BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wejście do Centrum Spotkania Kultur od Placu Teatralnego; drzwi rozsuwane z planszą wystawy "Zmysły i emocje"

Interaktywna wystawa “Zmysły i emocje” w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

W Centrum Spotkania Kultur w Lublinie trwa wystawa "Zmysły i emocje".

W sierpniowe popołudnie odwiedziłam edukacyjną i interaktywną wystawę “Zmysły i emocje”, przygotowaną w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej przy patronacie i wsparciu zewnętrznych firm i instytucji.

Dostępność

Ekspozycja znajduje się na poziomie -1 w budynku Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, które jest instytucją kultury dostępną dla wszystkich, również dla osób z niepełnosprawnościami.

Z deklaracją dostępności instytucji można się zapoznać na stronie: https://csklublin.pl/o-nas/deklaracja-dostepnosci/.

Wymiar społeczny i edukacyjny projektu

Niecodzienny wymiar wystawy odnaleźć można w przedstawieniu świata osób słabowidzących, niewidomych oraz niedosłyszących i g/Głuchych. Wystawa porusza tematykę profilaktyki i zaburzeń poszczególnych zmysłów. A także ma na celu kształtowanie i propagowanie  pozytywnych postaw społecznych wobec osób z różnorodnymi ograniczeniami.

Jak możemy przeczytać na stronie internetowej projektu:

Celami ogólnymi projektu są

 • promocja nauki i popularyzacja wiedzy wśród osób młodych poprzez atrakcyjną, interaktywną i nowatorską formę wystawy;  
 • alternatywna forma edukacji, która wyzwala kreatywność oraz innowacyjne myślenie wśród młodych ludzi;  
 • kreowanie pozytywnego wizerunku nauki oraz jej praktycznego zastosowania poprzez wykorzystanie najnowszych osiągnięć techniki na wszystkich etapach realizacji wystawy;  
 • wyrównanie szans rozwoju młodych ludzi poprzez bezpłatny i szeroki dostęp do wystawy;
 • wykorzystywanie potencjału młodych i kreatywnych osób przy tworzeniu eksponatów oraz kształtowaniu idei wystawy poprzez zaangażowanie studentów oraz młodych pracowników nauki w jej przygotowanie; 
 • aktywne zaangażowanie młodzieży w odbiór wystawy, wynikające z konieczności interakcji z eksponatami, podejmowania grupowego i indywidualnego działania młodych osób w eksperymentowaniu; 
 • zapobieganie dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami poprzez ukazanie świata osób słabowidzących i niewidomych, kształtowanie empatycznej i tolerancyjnej postawy wobec osób z ograniczeniami, jak również propagowanie postaw istotnych dla budowania społeczeństwa świadomego różnorodności; 
 • realizowanie działań z zakresu profilaktyki prozdrowotnej m.in. poprzez uświadomienie młodzieży występowania czynników zwiększających ryzyko utraty wzroku, słuchu i węchu, zaburzeń i profilaktyki ruchu, wskazywanie na znaczenie i bariery dla odczuć sensorycznych, zachęcanie do profilaktycznego badania wzroku i słuchu oraz poprzez przedstawienie szerokiej perspektywy nowoczesnych technik wspomagania widzenia oraz słuchu; wskazywanie znaczenia ruchu i sportu dla zachowania prawidłowej kondycji zdrowotnej; 
 • budowanie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych poprzez zwrócenie uwagi odbiorców na globalne zasoby naturalne naszej planety i stopień ich wykorzystania, w tym narastający problem krótkowzroczności, stopień zanieczyszczenia hałasem, narastający problem zanieczyszczenia powietrza oraz powstawanie barier i tworzenie udogodnień dla aktywności ruchowych; promocję działań sprzyjających ochronie dóbr natury i kulturowo odmiennych środowisk oraz wartościowanie zasobów w różnorodnej kulturze światowej;
 • stworzenie atrakcji turystycznej unikatowej i kształcącej, jak również promowanie Lublina jako „miasta inspiracji” otwartego na innowacje techniczne oraz różnorodność społeczną.

Celem szczegółowym projektu jest zwrócenie uwagi na główne aspekty w obrębie każdej z przestrzeni: 

 • wzrok jako dominujący zmysł odbioru i interpretacji świata; 
 • przetwarzanie bodźców wzrokowych oraz subiektywność odbioru bodźców wizualnych; 
 • profilaktyka schorzeń zmysłu wzroku oraz korekcja wzroku;
 • piękno i różnorodność krajobrazu dźwiękowego oraz wyjątkowość zmysłu słuchu, który daje człowiekowi do niego dostęp; 
 • wskazanie czynników ryzyka utraty słuchu (w szczególności zagrożenie hałasem) oraz konsekwencje niedosłuchu (w tym związane z trudnościami z mową); 
 • możliwości protezowania słuchu oraz różne sposoby komunikowania się z osobami z niedosłuchem;
 • węch jako zmysł chemicznego odbioru i interpretacji świata; 
 • dotyk jako wiodące narzędzie detekcji bodźców fizjologicznych; 
 • ekspresja sensoryczna i jej przejawy
 • feromony – substancje chemiczne wykorzystywane przez organizmy żywe do przekazywania informacji oraz wywierania określonego wpływu na otoczenie. 

Ponadto atrakcyjna, interaktywna forma zaproponowanych przestrzeni ma szansę: 

 • wyzwolić kreatywność, radość, innowacyjne myślenie; 
 • uwrażliwić na bodźce wzrokowe, akustyczne, węchowe i czuciowe; 
 • zachęcić do dbania o wzrok i słuch oraz wykonywania profilaktycznych badań wzroku i słuchu
 • powiązać powonienie i ruch z emocjami i ich ekspresją; 
 • pokazać szeroką perspektywę nowoczesnych technik wspomagania widzenia i słyszenia; 
 • zainspirować do integracji środowiska osób widzących i osób niewidomych, środowiska osób słyszących i osób z niedosłuchem, osób z ograniczeniami ruchowymi; 
 • propagować postawy istotne dla budowania inkluzywnego społeczeństwa (np. szacunek dla innych, gotowość do uczenia się, wspieranie różnorodności); 
 • propagować postawy istotne dla budowania społeczeństwa pro-ekologicznego.”

Wystawa

W stworzonej przestrzeni przygotowano około 100 eksponatów, angażujących niemal wszystkie zmysły: wzrok, słuch, dotyk, węch, jak również uczucia i emocje. Wystawa obejmuje 5 ścieżek tematycznych, które można oglądać w dowolnej kolejności:

 • “Szlak złudzeń”,
 • “Krajobraz dźwiękowy”,
 • “Sensomotoryka”,
 • “Poczuj to”,
 • “Czas”.

Ścieżki koncentrują się na poszczególnych zmysłach, umożliwiając zwiedzającym interakcje z poszczególnymi obiektami w przestrzeniach:

 • “Szlak złudzeń” – przestrzeń dedykowana zmysłowi wzroku, w której potencjał i ograniczenia zmysłu wzroku grają z wyobraźnią oraz uzależnione są od interpretacji bodźców przetwarzanych przez mózg. Wiedza o świecie barw, mechanizmie widzenia i profilaktyce wzroku styka się ze złudzeniami i iluzjami optycznymi;
 • “Krajobraz dźwiękowy” – przestrzeń dedykowana zmysłowi słuchu – ukazuje piękno i różnorodność krajobrazu dźwiękowego oraz wyjątkowość zmysłu słuchu. W tej przestrzeni obecne są eksponaty, zapewniające bodźce akustyczne oraz propagujące profilaktykę słuchu i kulturę komunikacji z osobami z niedosłuchem;
 • “Sensomotoryka” – przestrzeń dedykowana zmysłowi dotyku –  tu znajdują się eksponaty wykorzystujące bodźce sensomotoryczne, wrażliwość na bodźce, powierzchnie czuciowe, przyzwyczajenie receptorów.
 • “Poczuj to” – przestrzeń dedykowana zmysłowi węchu, w której poznać można fizjologię zmysłu powonienia oraz wrażliwość i selektywność na zapachy;
 • “Czas” – przestrzeń czasu, w której eksponaty nawiązują do współczesnych wyzwań cywilizacyjnych związanych m.in. z gospodarką zasobami naturalnymi i systemem monetarnym, zróżnicowaniem socjo-ekonomicznym i kulturowym społeczeństwa.

Instalacje są opatrzone tabliczkami informacyjnymi, zawierającymi nazwę eksponatu, objaśnienia “jak to działa” oraz “ciekawostkę”. Na tabliczce umieszczone są napisy w języku polskim, angielskim oraz ukraińskim wraz z dedykowanymi kodami QR, które zwiedzający mogą zeskanować posiadanym smartfonem.

Na wystawie pełnią dyżur pracownicy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, którzy w razie potrzeby udzielają informacji na temat elementów ekspozycji.

"Szlak złudzeń" - przestrzeń dedykowana zmysłowi wzroku

Ta część ekspozycji propaguje profilaktykę wzroku i budowanie kultury komunikacji z osobami słabo- i niedowidzącymi.
W ramach wystawy znajdują się eksponaty: 

 • Model anatomiczny oka, 
 • Plansze: jak widzi człowiek?, jak widzą pszczoły? Jak widzą ptaki? 
 • Widzenie barwne: rozszczepienie światła –w pryzmacie, 
 • Składanie barw – ścianka RGB, 
 • Składanie barw – filtry na kole, 
 • Widzenie przestrzenne: Złudzenie głębi, Rzutowanie cieniowe, Tunel optyczny, 
 • Klasyczne złudzenia optyczne: Plansze statyczne czarno-białe, Plansze statyczne kolorowe, Ukryte obrazy Tablice obrotowe, Tarcza Newtona, 
 • Artystyczne prace wykorzystujące złudzenia, 
 • Przestrzenne figury cieniowe, 
 • Polaryzatory, 
 • Kalejdoskop mały, 
 • Kalejdoskop duży, 
 • Lustrzany zaułek: Lustrzane złudzenie lewitacji, 3 x krzywe lustra, Mozaika lustrzana, Zwierciadło paskowe, Odbicie zwierciadlane nieba, Odbicie zwierciadlane na tubie lustrzanej, Labirynt lustrzany,
 • Peryskop, 
 • Pikselościanka, 
 • Trójkąt niemożliwy, 
 • Wstęga Möbiusa, 
 • Iluzja kranu, 
 • Instalacja światłowodowa,  
 • Projekcja odbiciowa fal na wodzie, 
 • Wady wzroku, 
 • Okulary i soczewki korygujące wzrok, 
 • Interaktywna plansza daltonisty, 
 • Widzenie obwodowe, 
 • Labirynt ciemności. 

"Krajobraz dźwiękowy" - przestrzeń dedykowana zmysłowi słuchu

W tej części wystawy nacisk położono na wiedzę o dźwiękach oraz anatomii i profilaktyce słuchu, eksponaty wykorzystują bodźce akustyczne. Poruszają także tematykę komunikacji z osobami z niedosłuchem.

Eksponaty ułożone są na trzech ścieżkach.

 • Ścieżka akustyczna – wystawa zawierająca wybrane instrumenty muzyczne i kształcąca w obszarze odbioru dźwięków generowanych przez nie oraz wskazująca na różnorodność źródeł dźwięku. Ścieżka ta skłania do interakcji z eksponatami:
  • dzwonami rurowymi, 
  • bębnem językowym,  
  • cymbałami kamiennymi,
  • aerofonem perkusyjnym,
  • gigantyczną pozytywką, 
  • tubą głosową,
  • figury Chladniego,
  • armatą powietrzną.
 • Korytarz komunikacji alternatywnej i wspomagającej – wystawa w wyciszonej przestrzeni nawiązująca do środków komunikacji używanych przez osoby z niedosłuchem i g/Głuche. Wystawa pokazuje świat alternatywnej komunikacji, kulturę porozumiewania się osób niesłyszących i uwrażliwia osoby słyszące na inne sposoby komunikacji oraz wspomaganie tego procesu. Istotnym aspektem tej ścieżki jest również oswajanie ludzi słyszących z odmiennym odbiorem otoczenia przez osoby niesłyszące oraz wskazywane barier, na jakie natrafiają osoby niesłyszące. Ścieżka ta zawiera eksponaty do oglądania oraz swobodnego manipulowania/dotykania, np.:  
  • alfabet palcowy wydrukowany na drukarce 3D z opisem, 
  • trójwymiarowy model dłoni do alfabetu Lorma z opisem, 
  • ekran z animacją podstawowych zwrotów w języku migowym, 
  • ekran z animacją fonogestów, 
  • instalacja naścienna tekstu pisanego 3D, 
  • instalacja naścienna/blatowa liter wykonanych z różnych materiałów. 
 • Przestrzeń profilaktyki zaburzeń słuchu i mowy – wystawa modeli i plansz edukacyjnych nawiązujących do profilaktyki słuchu oraz mowy. Przestrzeń z kącikiem eksperymentów, umożliwiającym samodzielne badanie progu słyszenia. Wśród eksponatów znajdą się:
  • anatomiczny model ucha z opisem, 
  • modele aparatów słuchowych i implantów słuchowych różnego typu wraz z opisem, 
  • plansze na temat profilaktyki zaburzeń słuchu i mowy, 
  • stanowisko do ćwiczenia płynności wymowy, wyposażone w pluszaki powtarzające wypowiedzi, 
  • stanowisko do badania poziomu natężenia dźwięków, 
  • plansze na temat hałasu, jego źródeł oraz jego wpływu na słuch. 

"Sensomotoryka" - przestrzeń dedykowana zmysłowi dotyku

Na ścieżce „Sensomotoryka” można dotykać eksponatów:

 • Plansze dotyczące zaburzeń i profilaktyki ruchu,
 • Instalacja „sportowcy w ruchu” ilustrująca postawy sportowców,
 • Siła mięśni – układ do podnoszenia ciężarów,
 • Układ do weryfikacji sensomotorycznej kontroli nad dłonią,
 • Niebiesko-żółta strefa relaksu,
 • Instalacja do identyfikacji sensomotorycznej różnych struktur,
 • Ekran ekspresji artystycznej,
 • Gigantyczny odcisk palca,
 • Instalacja z układami – instalacja wystawiennicza umożliwiająca symboliczne wejście w głąb ludzkiego ciała.

"Poczuj to" - przestrzeń dedykowana zmysłowi węchu

W przestrzeni „Poczuj to” można znaleźć:

 • Model anatomiczny nosa,
 • Plansze poświęcone zmysłowi powonienia i odkryciom nagrodzonym Nagrodą Nobla,
 • Plansze poświęcone feromonom,
 • Aleję zapachów – kilkanaście zapachów „zamkniętych” w woskach,
 • Zapach sztuki – czyli pachnące obrazy,
 • Przykładowe aparaty umożliwiające prowadzenie destylacji zapachów,
 • Formikarium – z możliwością obserwacji kolonii mrówek komunikujących się za pomocą feromonów,
 • Życie pszczół – obserwacja wnętrza ula.

"Czas" - przestrzeń czasu

Przedstawia wybrane zjawiska związane z historią Ziemi – naturalną oraz kształtowaną przez człowieka na przestrzeni lat.

W ramach wystawy znajdują się takie eksponaty jak:

 • Skalna księga,
 • Skalna ściana,
 • Migawki z historii Lubelszczyzny,
 • Oblicza Lubelszczyzny,
 • Dotknij mapy,
 • Lubelski patchwork,
 • Od Lublina do Cascais,
 • Ewolucja pieniądza,
 • Pieniądze świata,
 • Wynalazki, które zmieniły gospodarkę,
 • Świat w skali MIKRO!: prezentacja minerałów, fragment tkanki zwierzęcej i roślinnej oraz ludzkiej, płytka układu scalonego, banknot z mikrodrukiem i inne różnorodne materiały.

Zachęcam do odwiedzenia wystawy. Ilość prezentowanych eksponatów, stworzonych przy użyciu różnorodnych materiałów i technik – w tym druku 3D, czy klocków Lego – pozwala poszerzyć horyzonty oraz zakres posiadanej wiedzy naukowej. Zwiedzanie prezentowanej wystawy może być doskonałą przygodą zarówno dla młodszych, jak i starszych uczestników, niezależnie od płci czy stopnia sprawności.  Umożliwia aktywność sensoryczną i wizualną, pobudza ciekawość i pełni funkcję edukacyjną a przede wszystkim, zgodnie z nadaną jej nazwą, pozwala zaangażować zarówno zmysły, jak i emocje!

Zwiedzanie

Interaktywna wystawa będzie prezentowana w przestrzeniach otwartych poziomu -1 Centrum Spotkania Kultur do 1 października 2023 r.
Można ją zwiedzać od poniedziałku do niedzieli w godzinach otwarcia budynku tj. 8.00-21.00.
Wstęp wolny!

Tekst i foto: Wiktoria Kwiecień

Materiał powstał w ramach projektu “Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego”
realizowanego w okresie 06.06.2023 – 11.12.2023 r.
przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego

UWAGA: Kopiowanie, skracanie, przerabianie, wykorzystywanie fotografii i tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.niepelnosprawnilublin.pl, w innych mediach lub innych serwisach informacyjnych wymaga zgody redakcji.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies