BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Baner informujący o konkursie PFRON pn. "Możemy więcej"

PFRON: Ogłoszenie konkursu nr 1/2023 pn. „Możemy więcej”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konkursie numer 1/2023. Jest on ogłaszany w ramach zadań zlecanych z art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wniosek o zlecenie realizacji zadań musi zostać złożony w systemie iPFRON+. System jest dostępny pod adresem: ipfronplus.pfron.org.pl.

Wniosek możesz złożyć od 24 października 2023 roku, od godziny 1200, do 5 grudnia 2023 roku, do godziny 1200. Po tym terminie nie będzie możliwości złożenia wniosku.

W konkursie możesz:

 • złożyć trzy wnioski, ale nie więcej niż dwa wnioski w jednym kierunku pomocy.
 • w jednym wniosku zgłosić jeden projekt;
 • złożyć wniosek wspólny – wtedy zmniejszymy limit wniosków dla Twojej organizacji oraz pozostałych Wnioskodawców, którzy zostaną wskazani we wniosku wspólnym.

Za datę złożenia wniosku uznamy datę złożenia wniosku w systemie iPFRON+.

Nie składaj papierowej wersji wniosku tylko elektroniczną.

Wniosek może podpisać osoba, która otrzyma od Twojej organizacji uprawnienie w systemie iPFRON+ do złożenia wniosku. W przypadku wniosku wspólnego, jeśli ta sama osoba będzie miała w systemie iPFRON+ dostęp do konta Wnioskodawcy-Lidera i pozostałych Wnioskodawców może podpisać wniosek w imieniu każdego Wnioskodawcy.

Pamiętaj, że wniosek, który załączymy do umowy o zlecenie realizacji zadań muszą podpisać osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Twojej organizacji. Będziemy tego wymagać, jeżeli Twoja organizacja otrzyma dofinansowanie i będzie aktualizowała wniosek przed zawarciem umowy. To dotyczy również każdego z Wnioskodawców, którzy zostaną wskazani we wniosku wspólnym.

Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu przeznacza się kwotę 3 400 000,00zł (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy złotych).

Organizacje pozarządowe mogą składać wnioski dotyczące:

 • kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;
 • kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;
 • kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;
 • kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;
 • kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;
 • kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

W ramach konkursu nie można zgłosić projektu dotyczącego:

 • imprezy turystycznej lub rekreacyjnej (kierunek pomocy 3), która trwa powyżej 7 dni lub która ma znamiona turnusu rehabilitacyjnego;
 • szkolenia dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników (kierunek pomocy 5).

Komunikat o konkursie pochodzi ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies