BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Baner informujący o aktualnym konkursie ROPS z zakresu zdrowia publicznego

ROPS: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego z zakresu zdrowia publicznego w 2023 roku – Ogłoszenie Nr DZU/1/SWL/2023

ROPS ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego, a w szczególności opisanych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w części VI. Wykaz zadań służących realizacji celu operacyjnego 2: Profilaktyka uzależnień. Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest sporządzenie i złożenie ofert w wersji elektronicznej za pomocą platformy internetowej Witkac.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF.

Termin składania ofert upływa 06.02.2023 r. o godz. 15:30:00.

Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu przeznaczono  kwotę 670 000zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych), w ramach zlecanych zadań:

ZADANIE I. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – 480 000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych):
  • Podzadanie 1. Wspieranie programów profilaktyki uniwersalnej o potwierdzonej skuteczności w szczególności programów rekomendowanych – 170 000,00 zł;

  • Podzadanie 2. Wspieranie programów z zakresu profilaktyki selektywnej, wskazującej o potwierdzonej skuteczności w szczególności programów rekomendowanych – 80 000,00 zł;

  • Podzadanie 3. Wspieranie działań leczniczych, w tym: terapeutycznych, psychoterapeutycznych, rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu, członków ich rodzin i osób współuzależnionych, w tym doznających przemocy w rodzinie/domowej – 80 000,00 zł;

  • Podzadanie 4. Wspieranie programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych oraz programów reintegracji oraz aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób z problemem alkoholowym – 80 000,00 zł;

  • Podzadanie 5. Wspieranie działań edukacyjno-informacyjnych na temat zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu (m. in. przemocy w rodzinie/domowej, nietrzeźwości na drogach) – 70 000,00 zł.

ZADANIE II. Przeciwdziałanie narkomanii – 190 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych):
  • Podzadanie 1. Wspieranie programów profilaktyki uniwersalnej o  potwierdzonej skuteczności w szczególności programów rekomendowanych – 30 000,00 zł;

  • Podzadanie 2. Wspieranie programów z zakresu profilaktyki selektywnej, wskazującej o potwierdzonej skuteczności w szczególności programów rekomendowanych – 50 000,00 zł;

  • Podzadanie 3. Wspieranie działań leczniczych, w tym: terapeutycznych, psychoterapeutycznych, rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol, członków ich rodzin i osób współuzależnionych, w tym doznających przemocy w rodzinie/domowej – 40 000,00 zł;

  • Podzadanie 4. Wspieranie programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych oraz programów reintegracji oraz aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób używających substancji psychoaktywnych innych niż alkohol – 40 000,00 zł;

  • Podzadanie 5. Wspieranie działań edukacyjno-informacyjnych na temat zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych innych niż alkohol (m. in. przemocy w rodzinie/domowej, nietrzeźwości na drogach) oraz działań szkoleniowych w obszarze uzależnień od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol – 30 000,00 zł.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi po ocenie formalnej, ocenie merytorycznej i dokonaniu ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji zaproponowanej przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lubliniew celu zaopiniowania złożonych ofert – w terminie nie później niż 39 dni, licząc od dnia następującego po dniu zakończenia składania ofert, tj. do dnia 17.03.2023 r.

Komunikat o konkursie pochodzi ze strony rops.bip.lubelskie.pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Diamentowa 2, 20-447 Lublin, I piętro, pokój 136 (sekretariat)

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies