682,00 zł
11.601) Spółdzielnia Socjalna SDESIGN
ul. Urzędowska 36C, 23-204 Kraśnik
2) PROGRESUM Spółdzielnia Socjalna
ul. Wyszyńskiego 18A/18, 23-204  Kraśnik
1116 450,00 zł14 860,00 zł12 631,00 zł
   Razem171 150,00 zł149 040,00 zł120 000,00 zł

3. Wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych oraz z zaburzeniami psychicznymi (realizacja Regionalnego Programu Pomocy Społecznej i Włączenia Społecznego na lata 2021 – 2025)

Lp.Nr ofertyNazwa Organizacji/adresPrzyznana liczba punktówCałkowity koszt zadaniaWnioskowana kwotaProponowana kwota dotacji
1.62Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Świdniku
ul. Niepodległości 11, 20-040 Świdnik
1124 800,00 zł15 000,00 zł12 225,00 zł
2.65Bractwo Miłosierdzia im.św. Brata Alberta
ul. Zielona 3, 20-082 Lublin
1115 000,00 zł15 000,00 zł12 225,00 zł
3.66Stowarzyszenie Emaus-Lublin 
ul. Tęczowa 17, 20-517 Lublin
1122 933,48 zł15 000,00 zł12 225,00 zł
4.67Koło Puławskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
ul. Rybacka 6, 24-100 Puławy
1120 000,00 zł12 000,00 zł9 780,00 zł
5.69Stowarzyszenie Wspierania Aktywności “Bona Fides”
ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin
1126 795,00 zł11 880,00 zł9 690,00 zł
6.70Towarzystwo Pomocy im.św. Brata Alberta Koło Chełmskie
ul. Wołyńska 69, 22-100 Chełm
1118 850,00 zł15 000,00 zł12 225,00 zł
7.71Stowarzyszenie MONAR
ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa
1115 040,00 zł12 000,00 zł9 785,00 zł
8.73Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie
ul. Rogowskiego 5, 20-840 Lublin
1115 900,00 zł15 000,00 zł12 225,00 zł
9.74Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym “MISERICORDIA”
ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin
1112 800,00 zł11 800,00 zł9 620,00 zł
   Razem212 140,00 zł157 460,00 zł100 000,00 zł

Treść dokumentów

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies