BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Prezydent Krzysztof Żuk uhonorował medalami grono kobiet, których aktywność zawodowa, społeczna i prywatna przyczynia się do rozwoju i promocji Lublina

“Kobieta na Medal” – Mieszkanki Lublina uhonorowane wyróżnieniami Prezydenta Miasta dr Krzysztofa Żuka

Dzień Kobiet stał się okazją do wyróżnienia zasłużonych lublinianek, których aktywność zawodowa, społeczna i prywatna ma wpływ na rozwój i promocję Miasta Lublin.

7 marca 2023 o godzinie 14:00 w Trybunale Koronnym, podczas uroczystej Gali Prezydent dr Krzysztof Żuk uhonorował medalami grono 27 kobiet.

Laureatki Medalu Prezydenta Miasta Lublin

Medale Prezydenta Miasta Lublin otrzymały:

 1. dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak – medioznawczyni, politolog, prodziekan do spraw studenckich Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS, sekretarz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Jest badaczką młodego pokolenia nastawioną na interdyscyplinarność badań, współpracę międzynarodową, technologie informatyczne.

 2. prof. dr hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek – kierownik Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. Specjalizuje się w endokrynologii i diabetologii dziecięcej oraz leczeniu zaburzeń rozwoju i dojrzewania płciowego u dzieci.

 3. Iwona Budka – kierownik Działu Programowo-Organizacyjnego Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Od pierwszych chwil wojny w Ukrainie z wielkim zaangażowaniem wspierała ofiary kryzysu humanitarnego organizując transporty z pomocą oraz wspierając uchodźców oczekujących na przekroczenie granicy.

 4. Monika Chołota – od początku wojny pomaga rodzinom z Ukrainy. W jednej z rodzin znajdujących się pod jej opieką jest kobieta chora na zaawansowany nowotwór, której zorganizowała leczenie i zajęła się sześciorgiem jej dzieci. Ponadto, od prawie roku opiekuje się 17 letnim Mikołajem, który uciekł przed wojną z Ukrainy i nie ma rodziców.

 5. Anna Gmiterek-Zabłocka – reporterka radia TOK FM w Lublinie i portalu tokfm.pl. W 2022 r. zaprezentowana została jej nowa, licząca sześć odcinków opowieść o dzieciach i dorosłych w spektrum autyzmu „Kolorowe ptaki”.

 6. Agnieszka Golec – od 2003 r. pracuje w Hospicjum Dobrego Samarytanina, a od 2017 roku jest pielęgniarką koordynującą. Aktywnie wspiera rozwój wolontariatu hospicyjnego, prowadząc nieodpłatnie szkolenia. Uczestniczy w spotkaniach dla młodzieży szkolnej w ramach Hospicyjnych Pól Nadziei, przybliżając idee ruchu hospicyjnego.

 7. Jadwiga Graboś – autorka wierszy, prozy i tekstów piosenek. Laureatka wielu konkursów literackich oraz uczestniczka festiwali, warsztatów i spotkań autorskich. Zawodowo związana z edukacją, pracuje jako nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie.

 8. Kateryna Kaliniak – absolwentka Wołyńskiego Państwowego Koledżu Kultury i Sztuki im. I. Strawińskiego na kierunku chóralistyka oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Korepetytor i II dyrygent Chóru Akademickiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 9. dr n. farm. Katarzyna Klimek, prof. Uniwersytetu Medycznego – jej największym sukcesem jest opracowanie biokompatybilnego dwufazowego biomateriału chrzęstno-kostnego do implantacji u ludzi i zwierząt, naśladującego naturalną tkankę chrzęstno-kostną. Preparat został opatentowany w Polsce, jest też chroniony przez Europejski Urząd Patentowy.

 10. prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska – specjalista w dziedzinie dermatologii i wenerologii, główny obszar jej zainteresowań to choroby autoimmunologiczne. Autorka i współautorka ponad 300 publikacji naukowych, redaktor naukowy przetłumaczonych na język polski referencyjnych podręczników dermatologii.

 11. podinspektor Renata Laszczka-Rusek – wieloletnia rzeczniczka prasowa Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, obecnie naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Pracuje w Policji od 21 lat.

 12. Magdalena Lipiec-Jaremek – dziennikarka związana z Polskim Radiem Lublin. Jej magazyn „Podróże małe i duże” propaguje atrakcje turystyczne naszego miasta i regionu. Prowadzi bezpłatne warsztaty medialne, dziennikarskie, a także z zakresu autoprezentacji dla osób z niepełnosprawnością i ich rodziców, osób bezrobotnych, starszych i wykluczonych społecznie.

 13. Aneta Maj – dyrektorka niepublicznego przedszkola integracyjnego „Zacisze”, które założyła w 2011 roku. „Zacisze” jest dla wielu dzieci miejscem bezpiecznego pobytu i radosnej terapii, a dla rodziców gwarancją dobrego rozwoju i opieki. W przedszkolu realizowane są zajęcia zalecane dzieciom z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

 14. Dorota Malec – właścicielka firmy MC Malec. Z chwilą wybuchu wojny w Ukrainie okazała bezinteresowną pomoc, otwartość i wrażliwość. Jako lokalny przedsiębiorca wspierała instytucje i organizacje działające na rzecz uchodźców, przekazując żywność oraz przygotowując gorące posiłki.

 15. Magdalena Nocoń-Łysko – od wielu lat zajmuje się wolontariatem wśród osób terminalnie chorych. Działa społecznie w Hospicjum Dobrego Samarytanina i Hospicjum im. Małego Księcia. By pomagać kobietom chorym na nowotwór, ukończyła psychoonkologię. Prowadzi grupę wsparcia dla osób w żałobie. Wspiera osoby chore przebywające na oddziałach onkologicznych.

 16. Jolanta Nowacka – pełniła funkcję pielęgniarki koordynującej w Hospicjum Dobrego Samarytanina. Zaangażowana w kształcenie przyszłych kadr pielęgniarskich oraz działalność Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie. Pracuje w Fundacji Domowe Zacisze, która zajmuje się opieką hospicyjną domową.

 17. Agnieszka Piwowarska – działa społecznie na rzecz osób potrzebujących. Podczas pandemii angażowała się w akcję „Wzywamy posiłki”, od pierwszych dni wojny w Ukrainie zajęła się pomocą uchodźcom. Jest założycielką i wiceprezeską Fundacji FOR HELP, działającej na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy i osobom w trudnej sytuacji materialnej.

 18. Agnieszka Robak – zastępca naczelnika Oddziału Dzielnicowych w Straży Miejskiej Miasta Lublin, gdzie pracuje od 2006 roku. Koordynuje współpracę dzielnicowych z Radami Dzielnic, dzięki czemu na bieżąco pomaga w rozwiązaniu wielu problemów mieszkańców. Definiuje problemy występujące w dzielnicach oraz koordynuje ich rozwiązanie.

 19. dr Joanna Sosnowska – dziennikarka, pracownik naukowy KUL. Specjalizuje się w badaniach mediów audiowizualnych, filmu i nowych mediów. Autorka programów społecznych, edukacyjnych, kulturalnych i naukowych. Promuje naukę języka polskiego dla Polonii. Realizuje projekty służące współpracy międzynarodowej i integracji cudzoziemców.

 20. dr Anna Trębska-Kerntopf – językoznawca, specjalistka w zakresie glottodydaktyki polonistycznej. Pracuje w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie prowadzi lektoraty języka polskiego jako obcego oraz organizuje różne przedsięwzięcia kulturalne z udziałem obcokrajowców.

 21. Wiktoria Zakharowa – pracowała w Kijowie w Narodowym Banku Ukrainy jako zastępca dyrektora departamentu. Po agresji rosyjskiej przyjechała do Lublina i zaangażowała się w działalność wolontariacką. Prowadzi własną szkołę nauki języków obcych dla Ukraińców, pomagając w nauce języka polskiego i udzielając wsparcia organizacyjnego nowo przybyłym uchodźcom.

Laureatki Medalu Zasłużony dla Miasta Lublin

Medale Zasłużony dla Miasta Lublin otrzymały:

 1. prof. dr hab. n. med. Wiesława Bednarek – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie ginekologii onkologicznej, pracownik naukowy I Katedry i Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, specjalista ginekolog położnik i ginekolog onkolog.

 2. prof. dr hab. szt. muz. Marzena Zofia Bernatowicz – pracownik naukowo-dydaktyczny UMCS w Lublinie. Jej wieloletnia współpraca z lubelskimi chórami zaowocowała wieloma koncertami w kraju i poza granicami, udziałami w licznych konkursach, festiwalach oraz wykonaniem wielu dzieł oratoryjno-kantatowych. Współpracowała z Teatrem Muzycznym w Lublinie. Jest współzałożycielką zespołu „Presto”.

 3. Ewa Dados – redaktor Polskiego Radia Lublin. Zajmuje się zagadnieniami społecznymi, zdrowiem, uzależnieniami, a także sprawami osób z niepełnosprawnościami. Pomysłodawczyni ogólnopolskiej akcji charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Zwraca uwagę na potrzeby dzieci oraz osób starszych.

 4. Maria Drygała – jedna z inicjatorek powstania Hospicjum Dobrego Samarytanina, a także Członkini Zarządu Lubelskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych. Poświęcona idei wolontariatu i rozwojowi ruchu hospicyjnego na Lubelszczyźnie. Przyczyniła się do tego, że ponad 30 lat temu rozpoczęła się misja opieki nad chorymi nowotworowo w ostatniej fazie tej choroby.

 5. Alicja Grzeszczyk – założycielka i pierwsza dyrygentka, wielokrotnie nagradzanego, działającego przy Szkole Podstawowej nr 6, chóru Kasjopea. Jest akompaniatorką i główną aranżerką wszystkich wykonywanych przez chór utworów. W sposób nowatorski łączy edukację muzyczną z przygotowaniem dzieci do uczestnictwa w kulturze narodowej oraz indywidualnym kształtowaniem wrażliwości każdego ucznia przez śpiew i muzykę.

 6. Sylwia Irga – związana jest z Hospicjum Dobrego Samarytanina, które dzięki jej staraniom, systematycznie wspierane jest przez przyjaciół z Niemiec i Kościół Ewangelicko-Augsburski. Jedna z założycielek lubelskiego koła Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta, które powołało do życia kuchnię przy ul. Zielonej 3. Uhonorowana nagrodą Angelus Lubelski w kategorii Angelus Miłosierdzia.

Laureatki Plebiscytu "Kobieta na Medal"

Ponadto podczas Gali, wręczone zostały pamiątkowe dyplomy Laureatkom 11 edycji Plebiscytu “Kobieta na Medal”,  organizowanego przez lubelską “Gazetę Wyborczą”. Nagrody wręczyli Panowie: Paweł Krysiak – Redaktor Naczelny Gazety Wyborczej oraz Redaktor Jacek Brzuszkiewicz.

Pamiątkowe dyplomy Plebiscytu “Kobieta na Medal 2023” otrzymały:

 1. Victoria Berezniak – studentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie; od pierwszych dni wojny w Ukrainie wolontariuszka Społecznego Komitetu Pomocy.

 2. dr Alina Czarnacka – Pracownik Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS, a od lutego 2022 r., w związku z wybuchem wojny w Ukrainie, powołana na pełnomocnika rektora UMCS ds. pomocy Ukrainie. Pełniąc tę funkcję, koordynowała działania prowadzone przez uczelnię, mające na celu wsparcie pracowników, studentów oraz doktorantów pochodzących z Ukrainy.

 3. Ewa Leonowicz – Nauczycielka języka angielskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie. Od ponad 20 lat, czyli przez całą swoją zawodową karierę, związana z tą szkołą. Nauczycielka jest nie tyle lubiana, co uwielbiana przez uczniów „Zamoya”. Świadczy o tym fakt, że otrzymała tytuł Nauczyciela Roku 2022, mimo że nie jest wychowawczynią żadnej z klas.

 4. dr Maria Mazur – Dziekan kierunku stosunki międzynarodowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Pełnomocnik Rektora ds. studiów międzynarodowych.

 5. Grażyna Stankiewicz – przez ostatnie dwa lata kierowała mediami akademickimi UMCS, obecnie redaktor naczelna TV UMCS. Od ponad 30 lat lat działa na rzecz Lublina i Lubelszczyzny, m.in. jako dokumentalistka filmowa, dziennikarka prasowa oraz pedagog.

 6. Lena Stankiewicz – Od pierwszego dnia wojny wolontariuszka w punkcie recepcyjnym zlokalizowanym w hali sportowej w Hrubieszowie.

 7. Marta Szczodrak – Psycholog z wykształcenia i zamiłowania. Licencjonowany doradca zawodowy, trener umiejętności psychospołecznych, trener i egzaminator VCC.Absolwentka studiów podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi. W trakcie certyfikowanego szkolenia z pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej Instytutu Psychologii Zdrowia. Od kilkunastu lat specjalizuje się w pomocy psychologicznej.

 8. Aneta Tor-Świątek – Adiunkt w Katedrze Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.W pracy naukowej zajmuje się modyfikacją tworzyw polimerowych, badaniem właściwości i struktury kompozytów polimerowych, tworzyw porowatych i biopolimerów oraz przetwórstwem tworzyw polimerowych, głównie metodami wytłaczania i wtryskiwania.

 9. Aleksandra Zińczuk – Publicystka, menedżerka kultury, poetka, eseistka, autorka licznych artykułów oraz publikacji książkowych nt. filozofii kultury, literatury i pamięci wielokulturowego pogranicza. Niezależna badaczka wschodnioeuropejskiego dziedzictwa kulturowego pogranicza, inicjatorka projektów badawczych, akcji upamiętniających i społecznych. Historyczka literatury, redaktor naczelna czasopisma internetowego „Kultura Enter”, za który w 2021 roku otrzymała nagrodę Lubelskiego Angelusa Kultury Medialnej. Redaktor prowadząca serii wydawniczych w Warsztatach Kultury w Lublinie.

 10. Zuzanna Zubek-Gańska – Kurator galerii Gardzienice w Lublinie. Absolwentka historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 2010 roku prowadzi także warsztaty, szkolenia, lekcje sztuki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zrealizowała ponad 180 wystaw, współpracując przy tym z muzeami i galeriami w całej Polsce. Prezentuje twórczość zarówno profesjonalnych artystów, młodych twórców, jak i sztukę nieprofesjonalną.

Na zakończenie oficjalnej części Gali, publiczność wysłuchała krótkiego koncertu Chóru Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pod batutą Pani prof. dr hab. szt. muz. Marzeny Zofii Bernatowicz oraz Pani Kateryny Kaliniak.

Zespół chóralny Uniwersytetu Przyrodniczego jest jednym z najstarszych w mieście – działa od 70 lat.

Redakcja Biuletynu Informacyjnego niepelnosprawnilublin.pl składa serdeczne gratulacje wszystkim nagrodzonym Paniom!

Galeria zdjęć

Foto: Wiktoria Kwiecień

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies