BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Kobiety rozmawiają ze sobą w parku. Jedna z kobiet jest na wózku, druga siedzi w kucki na wysokości wzroku pierwszej

Trzeci sektor w roli asystenta

Trwa konkurs w ramach programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" dedykowany organizacjom pozarządowym.

Tylko do 7 sierpnia organizacje pozarządowe mogą składać oferty w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021.

Celem programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta, który wesprze osoby z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności (np. zakupy, dojazdy do pracy, szkoły, przychodni, urzędu, kina, odwiedziny u znajomych). Będzie także cennym wsparciem dla tych osób w ramach integracji społecznej, w tym uczestnictwa w życiu lokalnym ( np. w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, czy sportowych).

Odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące konkursu.

Kto może wystartować w konkursie?

Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które posiadają statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzą działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty.

Kto będzie mógł skorzystać ze wsparcia asystentów?

  • Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej, długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
  • Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Minimum 70% uczestników programu powinny stanowić osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi  z mobilnością i komunikacją.

Jaki jest budżet programu? Na jakie wsparcie finansowe może liczyć organizacja pozarządowa?

Na realizację programu przeznaczono z Funduszu Solidarnościowego 80 mln zł w 2020 r. i dokładnie taką samą kwotę w 2021 r.

Minimalna kwota dofinansowania oferty wynosi 50 tys. zł. Organizacja pozarządowa może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. kosztów realizacji usług asystenta.

Jakie są wymagane dokumenty ofertowe?

Oferty konkursowe należy składać na formularzu oferty realizacji zadania publicznego (załącznik do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert) wraz z:

  • załącznikiem tj. wykazem wykonanych usług/innej formy wsparcia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert oraz
  • informacją o planowanej kadrze.

W przypadku zamiaru realizacji programu w 2020 i 2021 r., np. od dnia 1.08.2020 r. do dnia 31.12.2021 r., należy złożyć dwa formularze oferty realizacji zadania publicznego tj. jeden dokument na realizację w roku 2020 oraz drugi dokument na realizację w roku 2021. We wzorze formularza oferty realizacji zadania publicznego pozostawiono miejsce na wpisanie roku jej realizacji.

Do kiedy można składać oferty? Kiedy nastąpi rozstrzygnięcie konkursu?

Organizacje pozarządowe przesyłają swoje oferty konkursowe do 7 sierpnia 2020 r.
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi do 7 września 2020 r.

Szczegóły dotyczące konkursu wraz z formularzem oferty można znaleźć na stronie niepelnosprawni.gov.pl lub na stronie ministerstwa.

Źródło: gov.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies