BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo Ministerstwa Zdrowia

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Rady Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia

Na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawiło się ogłoszenie Ministra Zdrowia w sprawie naboru kandydatów na członków Rady Organizacji Pacjentów przy ministrze właściwym do spraw zdrowia.

Rada jest pierwszym w historii Ministerstwa Zdrowia stałym gremium składającym się z reprezentantów organizacji pacjentów mającym za zadanie prowadzenie dialogu w sprawach systemowych w ochronie zdrowia i wymianę poglądów w sprawach najistotniejszych z punktu widzenia pacjenta.

Kandydatów do Rady mogą zgłaszać organizacje pacjentów działające w obszarze ochrony zdrowia, zarejestrowane od co najmniej 5 lat oraz posiadające ogólnopolski zasięg oddziaływania. 

Organizacje zgłaszające kandydata do Rady obowiązane są przedłożyć kopię dokumentów statutowych albo innych dokumentów potwierdzających, że organizacja działa zgodnie z przepisami prawa oraz pisemne oświadczenie, że w swoich działaniach kierują się wartościami określonymi w Karcie Zasad Dobrego Zarządzania Organizacji Pacjentów.

Członkiem Rady Organizacji Pacjentów może być osoba, która:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie jest skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • korzysta z pełni praw publicznych;
  • posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie działalności w obszarze ochrony zdrowia oraz strukturach organizacji pozarządowych;
  • wyraziła zgodę na objęcie funkcji członka Rady.

Zgłoszenia powinno zawierać: rekomendację kandydatów oraz ich pisemną zgodę na członkostwo w Radzie Organizacji Pacjentów.

Zgłoszenia kandydatów należy przesyłać za pomocą formularza zgłoszenia do dnia 15 kwietnia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres:

Ministerstwo Zdrowia
Departament Dialogu Społecznego
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

z dopiskiem „Kandydatura do Rady Organizacji Pacjentów”,

pocztą elektroniczną na adres e-mail: j.pozniak@mz.gov.pl,

lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Ministerstwa Zdrowia: /8tk37sxx6h/SkrytkaESP

W przypadku składania dokumentów w formie elektronicznej należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, Minister Zdrowia wybierze 15 kandydatów na członków Rady Organizacji Pacjentów, którzy zostaną pisemnie o tym fakcie poinformowani. Dodatkowo na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia zostanie umieszczony komunikat w sprawie powołania Rady Organizacji Pacjentów i jej skład.

Szczegóły pod linkiem: gov.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies