BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo Forum lubelskich ogrganizacji poza rządowych. Bałe tło

Badania fokusowe w Łęcznej

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, w partnerstwie z Fundacją Wolności i Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki realizują projekt „Lubelskie Gwarancje na START – monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plakat lubeksie gwarancje na start. Napisy na białym tle

W ramach tego projektu w dniu 25 września w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej przeprowadzono badanie fokusowe (zogniskowany wywiad grupowy – FGI).

Badania te są częścią ogólnopolskich badań społecznych realizowanych na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczyły oceny możliwości jakie stwarza się osobom  z niepełnosprawnością w województwie lubelskim w zakresie korzystania z przysługujących im praw. W badaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek administracji publicznej, organizacji społecznych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością i seniorów. Przedstawili oni swoje opinie, doświadczenia, przemyślenia i oceny sytuacji osób niepełnosprawnych w swoich społecznościach i wsparcia, jakie otrzymują ze strony instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Wyniki badań posłużą do opracowania raportu zbiorczego, który zostanie przekazany przedstawicielom Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

Badania były prowadzone przez Andrzeja Jurosa eksperta do spraw badań i analiz – kierownika zespołu monitorującego ze Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Uczestnicy badania odnosili się między innymi do: funkcjonowania w różnych sferach osób z niepełnosprawnościami na terenie powiatu Łęczyńskiego, działalności urzędów np. PUB, PCPR, funkcjonowania Rady ds. osób niepełnosprawnych powołanej przez starostę, strategii działania w zakresie zapisów dotyczących osób niepełnosprawnych, itp.

„Uczący się powinien wiedzieć, umieć, chcieć.”

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych jest umową międzynarodową przyjętą przez Zgromadzenie ONZ w 2006 r. (weszła w życie dwa lata później).

Celem konwencji jest popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne oraz popieranie poszanowania ich przyrodzonej godności. Do osób niepełnosprawnych zalicza się te osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami.

Konwencja zakłada, że bariery napotykane przez osoby z niepełnosprawnościami w dużej mierze są skutkiem złej organizacji przestrzeni lub nieodpowiedniego nastawienia ludzi i instytucji. Takie ujęcie niepełnosprawności podkreśla, że osoby z niepełnosprawnościami mają równe prawa z innymi i są lub mogą być aktywnymi członkami społeczności, a nie jedynie odbiorcami wsparcia, opieki społecznej czy biernym przedmiotem decyzji innych osób.

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych jest w Polsce źródłem powszechnie obowiązującego prawa i może być stosowana bezpośrednio, chyba że dla stosowania niektórych jej postanowień niezbędne jest wydanie ustawy.

„Powiedz mi, to zapomnę.

Naucz mnie, to może zapamiętam.

Zaangażuj mnie, to się nauczę.”

Ze strony PSONI Koło w Łęcznej w badaniach uczestniczyła przewodnicząca Zarządu Koła.

Badania fokusowe, czyli zogniskowane wywiady grupowe (FGI – Focus Group Interview) to popularna metoda badań jakościowych. Głównym etapem badania jest grupowa dyskusja respondentów wyselekcjonowanych ze względu na posiadanie określonych cech, które są ważne z punktu widzenia celów badania. Respondentami mogą być konsumenci pewnych produktów, przedstawiciele wybranej grupy zawodowej, posiadacze zwierząt domowych, właściciele samochodów konkretnej marki, itd.

M. Lisek-Zięba

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies