BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo programu Rehabilitacja 25 plus

Rehabilitacja 25 plus – do 5 sierpnia można składać wnioski

Do 5 sierpnia można składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu Rehabilitacja 25 plus. Nabór dotyczy roku szkolnego 2020/2021, trwającego od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Program adresowany jest do placówek edukacyjnych działających na podstawie ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Ich absolwenci poprzez udział w programie, otrzymają możliwość skorzystania ze wsparcia polegającego na całodziennych usługach opiekuńczych, aktywizacji w sferze fizycznej, intelektualnej, społecznej i zawodowej.

Stawka osobowa przypadającą na jednego beneficjenta programu miesięcznie wyniesie w tym roku 2 500 zł.

Uczestnikami programu są niezatrudnione dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności, np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej.

Wnioski składać można w oddziale PFRON właściwym ze względu na siedzibę placówki. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć projekt planu udzielanego wsparcia określający:

  • zakres świadczonych usług i ich wymiar godzinowy,
  • planowaną liczbę beneficjentów programu mających zostać objętych wsparciem,
  • propozycje dotyczące zaangażowania zasobów kadrowych, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji pracowników,
  • zestawienie obejmujące roczne koszty związane z planowanym wsparciem, w rozbiciu na koszty bieżące i inwestycyjne.

Dokumenty związane z realizacją programu zostały udostępnione na stronie internetowej Funduszu. Zachęcamy do zapoznania się z treścią programu i procedurami jego realizacji.

Źródło: www.pfron.org.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies