BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo z napisem: Otwórzmy przed nimi życie,.

Wyjaśnienie prezeski Zarządu PSONI i przewodniczącej Krajowej Rady Konsultacyjnej

Od 18 kwietnia tego roku trwa protest dorosłych osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów w Sejmie RP. Mają dwa postulaty: wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego w kwocie 500 zł. oraz zrównanie renty socjalnej z najniższą rentą ZUS. 24 kwietnia, bez porozumienia z protestującymi, Krajowa Rada Konsultacyjna podpisała porozumienie z rządem. Wywołało to falę oburzenia ze strony środowiska osób z niepełnosprawnościami. Poniżej zamieszczamy list dr Moniki Zima-Parjaszewskiej Prezeski Zarządu PSONI i jednocześnie Przewodniczącej Krajowej Rady Konsultacyjnej, do Kół PSONI w całej Polsce wyjaśniający zaistniałą sytuację.

Warszawa, 27 kwietnia 2018 r.

Zarządy Kół PSONI

Wszystkie Koła

Szanowni Państwo,

W związku z wydarzeniami ostatnich dni i trwającym od 18 kwietnia br. protestem w Sejmie RP rodziców dorosłych osób z niepełnosprawnościami, dotyczącymi zarówno mnie osobiście, jak i funkcji Prezesa Zarządu Głównego PSONI, którą sprawuję, chciałabym przedstawić Państwu poniższe wyjaśnienia i informacje, które mam nadzieję pozwolą lepiej ocenić bieżącą sytuację i rozwiać ewentualne wątpliwości z nią związane.

1. Protest rodziców osób z niepełnosprawnościami

Od dnia 18 kwietnia w Sejmie trwa protest rodziców osób z niepełnosprawnościami. Rodzice domagają się:- wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia, w kwocie 500 zł miesięcznie bez kryterium dochodowego; dodatek miałby też nie być wliczany do dochodu osoby z niepełnosprawnością,- zrównania kwoty renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wraz ze stopniowym podwyższaniem tej kwoty do równowartości minimum socjalnego obliczonego dla gospodarstwa domowego z osobą z niepełnosprawnością.

Faktem jest, że jako Prezeska PSONI, pełnię funkcję Przewodniczącej Krajowej Rady Konsultacyjnej. Na wniosek PSONI z dnia 01 marca 2017 r., po uzyskaniu poparcia 3 koalicji i 26 organizacji pozarządowych, zostałam powołana do Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych VII kadencji (2017 – 2021), działającej przy Pełnomocniku Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.). Na pierwszym posiedzeniu Rady 07 czerwca 2017 r. zostałam wybrana jej Przewodniczącą.

Do zakresu działania Krajowej Rady Konsultacyjnej (KRK), zgodnie z ustawą należy przedstawianie Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych propozycji przedsięwzięć zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych, rozwiązań w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych, wynikających z niepełnosprawności, opinii do dokumentów przedkładanych Radzie przez Pełnomocnika, w tym np. do projektów aktów prawnych, planów finansowych oraz sprawozdań Funduszu, rządowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz informacji o ich realizacji. Do zadań Rady należy także sygnalizowanie odpowiednim organom potrzeby wydania lub zmiany przepisów dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych.

W skład KRK wchodzi: pięciu przedstawicieli organów administracji rządowej, pięciu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego; dwudziestu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców raz organizacji związkowej (obecnie siedmiu). Kadencja Rady trwa 4 lata. Rada spotyka cię co najmniej raz na kwartał, może częściej w razie potrzeby.

W związku z protestem rodziców, ale także nie wyczerpania porządku obrad podczas ostatniego posiedzenia Rady z dnia 15 lutego, a także przyjęciem przez Rząd programu Dostępność Plus, na prośbę pana Krzysztofa Michałkiewicza, zwołałam w dniu 20 kwietnia (piątek) KRK w trybie pilnym i wyznaczyłam termin posiedzenia na 24 kwietnia, wtorek godz. 11.00.

3. Stanowisko PSONI popierające protest rodziców 

W poniedziałek, 23 kwietnia, ogłosiliśmy publicznie Stanowisko PSONI popierające protestujących w Sejmie rodziców i ich postulaty. Zarząd Główny w trybie pilnym pozytywnie zaopiniował mój wniosek o publiczne poparcie protestu. W Stanowisku opublikowanym na stronie internetowej PSONI i profilu FB, a następnie zamieszczanym na stronach innych organizacji, wskazaliśmy, że popieramy każde działania zmierzające do „poszanowania godności osób z niepełnosprawnościami, pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz realizacji ich prawa do niezależnego życia”.

4. Posiedzenie Krajowej Rady Konsultacyjnej w dniu 24 kwietnia 

Porządek posiedzenia KRK przygotowany przeze mnie, przyjęty jednomyślnie, obejmował następujące punkty:

  1. Przywitanie członków Rady przez Pana Krzysztofa Michałkiewicza – Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
  2. Aktualna sytuacja osób z niepełnosprawnościami – wprowadzenie do dyskusji.
  3. Postulaty kompleksowego wsparcia osób z niepełnosprawnościami – Za Niezależnym Życiem.
  4. Wolne wnioski.
  5. Podsumowanie i zakończenie posiedzenia.

W posiedzeniu udział wzięło 22 członków Rady, zabrakło przedstawicieli resortów, niektórych przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych. W posiedzeniu wyjątkowo brała udział Minister Elżbieta Rafalska, o czym nikt z członków Rady wcześniej nie wiedział (poprzednio pani Minister była obecna tylko raz, na pierwszym posiedzeniu Rady tej kadencji).

W posiedzeniu wzięli też udział zaproszeni – prawdopodobnie przez Panią Minister i Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych – goście. Były to osoby z niepełnosprawnościami, uczestnicy środowiskowych domów samopomocy oraz przedstawiciele innych organizacji pozarządowych. Posiedzenie odbywało się nie w siedzibie Ministerstwa, jak zawsze, a w sali Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG (oddalonego o ponad 5 km), o czym członkowie dowiedzieli się oficjalnie w dniu posiedzenia w formie email. Podczas posiedzenia obecne były media, o czym nie zostaliśmy uprzedzeni. Dyskusję rozpoczęła Pani Minister omawiając aktualne działania i plany rządu w zakresie sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Przedstawiła projekt ustawy dotyczący podniesienia kwoty renty socjalnej do wysokości minimalnej renty z tytułu niezdolności do pracy. Rada przyjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu ustawy. Najważniejszym punktem posiedzenia było zaprezentowanie postulatów kompleksowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami Za Niezależnym Życiem. Członkowie Rady dyskutowali o postulatach, a następnie niezwykle istotną uchwałę o Niezależnym Życiu.

5. Treść Uchwały KRK o Niezależnym Życiu 

Krajowa Rada Konsultacyjna, popierając prawo do samodzielnego i Niezależnego Życia wszystkich osób z niepełnosprawnościami, zwracając uwagę na szczególnie trudną sytuację wielu osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, uwzględniając postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, proponuje przyjęcie rozwiązań zapewniających osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom w Polsce:

  1. Godne i Niezależne Życie.

  2. Orzecznictwo realizujące prawa człowieka, skupiające się na potrzebach i określające wsparcie.

  3. System świadczeń finansowych, który kompensuje koszty niepełnosprawności i wspiera aktywność.

  4. Efektywną, wczesną interwencję i rehabilitację.

  5. Szeroką ofertę usług społecznych wspierających Niezależne Życie, w tym asystenturę osobistą, przerwę wytchnieniową, mieszkalnictwo wspomagane, transport specjalistyczny.

  6. Aktywność zawodową i społeczną, w tym zatrudnienie wspomagane, likwidację pułapki świadczeniowej oraz możliwość łączenia pracy i świadczeń.

  7. Dostęp do pełnej informacji.

  8. Koordynację wsparcia.

6. Porozumienie.

Po przyjęciu uchwały, Pani Minister Rafalska zadeklarowała gotowość w realizacji postulatów z uchwały i przedstawiła porozumienie w tej sprawie, proponując jego podpisanie. Znalazło się w nim zobowiązanie Rady Ministrów do:

  1. podniesienia z dniem 1 czerwca 2018 r. wysokości renty socjalnej do poziomu równego najniższej emeryturze, rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej, tj. do kwoty 1029,80 zł, corocznie waloryzowanej;

  2. realizacji Programu Dostępność+ ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;

  3. wprowadzenia i realizacji od 1 lipca 2018 r. koordynowanej opieki dla osób niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami rehabilitacyjnymi.

Po przedstawieniu Porozumienia zarządziłam przerwę, a następnie – mając na uwadze obecność wielu gości, wątpliwości, czy jest kworum, konieczność uchwalenia trybu działania, a przede wszystkim w celu wyjaśnienia pojawiających się wątpliwości, czy porozumienie nie zostanie wykorzystane politycznie – zarządziłam dyskusję o porozumieniu bez obecności kamer. Rada zdecydowała o poparciu porozumienia podejmując większością głosów uchwałę w tej sprawie z uzasadnieniem, że nie jest to porozumienie związane z protestem w Sejmie i nie powinno być w ten sposób wykorzystywane. Pani Minister zaproponowała, aby porozumienie podpisywały też osoby indywidualne obecne na posiedzeniu. Mój podpis pod porozumieniem został złożony jako podpis przewodniczącej KRK.

7. Stanowisko członków Rady po podpisaniu porozumienia 

Po zakończeniu posiedzenia, odbyła się konferencja prasowa Pani Minister, podczas której zaprezentowała porozumienie jako porozumienie z częścią organizacji pozarządowych i w kontekście zakończeniu protestu. Natychmiast członkowie Rady zaczęli prostować te informacje w mediach:

„Porozumienie podpisane w dniu dzisiejszym nie było porozumieniem w sprawie protestu, nie było porozumieniem kończącym konflikt czy jakiekolwiek spory i dyskusje w tym zakresie” – to mój głos w TVN24.

„Nie chcemy, żeby podpisanie porozumienia z rządem było postrzegane jako odbieranie głosu protestującym w Sejmie. Chciałem podkreślić, że podpisując porozumienie, zgodziliśmy się tylko na to, żeby w czerwcu i z początkiem lipca wprowadzić konkretne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych. Zgodziliśmy się tylko na to. W żaden sposób nie traktujemy tego porozumienia jako rozwiązania problemów, tym bardziej za plecami strajkujących rodzin, rodziców osób niepełnosprawnych” – podkreślał w TOK FM Robert Jagodziński, wiceprezes Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.

„My nie mamy żadnego mandatu od protestujących. Podpisaliśmy porozumienie, które daje zielone światło tym zmianom, które mają również dotyczyć protestujących, a więc dostaliśmy informacje o tym, że będzie podwyżka renty socjalnej, że będzie program Dostępność Plus, że będzie pewnego rodzaju koordynacja działań rehabilitacyjnych. To zaakceptowaliśmy, to potwierdziliśmy i to podpisaliśmy, czyli dokonaliśmy pewnej zmiany w dotychczasowych przepisach” – Piotr Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Integracja w TVN24.

W dniu 24 kwietnia zostałam zaproszona przez przedstawicielkę rodziców w Sejmie, panią Iwonę Hartwich do Sejmu oraz poproszona o rozpowszechnienie informacji o proteście w dniu 25 kwietnia o godz. 10.00 pod sejmem.

W dniu 24 kwietnia zamieściłam na stronie internetowej PSONI oraz profilu FB zaproszenie do uczestnictwa członków PSONI i naszych przyjaciół w proteście poparcia pod sejmem.

8. Protest pod Sejmem w dniu 25 kwietnia 

W dniu 25 kwietnia, wraz z Aleksandrem Waszkielewiczem, prezesem Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, chciałam dostać się do Sejmu. Niestety, nie zostałam do niego wpuszczona. Zabrałam głos wśród protestujących tłumacząc i wyjaśniając nasze działania i intencje, a następnie odczytałam z Aleksandrem Waszkielewiczem List do Minister Elżbiety Rafalskiej:

Szanowna Pani Minister! 

Od wielu lat jesteśmy zaangażowani w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Uczestniczymy w pracach przygotowujących i oceniających rozwiązania systemowe, w tym na rzecz Niezależnego Życia. 

Ceniliśmy profesjonalność Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych, możliwość dyskusji z udziałem organizacji pozarządowych, pracodawców, samorządu i Rządu. Dotychczas udawało się pracować nad wieloma kwestiami, w tym konkretnymi problemami osób z niepełnosprawnościami. Łączenie różnych perspektyw, stanowisk, potrzeb wyróżniało dotychczas pracę Rady. 

Z zaskoczeniem i ogromną przykrością przyjmujemy sposób, w jaki została wykorzystana praca Krajowej Rady Konsultacyjnej w bieżącym sporze z osobami z niepełnosprawnościami i ich rodzinami protestującymi w Sejmie. 

Nie możemy się zgodzić, by działania podejmowane w dobrej wierze przez członków i członkinie Krajowej Rady Konsultacyjnej stały się narzędziem w walce politycznej i były dodatkowo wykorzystywane jako argument podziału środowiska osób z niepełnosprawnościami w Polsce. 

Podzielamy postulaty matek protestujących w Sejmie i oficjalnie poparliśmy. Wielokrotnie wskazywaliśmy na te problemy, proponując konkretne rozwiązania. 

Szanowna Pani Minister, 

zaangażowanie osób wspierających osoby z niepełnosprawnościami nigdy i przez nikogo nie powinno być wykorzystane dla celów politycznych. 

W dniu 25 oraz 26 kwietnia zabrałam głos w wielu mediach przedstawiając rzeczywisty przebieg wydarzeń i intencje Rady.

W dniu 25 kwietnia Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wystąpienie do Premiera sprzeciwiając się wykorzystywaniu pracy Rady w celach politycznych i podkreślając znaczenie uchwały o Niezależnym życiu.

Szanowni Państwo, 

od lat PSONI wytycza kierunki patrzenia na osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich potrzeby, realizuje wsparcie w różnorodnych formach, jest inicjatorem wielu kluczowych rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami. Nikt, tak jak PSONI nie rozumie matek protestujących w Sejmie, ich bólu, problemów, również tych finansowych. Ale też nikt, tak jak PSONI nie podejmuje konsekwentnie od tylu lat działań wspierających osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny. Siłą PSONI są rodzice, którzy każdego dnia walczą o godne i niezależne życie ich dzieci. Dzięki Państwa głosom, ja mogę tę walkę podejmować jako prezes największej i najstarszej organizacji w Polsce na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Nie dajmy się w tej walce podzielić! 

Dziękuję tym z Państwa, którzy w ostatnich dniach kierowali do mnie i do członków Zarządu Głównego, także do pracowników Biura ZG, słowa wsparcia i zrozumienia.

Prezeska Zarządu Głównego

Dr Monika Zima-Parjaszewska

Stanowisko PSONI

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies