BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo z napisem: Ignorantia Juris Noget

Nieznajomość prawa szkodzi

„Ignorantia iuris nocet”, czyli nieznajomość prawa szkodzi. Nikt nie może zasłaniać się nieznajomością norm prawnych. Dlatego warto korzystać z szeroko rozumianego poradnictwa ponieważ dzięki temu możemy uniknąć przekonania się na własnej skórze, iż nieznajomość prawa szkodzi.

W dniu 12 grudnia 2017 na zaproszenie Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Łęcznej, w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Janowicy odbyło się spotkanie z prawnikiem Zarządu Głównego PSONI – p. Michałem Orzechowskim.

Spotkanie miało na celu poszerzenie wiedzy członków Zarządu Koła, członków koła, Komisji Rewizyjnej, pracowników, uczestników warsztatu i wolontariuszy z zakresu:

 • zabezpieczeń majątkowych;
 • ubezwłasnowolnienia;
 • przemocy fizycznej, psychicznej;
 • innych aktów;
 • tożsamość organizacyjna;
 • misja, rola organizacji;
 • prawo o stowarzyszeniach;
 • zobowiązania finansowe – odpowiedzialność;
 • istota prawa w życiu osób niepełnosprawnych;
 • ochrona danych osobowych/dane wrażliwe.

Spotkania odbywały się w grupach: Zarząd Koła i Komisja Rewizyjna, pracownicy i wolontariusze, członkowie koła, uczestnicy warsztatu.

Rodzice pozyskali wiedzę z zakresu zabezpieczeń majątkowych, przemocy fizycznej i psychicznej, ubezwłasnowolnienia, jak również innych aktów prawnych. Prelegent wyjaśniał, że często „ … ubezwłasnowolnia się dlatego, że np. ZUS, urzędnik z różnych urzędów, lekarz tak kazał (lekarz, bo nie może dokonać zabiegu, bo osoba nie jest ubezwłasnowolniona). Przypominamy:

 • zabiegi lecznicze ratujące życie nie wymagają podpisania zgody na leczenie;
 • inne zabiegi – należy wystąpić do sądu właściwego o zgodę na przeprowadzenie zabiegu.

Bardzo ożywiona była dyskusja w kwestii odpowiedzialności za dokonywane czyny osób niepełnosprawnych w tym ubezwłasnowolnionych. Osoba niepełnosprawna ponosi konsekwencje za to co robi niezależnie od tego czy jest ubezwłasnowolniona czy nie.

Zakres szkolenia dla Członków Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej dotyczył kwestii: ochrony danych osobowych, tożsamości organizacyjnej, misji i roli organizacji i prawa o stowarzyszeniach.

Uczestnicy nabyli wiedzę z zakresu prawa bankowego – umów kredytowych, zakupów ratalnych, jak również prawach pacjenta w przypadku osób niepełnosprawnych intelektualnie, omawiane były też kwestie prawne związane z zawieraniem umów o pracę. Porady w zakresie przemocy fizycznej i psychicznej to kolejny omawiany temat przez pana Michała.

Pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowicy uzyskali informacje na temat ochrony danych osobowych. Wyjaśniony został temat danych, dostępności do danych w tym danych wrażliwych.

Po zakończonym spotkaniu w poszczególnych grupach Pan Michał Orzechowski udzielał indywidualnych porad. Spotkanie to, po raz kolejny pokazało, że naszą wiedzę należy ciągle poszerzać.

Nieznajomość prawa, przepisów, nie jest argumentem do obrony, wytłumaczenia się z popełnionych błędów, wręcz nieznajomość prawa szkodzi.

Karty, które mamy w ręku to znajomość przysługujących nam praw. Przysługujące nam prawa zapewnia:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – najważniejszy akt prawny (ustawa zasadnicza) Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku, ogłoszony w Dzienniku Ustaw: Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483. Konstytucja RP weszła w życie 17 października 1997.
 2. Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 roku, podpisana przez rząd Polski 20 marca 2007 r., a ratyfikowana  przez Polskę 6 września 2012 r. w artykule 3 Zasady ogólne mówi:

          

Konwencja opiera się na następujących zasadach:

  1. poszanowanie przyrodzonej godności, autonomii osoby, w tym swobody dokonywania wyborów, a także poszanowanie niezależności osoby;
  2. niedyskryminacja;
  3. pełny i skuteczny udział i włączenie w społeczeństwo;
  4. poszanowanie odmienności i akceptacja osób niepełnosprawnych, będących częścią ludzkiej różnorodności i całej ludzkości;
  5. równość szans;
  6. dostępność;
  7. równość mężczyzn i kobiet;
  8. poszanowanie rozwijających się zdolności niepełnosprawnych dzieci oraz poszanowanie prawa dzieci niepełnosprawnych do zachowania tożsamości.

Ratyfikacja Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych jest dla Polski ważnym wydarzeniem. Dokument normuje standardy dotyczące praw osób niepełnosprawnych. Posiada wymiar symboliczny, będąc swoistą konstytucją praw osób z dysfunkcjami, uznaną przez szereg państw. Ma również do spełnienia rolę w zakresie promocji informacji o uprawnieniach osób niepełnosprawnych.

Zadawane liczne pytania świadczą o potrzebie poszerzania wiedzy z zakresu prawa z którym na co dzień spotykają się rodzice, opiekunowie i same osoby niepełnosprawne.

Dziękuję w imieniu Zarządu Koła i wszystkich osób uczestniczącym w spotkaniu panu Michałowi, za podzielenie się z nami wiedzą, a Zarządowi Głównemu, za delegowanie do nas prawnika.

Anna Kiszczak

Maria Lisek-Zięba

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies