BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Scena w Lubelskim Centrum Konferencyjnym

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

We wtorek, 6 grudnia 2022 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się konferencja inaugurująca proces wdrażania programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”.

Gospodarzem wydarzenia był Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, który dokonał uroczystej inauguracji i przywitał wszystkich zgromadzonych gości. W swoim wystąpieniu Marszałek podkreślił:

„(…) Na projekty miękkie z EFS+, w zakresie włączenia społecznego, rynku pracy, zdrowia oraz edukacji przeznaczono kwotę 675 mln euro. Będzie to wsparcie w postaci usług społecznych, zdrowotnych, wzmocnienie podmiotów z sektora ekonomii społecznej, ale również na działania z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i osób zaliczających się do tzw. ubogich pracujących i tych zaangażowanych na podstawie umów cywilno-prawnych i krótkoterminowych. (…) Będziemy wspierać realizacje programów rozwojowych szkół na każdym etapie kształcenia i kontynuować działania wspierające rozwój umiejętności osób dorosłych (…)”

List okolicznościowy od Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina, skierowany do uczestników konferencji, odczytał Ryszard Madziar (Szef Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina):

„Pan Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego. Dzisiejsza Konferencja inaugurująca Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 – 2027 to wydarzenie, na które wszyscy mieszkańcy tego regionu długo czekali. Pozyskanie tych środków wymagało wielu dyplomatycznych wysiłków, ale dziś z wielką satysfakcją możemy powiedzieć, że zakończyły się one sukcesem.(……….).Dziękuję wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem i profesjonalizmem wspierają nas w tym zadaniu. Wierzę, że razem będziemy mogli kontynuować ten proces, budując pomyślną przyszłość naszej Ojczyzny. Z wyrazami szacunku Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych – Pan Jacek Sasin.”

Małgorzata Jarosińska-Jedynak (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej), zwróciła się do zebranych, mówiąc:

„(…) Ogłaszamy ogromny sukces dla województwa lubelskiego, które jako pierwsze, ze wszystkich województw w Polsce uzyskało decyzję Komisji Europejskiej, zatwierdzającą program regionalny. Regiony w tej perspektywie 2021-2027 będą zarządzać 44 proc. alokacji z 76 mld euro, czyli 33,5 mld euro to środki, którymi zarządzają regiony. 2,4 mld euro, to środki, którymi będzie zarządzać Samorząd Województwa Lubelskiego. (…) Możemy powiedzieć dzisiaj, że te środki będą zaangażowane w te najważniejsze potrzeby, które wynikają z potrzeb rozwojowych województwa lubelskiego. Program dwu-funduszowy, zarówno środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i środki Europejskiego Funduszu Społecznego, czyli od infrastruktury poprzez działania włączające, aktywizujące, edukujące – będzie realizował te potrzeby przez najbliższe lata (…) Województwo lubelskie jest takim województwem, które mocno wyróżnia się wśród pozostałych regionów. Po pierwsze, jeżeli chodzi o perspektywę 2014-2020 jest liderem w zakresie realizacji programu regionalnego dla województwa lubelskiego, bo prawie wszystkie środki zostały już zakontraktowane. (…) Jest również liderem, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków z innych programów, niż program regionalny – z programów krajowych: Program Polski Wschodniej, Program Współpracy Transgranicznej INTERREG. Program Infrastruktura i Środowisko, Program Inteligentny Rozwój czy Program Wiedza, Edukacja i Rozwój. Dzięki tym działaniom, które są tutaj realizowane, dzięki zaangażowaniu przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, uczelni, samorządów, województwo lubelskie pozyskało dodatkowe 10 mld środków, do środków, które były w dyspozycji Marszałka. 21 mld zł to są środki, które zostały zainwestowane tylko w perspektywie 2014-2020 i tylko z budżetu środków europejskich. (…) Ta praca, która została włożona i dalsze aspiracje o to, by województwo lubelskie rozwijało się jak najlepiej, na pewno będą miały odzwierciedlenie w tych inwestycjach i działaniach, które będą tutaj podejmowane.”

Następnie wystąpili Lech Sprawka (Wojewoda Lubelski) oraz Lucie Žáčková (Zastępczyni Szefa Działu ds. Programów i Projektów w Polsce, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej).

Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 został oficjalnie zaakceptowany przez Komisję Europejską 24 listopada 2022 r. Dokument ten w sposób szczegółowy określa wydatkowanie środków unijnych w kwocie ponad 2,4 mld euro przez beneficjentów z województwa lubelskiego. Szczegóły dotyczące przygotowania programu zaprezentowała Anna Brzyska (Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego). Jak przekazała, trwają intensywne prace nad przygotowaniem dokumentów wdrożeniowych, niezbędnych do uruchomienia naborów konkursowych, z których pierwszy miałby ruszyć w pierwszym kwartale 2023 r.

Założenia programu i realizowane działania, omówili następnie dyrektorzy poszczególnych departamentów wdrażających oraz instytucji pośredniczących: Marek Neckier (Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie), Robert Chmura (Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie), Małgorzata Pracownik (Wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie), oraz Łukasz Budyńczuk (Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie).

Prelegenci w swoich wystąpieniach podkreślili, że Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027 będą realizować nie tylko część z dotychczasowych typów projektów, które są znane beneficjentom z poprzedniej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, ale także nowe, do których można zaliczyć m.in.: cyberbezpieczeństwo, doradztwo klimatyczne, zakup taboru autobusowego do przewozów subregionalnych, budowę punktów ładowania pojazdów bezemisyjnych, telemedycynę, zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych, infrastrukturę mieszkań o charakterze chronionym, treningowym i wspomaganym, aktywizację zawodową osób młodych w ramach inicjatywy ALMA, czy tworzenie Centrów Usług Społecznych.

Środki pieniężne, dostępne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, pozwolą wzmocnić i efektywnie wykorzystać gospodarczy i społeczny potencjał regionu poprzez realizację 13 priorytetów wsparcia:

 1. Badania naukowe i innowacje.
 2. Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu.
 3. Ochrona zasobów środowiska i klimatu.
 4. Efektywne wykorzystanie energii.
 5. Zrównoważona mobilność miejska.
 6. Zrównoważony system transportu.
 7. Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych.
 8. Zwiększenie spójności społecznej.
 9. Zaspokajanie potrzeb rynku pracy.
 10. Lepsza edukacja
 11. Rozwój zrównoważony terytorialnie.
 12. Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFS+.
 13. Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFRR.

Obszary wsparcia:

 • Przedsiębiorczość: badania i rozwój, cyfryzacja, efektywność energetyczna, OZE).
 • Środowisko: gospodarka ściekowa, gospodarka odpadami, rozwój potencjału służb publicznych, doradztwo klimatyczne, OZE, termomodernizacja.
 • Transport: tabor autobusowy i kolejowy, infrastruktura drogowa i kolejowa.
 • Kultura i Turystyka: ochrona zabytków i dziedzictwa niematerialnego, miejsca atrakcyjnie turystycznie.
 • Infrastruktura: edukacyjna, społeczna i zdrowotna.
 • Włączenie społeczne: aktywizacja społeczna, usługi opiekuńcze, integracja społeczno-gospodarcza, Polityka Senioralna.
 • Rynek Pracy: kompleksowa aktywizacja zawodowa, wsparcie opieki nad dzieckiem, outplacement.
 • Edukacja: nowe miejsca wychowania przedszkolnego, stypendia, programy rozwojowe szkół.

Kto może uzyskać wsparcie?

 • Instytucje i przedsiębiorstwa publiczne, m.in. jednostki samorządu terytorialnego, podmioty lecznicze, PSP, uczelnie zawodowe, organizacje badawcze, organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki oświatowe.
 • Sektor prywatny, m.in. przedsiębiorstwa, instytucje prorozwojowe, ośrodki innowacji, spółki wodne, spółki wspólnot gruntowych.
 • Organizacje pozarządowe, m.in. stowarzyszenia, jednostki OSP włączone do KSRG.
 • Podmioty Ekonomii Społecznej.
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

Retransmisja konferencji na kanale YouTube Fundusze Europejskie dla Lubelskiego.

Więcej informacji: www.funduszeUE.lubelskie.pl

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie:
ul. Stefczyka 3B, 20-151 Lublin
godziny pracy: pon. 7:30-18:00, wt.-pt. 7:30-15:30.
e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl
telefon:81 441 68 64, (81) 441 68 65

Galeria zdjęć

Tekst i zdjęcia: Wiktoria Kwiecień

Materiał powstał w ramach projektu “Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego” realizowanego w okresie 01.09.2022 – 10.12.2022 r. przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki ze środków Województwa Lubelskiego.

UWAGA: Kopiowanie, skracanie, przerabianie, wykorzystywanie fotografii i tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.niepelnosprawnilublin.pl, w innych mediach lub innych serwisach informacyjnych wymaga zgody redakcji.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies