BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Baner informujący o aktualnym konkursie ROPS z zakresu pomocy społecznej

ROPS: Otwarty konkurs ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku – Ogłoszenie Nr DZP/1/SWL/2023

ROPS ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest sporządzenie i złożenie ofert w wersji elektronicznej za pomocą platformy internetowej Witkac.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF.

Termin składania ofert upływa 03.02.2023 r. o godz. 15:30:00.

Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu przeznaczono  kwotę 370 000zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych), w ramach zlecanych zadań:

  1. Wspieranie działań na rzecz rodzin z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych(realizacja Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Lubelskim na lata 2021 – 2025) – 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);
  2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji (realizacja Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2021 – 2025) – 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych);
  3. Wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych oraz z zaburzeniami psychicznymi (realizacja Regionalnego Programu Pomocy Społecznej i Włączenia Społecznego na lata 2021 – 2025) – 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi po ocenie formalnej i ocenie merytorycznej i dokonaniu ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji proponowanej przez komisję konkursową powołaną uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego w celu zaopiniowania złożonych ofert w terminie nie później niż 40 dni od zakończenia naboru ofert, tj. do dnia 15.03.2023 r.

Komunikat o konkursie pochodzi ze strony rops.bip.lubelskie.pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Diamentowa 2, 20-447 Lublin, I piętro, pokój 136 (sekretariat)

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies