BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logotyp Ministerstwa Sportu i Turystyki z wizerunkiem orła i wstęgą w kolorach flagi państwowej

Uruchomienie Programu Rozwoju Turystyki Społecznej

Informujemy, że w dniu 1 września 2023 r. MSiT ogłosiło długo wyczekiwany „Program rozwoju turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa – upowszechnianie turystyki osób starszych, dzieci z domów dziecka oraz dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunów oraz szkolenia dla osób pracujących w turystyce z osobami ze szczególnymi potrzebami”. Jest on finansowany z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Program wpisuje się w założenia działania nr 26 Programu Dostępność Plus - Sport, turystyka i rekreacja bez barier.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. krajoznawczych wyjazdów turystycznych czy szkoleń kadr branży turystycznej, co z pewnością poprawi możliwości korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami z rekreacji i turystyki.

Cel programu

Celem Programu jest zwiększenie możliwości uprawiania turystyki aktywnej w Polsce przez grupy społeczne podlegające potencjalnemu wykluczeniu, które może dotyczyć w szczególności osób starszych, dzieci z domów dziecka oraz dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunów (osób ze szczególnymi potrzebami) będących adresatami Programu, zwanymi dalej również „beneficjentami turystyki społecznej”. Realizacja celu będzie następować poprzez dofinansowanie krajoznawczych wyjazdów turystycznych połączonych z kampanią medialną turystyki społecznej aktywizującą w szczególności osoby starsze oraz poprzez szkolenie kadr branży turystycznej wraz z promowaniem aktywizacji turystycznej ww. grup społecznych. Powyższe działania będą mieć na celu wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze turystyki.

Zadania, na które można uzyskać dofinansowanie

Zadanie 1 – „My też zwiedzamy

Zadanie polega na tworzeniu alternatywnej, opartej na krajoznawstwie, formy spędzania wolnego czasu dla beneficjentów turystyki społecznej, w szczególności, osób starszych, dzieci z domów dziecka oraz dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

Zadanie 2 – „Transfer wiedzy”

Zadanie polega na podnoszeniu jakości i kompetencji kadr zawodowych oraz społecznych w turystyce społecznej w zakresie poprawy świadczonych usług dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Zadanie 3 – Kampania społeczna

Zadanie polega na realizacji szeroko pojętej kampanii społecznej, służącej aktywizacji beneficjentów turystyki społecznej, w szczególności osób ze szczególnymi potrzebami i podnoszenie ich świadomości w zakresie aktywności turystycznej.

Termin składania wniosków

Do dnia 15 września 2023 roku;

Kto może aplikować?

  • Aplikować mogą zarejestrowane w Polsce podmioty określone w art. 3 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571, z późn.zm.), które w celach lub zadaniach statutowych mają działalność w obszarze turystyki, krajoznawstwa lub rekreacji dzieci z domów dziecka, dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunów oraz działają co najmniej 1 rok;
  • Dodatkowo w zadaniu nr 1 wnioskodawca przy realizacji obozu / wycieczki / wyjazdu turystycznego składa oświadczenie, że będzie korzystał z usług podwykonawcy, którym będzie organizator turystyki w rozumieniu art. 4 pkt 8. Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, spełniający warunki, o których mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy;

Wysokość wsparcia

  • Minimalna wysokość wkładu własnego wynosi 10% kosztów realizacji zadania (dofinansowanie to max 90% kosztów realizacji zadania);
  • Udzielana kwota dofinansowania wynosi od 150 do 500 tys. zł
  • Środki przeznaczone na finansowanie Programu w 2023 r. to 6 577 464,00 zł

Szczegółowe informacje

Więcej szczegółowych informacji i pliki do pobrania znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies