BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Partycypacja w tworzeniu lokalnej i regionalnej polityki społecznej…

W dniu 28 listopada 2017 roku, w siedzibie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz samorządowcy konferowali na temat Oceny Zasobów Pomocy Społecznej.

Konferencja pt.: Partycypacja w tworzeniu lokalnej i regionalnej polityki społecznej perspektywy organizacji pozarządowych – od teorii do praktyki, została zorganizowana przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus” w Janowie Lubelskim, we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie oraz Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, jako podsumowanie projektu: „Animacja Partycypacji NGO w Lokalnej Polityce Społecznej”, realizowanego na zlecenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskim.

Spotkanie zostało uroczycie otwarte Przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie Panią Katarzynę Fus oraz Panią dr Martę Komorską Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Następnie w tematykę projektu: „Animacja Partycypacji NGO w Lokalnej Polityce Społecznej”, wprowadził dr Paweł Wiśniewski, przedstawiając główne założenia i cele realizowane w projekcie. Później dr Marta Komorska zaprezentowała miejsce ekonomii społecznej w lokalnej polityce społecznej. Po przerwie dr Arkadiusz Biały wygłosił referat pt.: „Włączanie organizacji społecznych w proces planowania i realizacji działań strategicznych w samorządzie lokalnym”, a Pan Andrzej Trzeciecki przedstawił efekty realizowane projektu oraz zaprezentował założenia raportu: „Pilotaż współpracy NGO i instytucji publiczny w OZPS – rekomendacje”.

Idea konferencji, a także samego projektu pt.: „Animacja Partycypacji NGO w Lokalnej Polityce Społecznej”, było promowanie zintegrowanego działania instytucji publicznych i organizacji III sektora przy wdrażaniu i realizacji programów interwencji publicznej, zaś osią merytoryczną była problematyka partycypacji w wykonywaniu jednego z zadań pomocy społecznej – oceny zasobów pomocy społecznej, na poziomie lokalnym i regionalnym.

Działania animacyjne w projekcie wskazały sektorowi NGO znakomite narzędzie oddziaływania na kierunki polityki społecznej na poziomie lokalnym i regionalnym, wskazały sposób oddziaływania na decyzje samorządów gmin/ powiatów, oraz dały możliwość korzystania przez NGO z lokalnych zbiorów informacyjnych dla budowy własnych inicjatyw.

Celem głównym projektu było zwiększenie włączenia sektora NGO we współpracę z instytucjami przygotowującymi OZPS w skali lokalnej, szczególnie na etapie diagnozy, formułowania wniosków i rekomendacji. Edukacja NGO i animacja lokalnej współpracy przyczyniła się do zwiększenia wykorzystania wiedzy obywateli oraz ich reprezentacji (NGO) oraz określiła sferę partycypacji obywatelskiej i jej wpływ na kształt działań w lokalnej polityce społecznej, czy ekonomii społecznej.

Koordynator projektu

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies