BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plakat z napisem: Różni podrózni - obsługa bez barier. Pod spodem mniejszą czcionką napis: Szkolenie dla pracowników transportu zbiorowego.Z lewej strony przód pociągu wpisany w czerwony trójkąt, z prawej przód autobusu, niżej osoba na wózku, osoba poruszająca się o lasce i osoba pchająca wózek dziecięcy przedstawione jako piktogramy.

Trwa rekrutacja na szkolenie “Różni podróżni – obsługa bez barier” dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

Bariery dotyczące integracji społecznej osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami występują w różnych obszarach życia. Jedną z nich jest ograniczanie mobilności takich osób na skutek m.in. ciągle niskiej świadomości pracowników sektora transportu zbiorowego na temat potrzeb tej grupy w zakresie korzystania z takiego transportu.

Dlatego PFRON w partnerstwie z Urzędem Transportu Kolejowego i Instytutem Transportu Samochodowego oraz we współpracy z ekspertami m.in. z organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami w projekcie „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” w ramach Osi Priorytetowej II Działanie 2.6 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 opracował standardy obsługi w transporcie kolejowym, komunikacji miejskiej i międzymiastowej dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Aby umożliwić praktyczne zapoznanie się z tymi standardami, przygotowano szkolenie „Różni podróżni – obsługa bez barier”, na które TRWA REKRUTACJA I SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA.

Zależy nam na tym, aby jak najwięcej pracowników przedsiębiorstw transportu zbiorowego mogło wziąć udział w szkoleniu i poznać opracowane standardy obsługi dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników, którzy w swojej codziennej pracy mają bezpośredni kontakt z podróżnymi, czyli np. kierowcy, motorniczowie, sprzedawcy biletów, członkowie drużyn konduktorskich, jak i tych którzy zajmują się rozwojem kadr w przedsiębiorstwach transportu zbiorowego oraz kadrę kierowniczą i przedstawicieli związków zawodowych

Szkolenie dla pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt z podróżnymi obejmuje 2 dni szkoleniowe, przy czym pomiędzy pierwszym a drugim dniem szkolenia jest minimum tygodniowa przerwa. Szkolenie ma charakter praktyczny – warsztatowy, jest nastawione na wzrost wiedzy i umiejętności pracowników w zakresie udzielania pomocy i przekazywania informacji oraz komunikowania się z różnymi podróżnymi, w tym z osobami z niepełnosprawnościami. Szkolenia organizowane są na terenie wszystkich 16 województwIch dokładne miejsca i terminy uzgadniane są indywidualnie ze zgłaszającymi się przedsiębiorstwami.

Szkolenie dla kadry zarządzającej trwa 4 godziny zegarowe i prowadzone jest on-line. Jego celem jest zaprezentowanie i zachęcenie do stosowania proponowanych standardów obsługi różnorodnych podróżnych, co w efekcie ma spowodować poprawę wizerunku przedsiębiorstw sektora transportu zbiorowego i postrzeganie ich jako tych, w których kwestia dostępności usług nie jest traktowana jako dodatkowy koszt, ale jako element wpływający na ich większą konkurencyjność, zaś w przypadku organizatorów publicznego transportu zbiorowego jako tych, w których kwestia dostępności usług jest ważna.

Szczegółowe zasady wnioskowania o udział w szkoleniu są dostępne na stronie: www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/trwa-rekrutacja-naszkolenie-rozni-podrozni-obsluga-bez-barier-dla-pracownikow-sektora-traZnajdują się tam również dokumenty, które należy złożyć wnioskując o udział w szkoleniu.

W przypadku pytań dotyczących szkolenia zapraszamy do kontaktu z panią Adrianą Niedoszewską (kierowniczką projektu) pod numerem telefonu: 22 505 57 84 lub adresem email: aniedoszewska@pfron.org.pl i z panią Katarzyną Tomaszewską (koordynatorką projektów w PIR sp. z o.o.) pod numerami telefonów: kom: 535 289 260, 22 350 00 86 lub adresem email: ktomaszewska@pir.pl

Dorota Habich
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Programowych
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies