BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Czarny napis opieka wytchnieniowa

Otwarty konkurs ofert w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

Rozpoczął się nabór ofert w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej " Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024.

Głównym celem Programu “Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

– poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty w ramach konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych w ramach Programu są podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), posiadające statutowe postanowienie o prowadzeniu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz faktycznie prowadzące działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty, które samodzielnie będą realizować Program.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 75 000 000,00 zł.

Oferty należy składać do Ministra w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego, w terminie do dnia 4 grudnia 2023 r.

Generator Funduszu Solidarnościowego jest narzędziem informatycznym dostępnym na stronie internetowej: bfs.mrips.gov.pl 

Uwaga! Informujemy również, że jest już możliwa rejestracja profilu NGO w Generatorze, a o uruchomieniu możliwości składania ofert poprzez Generator poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Pytania i wątpliwości dotyczące obsługi Generatora kierować należy za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce „pomoc” lub bezpośrednio na adres e-mail: administrator@bfs.mrips.gov.pl

Pytania merytoryczne odnoszące się do zapisów dokumentacji konkursowej Programu należy kierować na adres e-mail: sekretariat.bfs@mrips.gov.pl

Pliki do pobrania

 1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 (PDF, 194KB)
 2. Program „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 (PDF, 287 KB)
 3. Załącznik nr 1 do Programu OW NGO 2024 – Karta zgłoszenia do Programu (docx, 39 KB)
 4. Załącznik nr 2 do Programu OW NGO 2024 Karta realizacji usług (docx, 25 KB)
 5. Załącznik nr 3 do Programu OW NGO 2024 – Oferta realizacji zadania publicznego (docx, 43 KB)
 6. Załącznik nr 4 do Programu OW NGO 2024 – Załącznik nr 1 do oferty -Wykaz wykonanych usług (docx, 19 KB)
 7. Załącznik nr 5 do Programu OW NGO 2024 – Załącznik nr 2 do oferty – Harmonogram działań (docx, 19 KB)
 8. Załącznik nr 6 do Programu OW NGO 2024 – Załącznik nr 3 do oferty – Kosztorys (xlsx, 24 KB)
 9. Załącznik nr 7 do Programu OW NGO 2024 – Instrukcja obsługi generatora (docx, 8,16 MB)
 10. Załącznik nr 8 do Programu OW NGO 2024 – Upoważnienie do podejmowania czynności w generatorze (docx, 21 KB)
 11. Załącznik nr 9 do Programu OW NGO 2024 – Oświadczenie o złożeniu oferty (docx, 23 KB)
 12. Załącznik nr 10 do Programu OW NGO 2024 – Umowa (docx, 53 KB)
 13. Załącznik nr 5 do Programu OW NGO 2024 – Karta oceny oferty (docx, 35 KB)
 14. Załącznik nr 12 do Programu OW NGO 2024 – Klauzula RODO (docx, 24 KB)
 15. Załącznik nr 13 do Programu OW NGO 2024 – Sprawozdanie (docx,36 KB)
 16. Załącznik nr 14 do Programu OW NGO 2024 – Załącznik nr 1 do sprawozdania – Kosztorys (xlsx, 25 KB)
 17. Załącznik nr 15 do Programu OW NGO 2024 – Oświadczenie o złożeniu sprawozdania w generatorze (docx, 24 KB)
Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies