BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Urząd Miasta Lublin: Konkurs ofert

Prezydent Miasta Lublin działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w ramach „Programu działań Miasta Lublin na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025”.

Cel konkursu: wyłonienie ofert i zlecenie w formie powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych mających na celu poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami oraz wspieranie ich aktywności.

I. Rodzaj zadania publicznego: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Tytuły zadań publicznych:

 1. Kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – 10 000 zł
 2. Rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku – 20 000 zł
 3. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 30 000 zł
 4. Organizacja zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w okresie wakacyjnym – 20 000 zł.
 5. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych – 100 000 zł

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:
W 2021 roku na realizację ww. zadań publicznych przeznacza się środki publiczne w łącznej wysokości 180 000 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, które:
  1. statutowo działają na rzecz osób niepełnosprawnych
  2. nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i podatków
  3. posiadają niezbędne zasoby kadrowe i rzeczowe, aby prawidłowo zrealizować wybrane zadanie publiczne.
 2. Dotacja przyznawana będzie w trybie powierzenia realizacji zadań publicznych, w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 3. Wzór oferty określa załącznik nr 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 4. Procedurę wyboru ofert określa Uchwała Nr 724/XXII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 15 października 2020 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
 5. W przypadku uzyskania najwyższej liczby punktów przez podmiot, którego oferta nie wyczerpuje przeznaczonej na zadanie kwoty, dotacja będzie udzielona następnym w kolejności Oferentom do wyczerpania kwoty przeznaczonej na zadanie.
 6. Dopuszcza się możliwość przyznania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana, pod warunkiem, że podmiot dokona aktualizacji oferty w przebiegu negocjacji kosztów realizacji zadania i jego rezultatów.
 7. Umowy realizacji zadań publicznych zostaną zawarte z podmiotami, których oferty uzyskają najwyższą ilość punktów, nie mniej jednak niż 65, a wartość dotacji nie przekroczy kwot przeznaczonych w budżecie miasta na realizację poszczególnych zadań.
 8. Dotacje zostaną przekazane po podpisaniu umowy z wyłonionymi Oferentami.
 9. Podstawą realizacji zadania jest umowa na wsparcie zadania publicznego. Ramowy wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Zadanie będzie realizowane od dnia 10.05.2021 roku do dnia 15.12.2021 roku.
 2. Z przyznanej dotacji mogą być finansowane wyłącznie koszty poniesione na wykonanie zadania w terminie określonym umową.
 3. Beneficjentami ostatecznymi zadań będą mieszkańcy Lublina.
 4. Przy sporządzaniu kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania Oferent uwzględni następujące zasady:
  1. wykaże koszty jedynie niezbędne do realizacji działań
  2. nie będzie ubiegać się o inne środki z budżetu Miasta Lublin na to samo zadanie
  3. w zestawieniu kosztów realizacji zadania (pkt. V. A.) odzwierciedlone zostaną działania określone w harmonogramie (pkt. III. 4.)
  4. koszty administracyjne zadania nie przekroczą 20 % sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.
 5. W przypadku otrzymania dotacji, Oferent może zostać wezwany do przedłożenia do sprawozdania częściowego/końcowego z wykonania zadania – zestawienia faktur i rachunków potwierdzających koszty jego realizacji.
 6. W trakcie realizacji zadań dopuszcza się dokonanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu tj. działaniami, a w przypadku jednego działania pomiędzy poszczególnymi kosztami. Należy wówczas zachować zasadę, iż zwiększane działanie lub koszt zwiększy się nie więcej niż o 30%.
 7. Nie dopuszcza się możliwości dokonania przesunięć z kosztów realizacji działań na koszty administracyjne.
 8. Obowiązkowo Oferent powinien wypełnić część III pkt 6 oferty tj. „dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”.
 9. Oferent zobowiązany jest zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 poz. 1062).
 10. Oferent powinien przy merytorycznym i finansowym planowaniu zadania wziąć pod uwagę aktualne warunki sanitarne, a wyłoniony podmiot zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów wydanych w związku ze stanem epidemii w Polsce.
 11. Oferent przy realizacji zadań zapewni równy dostęp dla mieszkańców Lublina z niepełnosprawnością bez względu na wiek, płeć, sprawność, pochodzenie oraz inne cechy indywidualne.

 

V. Termin oraz miejsce składania ofert.

 1. Oferty należy składać do Urzędu Miasta Lublin w terminie do dnia 20.04.2021 roku do godz. 15.30.
 2. Ofertę należy sporządzić i wygenerować w elektronicznym generatorze Witkac (www.witkac.pl). Oferta z jednakową sumą kontrolną, wygenerowana w formacie PDF oraz podpisana przez uprawnione osoby jest dokumentem gotowym do złożenia.
 3. Sposoby składania ofert:
  1. w siedzibie Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Diamentowa 2, 20 – 447 Lublin od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
  2. pocztą, z zastrzeżeniem, że liczy się data wpływu oferty do Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin, a nie data stempla pocztowego
  3. za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Osoby reprezentujące podmiot muszą posiadać konto na platformie ePUAP, profil zaufany albo certyfikat kwalifikowany
  4. zgodnie z zarządzeniem 68/3/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie organizacji obsługi klientów w Urzędzie Miasta Lublin w okresie stanu epidemii: w Biurach Obsługi Mieszkańców przy ul.: Wieniawskiej 14, Filaretów 44, F. Kleeberga 12A, Szaserów 13-15, Wolskiej 11 – w godz. 7.45 – 15.15
  5. w przypadku zmiany zarządzenia nr 68/3/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 marca 2021 r. oferty należy składać w sposób określony w zarządzeniu zmieniającym.
 4. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Lublin.
 5. Ofertę podpisują osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta/Oferentów zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.
 6. W przypadku składania wraz z ofertą pełnomocnictwa należy złożyć także dowód wniesienia opłaty skarbowej (od oryginału, odpisu, wypisu, kopii) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, 1565, 2023 i 2369 oraz Dz.U. z 2021 r. poz. 72). Opłatę w wysokości 17 zł należy wnieść na konto Urzędu Miasta Lublin o numerze: 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000.
 7. W ramach jednego zadania publicznego Oferent może złożyć jedną ofertę.
 8. Do oferty można dołączyć zgodną ze stanem prawnym i faktycznym kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.
 9. W przypadku, gdy odpis z KRS lub odpis z innego rejestru lub ewidencji nie zawiera
  zapisów dotyczących statutowej działalności należy do oferty dołączyć aktualny statut
  podmiotu lub inny równoważny dokument.

VI. Tryb, kryteria stosowane przy wyborze ofert i termin dokonania wyboru ofert.

 1. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone przez komisję konkursową powołaną w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin.
 2. Zasady pracy komisji konkursowej oraz procedurę postępowania przy rozstrzyganiu otwartego konkursu ofert reguluje Uchwała Nr 724/XXII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 15 października 2020 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
 3. Otwarcie ofert oraz ich ocena formalna odbędzie się w dniu 22.04.2021 roku, godz. 09.00.
 4. Ocena formalna złożonej oferty rozstrzyga w szczególności czy:
  1. oferta została złożona w elektronicznym generatorze ofert;
  2. oferta złożona w wersji papierowej jest zgodna z wersją elektroniczną przygotowaną w elektronicznym generatorze ofert;
  3. oferta została złożona przez uprawnionego Oferenta;
  4. oferta jest złożona na zadanie, którego realizacja jest zgodna z celami statutowymi Oferenta;
  5. oferta została złożona w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu;
  6. oferta została wypełniona czytelnie i kompletnie;
  7. wymagany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania jest na poziomie i w formie wskazanej w ogłoszeniu;
  8. oferta jest podpisana przez upoważnione osoby;
  9. oferta posiada wymagane w ogłoszeniu załączniki;
  10. oferta nie zawiera innych błędów formalnych.
 5. Etap oceny formalnej jest jawny dla Oferentów.
 6. Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z informacją o wynikach oceny formalnej zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin, elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lublin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Lublin, w terminie do dnia 28.04.2021 roku.
 7. Do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone wyłącznie oferty spełniające wymagania formalne.
 8. W przypadku wskazania przez komisję konkursową błędów lub braków formalnych i ich uzupełniania przez Oferenta, do oceny merytorycznej zostanie dopuszczona oferta uzupełniona w terminie wskazanym przez komisję. Oferta niespełniająca ww. wymogów podlega odrzuceniu.
 9. Ocena merytoryczna ofert jest przeprowadzona w celu wyłonienia ofert najlepszych i rokujących prawidłową realizację zadania. Ocena merytoryczna jest dokonywana w skali od 0 do 100 punktów.
 10. Przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria merytoryczne:
  1. Możliwość realizacji zadania publicznego przez Oferenta (od 0 do 25 pkt).
  2. Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Oferent będzie realizował zadanie (od 0 do 40 pkt):
   1. opis grupy odbiorców, ich potrzeb oraz działań w odniesieniu do rodzaju zadania (od 0 do 15 pkt),
   2. kwalifikacje kadry zaplanowanej do realizacji zadania (od 0 do 10 pkt)
   3. opis rezultatów i sposobu ich monitorowania (od 0 do 15 pkt).
  3. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym, w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego (od 0 do 15 pkt):
   1. zasadność wykazanych do realizacji projektu rodzajów kosztów (od 0 do 5 pkt),
   2. zasadność wysokości kosztów jednostkowych oraz całości kosztorysu (od 0 do 5 pkt),
   3. zastosowanie zasad sporządzania kalkulacji kosztów określonych w ogłoszeniu o konkursie (0 lub 5 pkt).
  4. Planowany przez Oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (od 0 do 10 pkt):
   1. wkład rzeczowy (od 0 do 5 pkt),
   2. wkład osobowy (od 0 do 5 pkt).
  5. Ocena realizacji zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań (od 0 do 10 pkt).
 11. Oferta, która w wyniku ostatecznej oceny merytorycznej uzyska mniej niż 65 nie może zostać wskazana w rekomendacji do przyznania dotacji.
 12. Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 06.05.2021 roku.
 13. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Lublin. Decyzja Prezydenta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 14. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin, elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lublin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

VII. Środki finansowe przekazane organizacjom pozarządowym w ramach dotacji na realizację zadań publicznych objętych niniejszym konkursem tj. z zakresu programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina:

 • W roku 2020 – kwota 134 079 zł;
 • W roku 2021 – zabezpieczona w budżecie Miasta Lublin kwota w wysokości 180 000 zł.

Informacje na temat konkursu udzielane są w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin, tel. 81 466 30 83, adres mailowy: ion@lublin.eu

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies