BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logotyp Ministerstwa Zdrowia, z wizerunkiem orła i wstęgą w kolorach flagi państwowej

Konsultacje publiczne – nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030.

W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny został udostępniony projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030.

Link do projektu: legislacja.rcl.gov.pl

Termin konsultacji: 21 dni od dnia 13.01.2023

Zachęcamy Państwa – organizacje działające w obszarze ochrony zdrowia do wzięcia udziału w konsultacjach.

Zgłaszenie ewentualnych uwag do przedmiotowego projektu w terminie 21 dni odbywa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, a także mailowo na adres: dep-zp@mz.gov.pl w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu.

Skrócenie terminu konsultacji publicznych i opiniowania jest podyktowane potrzebą zapewnienia kontynuacji działania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 20172022.

Niezgłoszenie uwag w powyższym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z przedstawienia stanowiska i akceptacja treści przedmiotowego projektu.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane rozporządzenie określi katalog działań podejmowanych przez administrację publiczną mających na celu przede wszystkim zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi zintegrowanej, kompleksowej, wielostronnej wszechstronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym oraz kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, w szczególności zrozumienia, akceptacji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.

Program zakłada:

 1. W zakresie zapewniania osobom z zaburzeniami psychicznymi wszechstronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb przez:
  a) upowszechnienie zintegrowanego i kompleksowego modelu ochrony zdrowia psychicznego w oparciu o model opieki środowiskowej,
  b) upowszechnienie nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży opartego o trzy poziomy referencyjne,
  c) upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego,
  d) wprowadzenie aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi,
  e) skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy,
  f) udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom;
 2. W zakresie prowadzenia działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi:
  a) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących przedstawiania wizerunku osób z zaburzeniami psychicznymi w mediach,
  b) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących konieczności respektowania praw osób z zaburzeniami psychicznymi;
 3. W zakresie monitorowania i oceny skuteczności działań realizowanych w ramach Programu – gromadzenie i analizowanie sprawozdań zawierających informacje dotyczące realizacji zadań wynikających z Programu, przekazywanych przez podmioty wskazane w Programie.

Projektowany Program na lata 20232030 w porównaniu z obowiązującym Programem na lata 20172022 zakłada:

 1. rozszerzenie Programu o zadania ukierunkowane na upowszechnienia nowego modelu ochrony zdrowia
  psychicznego dzieci i młodzieży opartego o trzy poziomy referencyjne, jak równi wskazanie nowych zadań dotyczących zapobiegania stygmatyzacji i wykluczeniu dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi np. w jednostkach systemu oświaty;
 2. aktualizację zadań, w tym np. dokonywanie aktualizacji regulacji ułatwiających objęcie kompleksową opieką osób z zaburzeniami psychicznymi;
 3. usprawnienie zasad sprawozdawczości przez zmianę terminu sprawozdawania z realizacji Programu tj. za ostatnie 3 lata w porównaniu do wcześniejszego terminu corocznie przekazywanych sprawozdań za ostatnie dwa lata;
 4. zobowiązanie do zawierania w sprawozdaniach informacji odnoszących się do stanu wyjściowego oraz wskaźników zawartych w załączniku do Programu.
Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies