BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zdjęcie slajdu tytułowego o treści: KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT: Standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym. 24 czerwca 2022 roku. Lubelskie Centrum Konferencyjne ul. Grottgera 2, sala S2. Lider Projektu: Pod tekstem: Logo ROPS Lublin, Logotyp Instytucji Samorządu Województwa Lubelskiego. Pod logami napis: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Standardy mieszkalnictwa wspomaganego – konferencja podsumowująca projekt

W dniu 24.06.2022 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się konferencja podsumowująca projekt Standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu.

Jest to projekt konkursowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Liderem projektu było Województwo Lubelskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, zaś partnerami byli: Województwo Podkarpackie, Województwo Świętokrzyskie, Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w Lublinie, Caritas Diecezji Kieleckiej, Stowarzyszenie „Radość” w Dębicy.

W tym wydarzeniu wzięły udział Iwona Anna Jędruszak i Eliza Bojko z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej.

Temat mieszkalnictwa jest szczególnie bliski, gdyż Stowarzyszenie od dłuższego czasu zbiera pieniądze na wkład własny, między innymi poprzez uczestnictwo w Kilometrach Dobra, ogólnopolskiej kampanii fundraisingowej, w budowę mieszkań dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Podobne projekty, dla innych grup docelowych prowadzone były przez podmioty. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wypracowywał standard mieszkalnictwa wspomaganego dla osób niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonali Małgorzata Romanko – dyrektor ROPS w Lublinie oraz Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego.

Wśród prelegentów znaleźli się: dr hab. Marek Rymsza z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersyteckiego Obserwatorium Deinstytucjonalizacji Profesjonalnych Pomocowych, który wygłosił wykład pt. „Deinstytucjonalizacja usług społecznych, jako wyzwanie polityk publicznych”.

Prezentacji założeń i działań wdrożonych w ramach projektu „Standardy…” dokonała Anna Bekier, kierownik projektu ROPS Lublin. Prelekcję „Koncepcja środowiskowej opieki psychiatrycznej. Mieszkania wspomagane, jako niezbędny element wsparcia środowiskowego osób chorujących psychicznie” wygłosił dr n. med. Artur Kochański – Prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Najważniejsze założenia dokumentu „Standard mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie” przedstawiła Marta Młynarczyk – specjalista ds. opracowania i wdrożenia projektu, ROPS Lublin, zaś proces wdrażania standardu przedstawiła Małgorzata Filipowicz – Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”.

Kolejnym prelegentem konferencji był dr hab. Hubert Kaszyński prof. UJ z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, który mówił o „Deinstytucjonalizacji w obszarze zdrowia psychicznego – znaczenie edukacji społecznej oraz współpracy wielosektorowej na rzecz wsparcia osób chorujących psychicznie”.

Kolejnym punktem było zaprezentowanie filmu zrealizowanego przez TVP Lublin o mieszkaniach wspomaganych dla osób chorujących psychicznie, prowadzanych w ramach projekty „Standardy mieszkalnictwa wspomaganego…”, następnie odbyła się dyskusja i zakończenie konferencji.

Mieszkalnictwo wspomagane jest formą usługi społecznej skierowanej do osób wymagających wsparcia, aby mogli prowadzić niezależne życie w społeczności lokalnej. Ideą mieszkań wspomaganych jest „wtopienie się” jego mieszkańców w naturalne środowisko.

 Ta forma wsparcia pomaga osobom z niej korzystających (osoby niepełnosprawne, chore psychicznie, osoby bezdomne, itp.), wzmocnić swoją sprawczość i odpowiedzialność za własne życie.  Dość często zdarza się, że dopiero tutaj mogą sami decydować o swoim życiu, procesie leczenia i rehabilitacji, czy formie spędzenia czasu wolnego.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej, jest zainteresowane tą formą wsparcia dla swoich członków, gdyż rozumie, że rodzice osób z niepełnosprawnością stają się co raz starsi i niedołężni, sami wymagający wsparcia, dlatego też pragnie na swojej działce w miejscowości Janowica (gmina Cyców) wybudować takie mieszkania. Śmierć rodziców/opiekunów może być równoznaczna z umieszczeniem osoby z niepełnosprawnością w DPS, miejscu całkowicie obcym, oderwanym od społeczności lokalnej. Znamy przykłady takich sytuacji, gdzie, uczestnik Warsztatu (placówka PSONI Koło w Łęcznej), jako osoba dobrze funkcjonująca w społeczności lokalnej, po staniu się pensjonariuszem DPS, zatraca wszelkie wypracowane umiejętności i zdolności poznawcze. 

Prosimy, przyłącz się do nas i wesprzyj nas finansowo. Pieniądze można wpłacić na konto bankowe: BS Łęczna 41 8693 0006 2001 0000 3812 0001.

Eliza Cyfra-Bojko

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies