BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logotyp Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych WMSON

Bezpłatne szkolenia pn. “NGO – równorzędny partner w procesie stanowienia prawa.”

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych jako Beneficjent projektu: „NGO – równorzędny partner w procesie stanowienia prawa”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, rozpoczyna realizację specjalistycznych szkoleń dla organizacji pozarządowych w rozumieniu art.3 ust.2 ustawy z dnia 24.02.2003r. o działalności pożytku publicznego działających na terenie Polski.

Celem głównym projektu jest nabycie kompetencji eksperckich w zakresie procesu legislacji i stanowienia prawa przez przedstawicieli organizacji pozarządowych na terenie Polski poprzez udział w szkoleniach, indywidualnym doradztwie oraz wsparciu w postaci bazy wiedzy.

Szkolenia są całkowicie bezpłatne, obejmują 32 godziny dydaktyczne realizowane w dwóch zjazdach dwudniowych po 8 godzin dydaktycznych.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, pendrive, długopis, teczkę oraz bezpłatne indywidualne doradztwo po 3 godziny na Uczestnika.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne proszę  przesłać na adres:

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, lok. 14, 
10-575 Olsztyn.

W celu szybszej weryfikacji dokumentów na  terminy szkoleń można wysłać   zeskanowane dokumenty na adres: szkoleniango@wmson.pl

Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.wmson.pl oraz pod numerem telefonu: 500 206 665

Serdecznie zapraszamy do udziału!

PROGRAM SPECJALISTYCZNEGO SZKOLENIA

Moduł I: Gromadzimy, weryfikujemy, analizujemy (8 h)

 1. Podejście i metody ilościowe:
  • podstawy rachunku prawdopodobieństwa, algebry liniowej, analizy matematycznej,
  • metodyki badań demograficznych,
  • techniki analizy danych ilościowych,
  • właściwe czytanie opisów statystycznych,
  • weryfikacja statystycznych zależności pomiędzy analizowanymi zjawiskami/czynnikami,
  • identyfikacja różnic pomiędzy porównywanymi grupami z wykorzystaniem odpowiednich technik,
  • szukanie i weryfikowanie źródeł danych ilościowych.
 2. Podejście i metody jakościowe:
  • wyszukiwanie badań z adekwatną do konkretnego zagadnienia metodą badania i analizy,
  • właściwe czytanie opisów z przeprowadzonych badań,
  • właściwe wnioskowanie i powiązanie wyników badań z rzeczywistymi problemami społeczno- gospodarczymi,
  • szukanie i weryfikowanie źródeł danych jakościowych.
 3. Wykorzystanie danych i wyników analiz w procesie decyzyjnym:
  • cykl procesu decyzyjnego i rola wiedzy w podejmowaniu decyzji,
  • typy wiedzy i ich praktyczne zastosowania w procesie decyzyjnym (strategiczna, operacyjna, kontekstowa),
  • mechanizmy determinujące wykorzystanie wiedzy i dowodów z badań w instytucjach w dyskusjach na temat polityk publicznych,
  • strategie i techniki rozpowszechniania wyników wśród różnych grup interesariuszy,
  • zagrożenia, w tym zapobieganie ryzyku błędnej interpretacji wyników przez odbiorców czy nawet manipulacji wynikami,
  • budowanie argumentów na podstawie danych i wyników analiz.
 4. NGO – równorzędny partner w procesie stanowienia prawa

Moduł II: Ekonomia z elementami polityki przemysłowej/ ekonomii przedsiębiorstwa /analizy finansowej (8 h)

 1. Ekonomia z elementami polityki przemysłowej (PP):
  • rodzaje PP,
  • kryteria ingerencji w kształtowaniu struktury przemysłu,
  • instrumenty PP,
  • główne cele PP UE.
 2. Zakres ekonomii przedsiębiorstwa:
  • mikroekonomia,
  • makroekonomia,
  • ekonomia międzynarodowa,
  • analiza procesów produkcyjnych i zarządczych w przedsiębiorstwie,
  • ocena bieżącej sytuacji gospodarczej,
  • przewidywanie skutków działań sił rynkowych.
 3. Zakres analizy finansowej:
  • finansowy cel działania przedsiębiorstwa i formy działalności gospodarczej,
  • informacje jakich można oczekiwać od przedsiębiorców,
  • struktura sprawozdań finansowych i zakres danych w nich zawartych,
  • ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych, analizy wskaźnikowej.

Moduł III: Proces stanowienia prawa (16 h)

 1. Wiadomości ogólne:
  • źródła prawa – podstawowe definicje,
  • źródła prawa międzynarodowego,
  • źródła prawa Unii Europejskiej,
  • źródła prawa w polskim porządku prawnym,
  • akty prawa powszechnie obowiązującego,
  • akty prawa o charakterze wewnętrznym.
 2. Stanowienie prawa w polskim porządku prawnym:
  • hierarchia aktów prawa powszechnie obowiązującego,
  • organy stanowiące prawo
  • przebieg procesu legislacyjnego,
  • zasady publikacji aktów normatywnych.
 3. Zasady stanowienia prawa:
  • zasady techniki prawodawczej,
  • budowa aktu normatywnego
  • zasady wprowadzanie zmian w akcie normatywnym,
  • ogłaszanie tekstu jednolitego aktu normatywnego.
 4. Konsultacje społeczne w procesie stanowienia prawa:
  • istota konsultacji społecznych,
  • konsultacje obligatoryjne i fakultatywne,
  • podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych,
  • przebieg konsultacji społecznych.
 5. Stanowienie prawa w poszczególnych jego gałęziach:
  • akty normatywne w poszczególnych gałęziach prawa, w tym w szczególności w prawie cywilnym, gospodarczym i prawie pracy,
  • proces stanowienia prawa cywilnego, gospodarczego i pracy ze wskazaniem podstaw wprowadzania zmian w poszczególnych gałęziach prawa,
  • udział organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa.

Łącznie: 32 h szkolenia.

Metody prowadzenie szkolenia: wykład, praca grupowa, burza mózgów, case study, interpretacja tekstu, dyskusja, metoda projektu.

Agnieszka Kieliszek
Koordynator szkoleń

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies