BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Małe granty na aktywność w dzielnicy Rury

Prezydent Miasta Lublin i Rada Dzielnicy Rury zapraszają organizacje pozarządowe do składania ofert na działania skierowane do mieszkańców i mieszkanek tej dzielnicy.

Zapraszamy do składania ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Maksymalna kwota dotacji,  jaką można uzyskać wynosi 2 000 zł.

Zachęcamy do udziału w naborze ofert na dotacje przeznaczone na realizację zadań na rzecz mieszkańców i mieszkanek dzielnicy Rury poprzez aktywizację przedstawicieli różnych grup wiekowych – dzieci, młodzieży, osób w średnim wieku, seniorów.

Zapraszamy po mały grant w wysokości 2 000 zł, który może stanowić pierwszy krok do podejmowania ciekawych inicjatyw w swojej małej ojczyźnie, jaką jest dzielnica.

Zachęcamy do zgłoszeń organizacje pozarządowe, które działają na rzecz budowania więzi z mieszkańcami i mieszkankami oraz docierają do jak największej grupy osób, przyczyniając się do rozwoju partycypacji społecznej.

Celem naboru jest mobilizacja aktywności mieszkańców, zachęcenie do współdziałania na rzecz dzielnicy oraz wzmocnienie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej. Działania mogą dotyczyć szerokiego zakresu tematycznego. Warunkiem ich realizacji jest skierowanie ich do mieszkańców i mieszkanek dzielnicy Rury.

Budżet w 2021 r. na realizację tych zadań to 10 000 złŚrodki na te zadania przeznacza Rada Dzielnicy Rury, ze środków które są w jej dyspozycji na 2021 r.

Zapraszamy do składania ofert do wyczerpania środków. Oferty powinny dotyczyć zadań określonych w rozdziale 5 par. 6 ust. 11 Programu współpracy na rok 2021, tj. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz organizacji. Zadanie powinno być zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2021 r.

Pozostałe warunki realizacji zadania:

 1. Oferta musi być kierowana do mieszkańców i mieszkanek dzielnicy Rury.
 2. Zadanie musi być realizowane na terenie dzielnicy Rury.
 3. W przypadku otrzymania środków organizacja jest zobowiązana do poinformowania Rady Dzielnicy Rury o szczegółowym harmonogramie realizacji działań.
 4. W przypadku otrzymania środków organizacja jest zobowiązana do poinformowania o tym, że zadanie jest realizowane dzięki środkom Miasta Lublin, przekazanym przez Radę Dzielnicy Rury.

Oferty realizacji zadania publicznego należy złożyć elektronicznie w generatorze Witkac oraz w wersji papierowej podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta lub oferentów  osobiście w jednym z Biur Obsługi Mieszkańców (bezpośrednia obsługa realizowana jest nadal przez Biura Obsługi Mieszkańców zlokalizowane przy ul.: Wieniawskiej 14, Filaretów 44, Franciszka Kleeberga 12A, Wolska 11, Szaserów 13-15 w godzinach: 7.45-15.15) lub za pośrednictwem poczty na adres: Biuro Partycypacji Społecznej przy ul. Gilasa 3, 20-109 Lublin.

Co dalej dzieje się z ofertą?

W ciągu 2 dni dokonywana jest ocena formalna oferty, podczas której sprawdzane jest czy:

 • Oferta została złożona w elektronicznym generatorze ofert
 • Złożona oferta w wersji papierowej jest zgodna z wersją elektroniczną przygotowaną w elektronicznym generatorze ofert.
 • Oferta została złożona przez uprawnionego oferenta.
 • Oferta jest złożona na zadanie, którego realizacja jest zgodna z celami statutowymi oferenta.
 • Łączna kwota środków finansowych przekazanych oferentowi w trybie art. 19 a ustawy, w tym roku kalendarzowym, jest mniejsza niż 20 000 zł.
 • Oferta jest podpisana przez upoważnione osoby.
 • Oferta zawiera wymagane załączniki.
 • Oferta nie zawiera innych błędów formalnych. Jeśli oferta zawiera inny błąd formalny należy go opisać.

W przypadku oferty spełniającej wymogi formalne, jest ona poddawana ocenie merytorycznej pod kątem celowości realizacji zadania publicznego. Oferta będzie oceniana przy współpracy z Radą Dzielnicy Rury. Następnie zostanie opublikowana w sposób wskazany w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Lublin (w ciągu 7 dni roboczych na kolejne 7 dni roboczych). Każdy może zgłosić uwagi do opublikowanych ofert. Następnie niezwłocznie zawierana jest umowa na realizację zadania publicznego.

Zapraszamy do składania ofert!
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
e-mail: ngo@lublin.eu
tel. 81 466 25 50

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies