BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo Rops Lublin

Konkurs ofert na realizację zadania: Wdrażanie zindywidualizowanych form wsparcia skutkujących włączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w rynek pracy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza otwarty konkurs ofert Nr DZR/1/SWL/2024 na realizację zadania dotyczącego "Wdrażania zindywidualizowanych form wsparcia skutkujących włączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w rynek pracy" w 2024 roku.

 Cel konkursu polega na wyborze ofert na wykonanie tego zadania.

Planowane środki na realizację zadania wynoszą 115 000,00 zł.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem mogą składać oferty. 

Partie polityczne, związki zawodowe oraz inne wymienione podmioty nie kwalifikują się do udziału w konkursie.

Oferty wspólne dwóch lub więcej organizacji pozarządowych są dopuszczalne.

Oferta złożona przez nieuprawniony podmiot nie będzie rozpatrywana.

Wzór oferty na zadania publiczne stanowi  załącznik nr 1 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) – plik edytowalny.

Oferta musi być kompletna i czytelnie wypełniona, zgodnie z pouczeniem zawartym w wzorze oferty oraz wszystkimi wymaganymi informacjami i załącznikami.

W ofercie obowiązkowe jest uzupełnienie części dotyczącej „Dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego”.

Oferta wspólna musi określać działania wykonywane przez poszczególne podmioty oraz sposób reprezentacji wobec organu administracji publicznej.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie, a złożenie więcej niż jednej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert.

W ofercie należy uwzględnić wszystkie wymagane informacje, w tym dotyczące rodzaju zadania, planu działań oraz zasobów kadrowych, rzeczowych i finansowych oferenta. Oferta w wersji papierowej musi być podpisana przez oferenta zgodnie z przepisami reprezentacji, a w przypadku braku pieczątek imiennych, podpis musi być czytelny i zawierać pełne imię, nazwisko oraz funkcję podpisującego.

Oferty należy złożyć elektronicznie za pomocą platformy Witkac.pl oraz w wersji papierowej.

Termin składania ofert upływa 13 marca 2024 r. o godzinie 15:30.

Papierową wersję oferty, podpisaną przez uprawnione osoby, należy złożyć:

  • osobiście w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie (ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, I piętro, pokój 136) w godzinach pracy od 7:30 do 15:30
  • lub wysłać pocztą lub przesyłką kurierską na ten sam adres.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi po ocenie formalnej i merytorycznej ofert przez komisję konkursową, a decyzja o wyborze ofert zostanie podjęta przez Zarząd Województwa Lubelskiego. Decyzja zostanie podjęta nie później niż 30 dni po zakończeniu naboru ofert, czyli do dnia 12.04.2024 r.

Z bardziej szczegółowymi informacjami można się zapoznać w załączonym dokumencie do pobrania:

Ogłoszenie Nr DZR/1/SWL/2024 (PDF, 808 KB)

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies